Αναλυτικές προτάσεις και ιδέες για την προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην κοινωνία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η προώθηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην κοινωνία μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης της κοινότητας. 

Ακολουθούν ορισμένες αναλυτικές προτάσεις και ιδέες για την προώθηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων:

 1. Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση:
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τα οφέλη τους από το ευρύ κοινό, τους πιθανούς επιχειρηματίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
  • Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ενσωμάτωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των συνεταιριστικών επιχειρηματικών μοντέλων στο πρόγραμμα σπουδών τους, παρέχοντας στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
 2. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση:
  • Δημιουργήστε ειδικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και επιχορηγήσεις ειδικά για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής χρηματοδότησης, του κεφαλαίου κίνησης και των επενδυτικών ταμείων.
  • Συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον σχεδιασμό προγραμμάτων προνομιακών δανείων με ευέλικτους όρους αποπληρωμής και χαμηλά επιτόκια για κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
  • Δημιουργία συνεργασιών με επενδυτές με αντίκτυπο και φιλανθρωπικές οργανώσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 3. Ρυθμιστική υποστήριξη:
  • Υποστηρίξτε ευνοϊκά νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τη μοναδική φύση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
  • Συνεργαστείτε στενά με φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
  • Δημιουργία εξειδικευμένου ρυθμιστικού φορέα ή μονάδας για την παροχή καθοδήγησης, υποστήριξης και παρακολούθησης για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 4. Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια:
  • Προσφέρετε στοχευμένα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, εργαστήρια και εκπαιδευτικές συνεδρίες για να βελτιώσετε τις διαχειριστικές, οικονομικές και επιχειρησιακές δεξιότητες των επιχειρηματιών κοινωνικών συνεταιρισμών.
  • Παρέχετε προγράμματα καθοδήγησης που συνδέουν έμπειρους επαγγελματίες με κοινωνικές συνεταιριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις για να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη.
  • Δημιουργήστε κέντρα πόρων ή διαδικτυακές πλατφόρμες όπου οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
 5. Δικτύωση και Συνεργασία:
  • Διευκόλυνση ευκαιριών και πλατφορμών δικτύωσης όπου οι επιχειρηματίες κοινωνικών συνεταιρισμών μπορούν να συνδεθούν, να μοιραστούν εμπειρίες και να συνεργαστούν σε κοινές πρωτοβουλίες.
  • Προώθηση συνεργασιών μεταξύ κοινωνικών συνεταιρισμών, τοπικών κυβερνήσεων και παραδοσιακών επιχειρήσεων για τη δημιουργία έργων κοινής αξίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας.
  • Ενθαρρύνετε τη διατομεακή συνεργασία διοργανώνοντας συνέδρια, φόρουμ και εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν ενδιαφερόμενους φορείς από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα.
 6. Δημόσιες συμβάσεις:
  • Υποστηρίξτε πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική αξία και τα κοινοτικά οφέλη στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, δίνοντας προτίμηση στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς κατά την ανάθεση συμβάσεων.
  • Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς στην πλοήγηση των διαδικασιών και απαιτήσεων των δημοσίων συμβάσεων.
  • Προώθηση της σύστασης κοινοπραξιών ή δικτύων κοινωνικών συνεταιρισμών για συλλογικές προσφορές για μεγαλύτερες δημόσιες συμβάσεις.
 7. Μέτρηση επιπτώσεων και αναφορά:
  • Ανάπτυξη τυποποιημένων εργαλείων μέτρησης επιπτώσεων και κατευθυντήριων γραμμών ειδικά προσαρμοσμένων στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για την αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων τους.
  • Ενθαρρύνετε τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς να αναφέρουν τακτικά τον αντίκτυπό τους και να μοιράζονται ιστορίες επιτυχίας για να δείξουν την αξία που προσφέρουν στην κοινωνία.
  • Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια για τη διεξαγωγή μελετών και αξιολογήσεων σχετικά με τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 8. Διεθνής ανταλλαγή και μάθηση:
  • Διευκόλυνση διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγών και επισκέψεων μελέτης για επιχειρηματίες κοινωνικών συνεταιρισμών για να μάθουν από επιτυχημένα μοντέλα σε άλλες χώρες.
  • Προώθηση συνεργασιών και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα που επικεντρώνονται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμούς για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων και ιδεών, οι κοινωνίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, οδηγώντας σε μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία.