Η Social Economy Europe είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στις 13 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη σύστασή της του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Social Economy Europe είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στις 13 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη σύστασή της του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας. 

Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία. Το γεγονός ότι η σύσταση υπάρχει αποτελεί ήδη από μόνο του μια σημαντική αναγνώριση της SE και ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει τη διάδοση της SE. Στις 15 Ιουνίου συναντήθηκε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Οικονομία (GECES) και ήταν η ευκαιρία για την Επιτροπή να εξηγήσει περαιτέρω τον στόχο και τους περιορισμούς της.

Το έγγραφο είναι φιλόδοξο και αντιμετωπίζει πολλές διαφορετικές πτυχές. Ξεκινά περιγράφοντας το πλαίσιο της πρότασης εξηγώντας διεξοδικά την προστιθέμενη αξία της κοινωνικής οικονομίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθώς και τον στόχο της πρότασης. Στη συνέχεια προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις οργανωμένες σε δύο κύρια μέρη. Η μία ενότητα εστιάζει στην «ενθάρρυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής ένταξης μέσω της κοινωνικής οικονομίας» και πραγματεύεται θέματα όπως οι δεξιότητες, η κοινωνική καινοτομία, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η εδαφική συνοχή. Η άλλη αφορά την «ανάπτυξη ευνοϊκών πλαισίων για την κοινωνική οικονομία» και αντιμετωπίζει την πρόσβαση στη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, την πρόσβαση στην αγορά και τις δημόσιες συμβάσεις, την κοινωνική βοήθεια, τη φορολογία, τη μέτρηση και διαχείριση κοινωνικών επιπτώσεων, την προβολή και την αναγνώριση της SE. Η σύσταση καταλήγει στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα υποστηρίξει την εφαρμογή της, καθώς και την παρακολούθηση και την αξιολόγησή της. Ας υπογραμμίσουμε ότι οι συστάσεις συνήθως δεν αφορούν νομικά πλαίσια (και επομένως δεν είναι τόσο δεσμευτικές όσο οι οδηγίες), γεγονός που καθιστά αυτή τη σύσταση για το νομικό πλαίσιο αρκετά ασυνήθιστη.

Η σύσταση πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, αντιμετωπίζει εκτενή σημεία και κρίσιμα ζητήματα. Είναι σύμφωνο με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και κατά τη συνεδρίαση της GECES, η Επιτροπή εξήγησε ότι οποιαδήποτε σύσταση πρέπει να βασίζεται σε 3 το πολύ άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1]. Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι η EPSCO (Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων των κρατών μελών) που θα εγκρίνει, θα τροποποιήσει ή θα απορρίψει τις συστάσεις, η συνολική προσέγγιση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη.

Δεδομένου αυτού του πλαισίου, το έργο της Επιτροπής να διευρύνει το θέμα σε πολλές περισσότερες πτυχές, όπως η φορολογία, οι δημόσιες συμβάσεις και άλλα, είναι μια καλά εκτελεσμένη λεπτή άσκηση που επικροτούμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι η σύσταση πιέζει επίσης για διάλογο μεταξύ οργανισμών κοινωνικής οικονομίας και εκπροσώπων με τις δημόσιες αρχές σε διαφορετικούς τομείς και σε διαφορετικά επίπεδα (από τοπικό έως εθνικό). Το μειονέκτημα του σημείου εισόδου της σύστασης είναι ότι αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες περιέχουν (όπως συμβαίνει συχνά) την αντίληψη της κοινωνικής οικονομίας στη διάσταση της κοινωνικής ένταξής της, η οποία είναι σημαντική αλλά δεν ανακτά όλες τις διαστάσεις της SE, ακόμη και όσον αφορά την εργασία. Για παράδειγμα, μετά βίας αντιμετωπίζει την κοινωνική καινοτομία σε τομείς όπως η υποστήριξη μη τυπικών μορφών απασχόλησης ή ακόμα και η συλλογική επιχειρηματικότητα. Επί πλέον, Η οπτική γωνία της εργασίας και της κοινωνικής ένταξης παρέχει ελάχιστο χώρο στην ποικιλομορφία των οικονομικών και νομικών μοντέλων και η ποικιλομορφία της συμμετοχής της SE στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αν όχι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Επομένως, αυτή η προσέγγιση μειώνει κατά κάποιο τρόπο την αναγνώριση του σημαντικού αντίκτυπου της SE στην οικονομική, βιομηχανική και τοπική ανάπτυξη, κυρίως καθώς η SE συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη μη μετεγκαταστάσιμων θέσεων εργασίας.

Καθώς η κοινωνική οικονομία είναι μια οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο, είναι σημαντικό να είναι σε θέση να επιδείξει τον αντίκτυπό της και η σύσταση προτείνει την υποστήριξη αυτού του σκέλους εργασίας με πολλούς τρόπους. Ως SEE θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία του από κοινού σχεδιασμού αυτών των μετρήσεων και αξιολογήσεων με τους φορείς της SE, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι συγκεκριμένες συνεισφορές της SE δεν παρακάμπτονται από κλασικές οικονομετρίες που δημιουργήθηκαν για κερδοσκοπικές εταιρείες. Οι δεσμοί με τις εργασίες του ΟΟΣΑ για τη μέτρηση του αντίκτυπου είναι ζωτικής σημασίας καθώς και ο συνεχής διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη της SE.

Και τέλος, ένα τελευταίο σημείο προσοχής, είναι σημαντικό ο ορισμός και η έννοια της κοινωνικής οικονομίας να μην προδικάζουν τα εθνικά νομικά πλαίσια χωρών με ισχυρό νομικό πλαίσιο ΝΑ.

Παρόλο που η SEE είναι στην ευχάριστη θέση να δει μια τόσο καλή βάση εργασίας, η οποία έχει ενσωματώσει μεγάλο μέρος της συμβολής της SEE στη συμβουλευτική φάση αυτής της σύστασης, θα αναλύσουμε σε βάθος κάθε σημείο μαζί με τα μέλη μας και θα το μοιραστούμε ευρέως με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και της ΕΚ.

Τώρα η μπάλα είναι στα χέρια των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουν τη δύναμη να υιοθετήσουν αυτές τις συστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα διαπραγματεύονται μεταξύ των κρατών μελών, πιθανές τροποποιήσεις ή ακόμη και μη αποδοχή είναι πιθανές τους επόμενους μήνες. Εν τω μεταξύ, αυτό που βρίσκεται στα χέρια των φορέων της SE, των εθνικών ομοσπονδιών και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων είναι να συναντήσουν τους Υπουργούς Απασχόλησής τους, να υποστηρίξουν τη βελτίωση και, κυρίως, να πιέσουν για την έγκριση αυτής της σύστασης. Ασφαλώς, ορισμένα στοιχεία θα πρέπει να προσαρμοστούν στα εθνικά οικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια, τα οποία διαφέρουν πολύ από τη μια χώρα στην άλλη, ειδικά το βάρος της SE στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.