Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στο νόμο 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται και η διάταξη του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ορίζεται ότι επιτρέπεται, από την 1η.01.2022 έως και την 31η. 12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2021, για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων (Π.Δ. 34/1995 και άρθρο 13 ν.4242/2014), υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται η ρύθμιση της αγοράς ακινήτων λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην οικεία αγορά ειδικά κατά το τρέχον έτος εξαιτίας των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων που έχουν προκληθεί από την πρωτοφανή αύξηση των τιμών του διεθνούς εμπορίου αγαθών. Με δεδομένο ότι οι πρόσκαιρες ανισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα οφείλονται σε διεθνείς κρίσεις με χαρακτηριστικά παροδικότητας, όπως η γεωπολιτική κρίση που προκλήθηκε από τη στρατιωτική εισβολή των στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, επιδιώκεται η θέσπιση ενός δίκαιου ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής των μισθωμάτων των επαγγελματικών και εμπορικών μισθώσεων που θα προστατεύσει την ομαλή οικονομική λειτουργία των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και, εμμέσως, το εισόδημα των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά επιδιώκεται η θέσπιση ενός δίκαιου ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής των μισθωμάτων που θα επιτρέψει τη δίκαιη και κερδοφόρα αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ιδιοκτητών, αλλά και των διεθνών επενδυτών στη χώρα μας, στο πλαίσιο των προβλέψεων των αρχικών επενδυτικών τους σχεδίων».

ΙΙ. Η διάταξη του άρθρου 121 του νόμου 4926/2022 ορίζει τα εξής:

«Άρθρο 121

Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022

  1. Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α’50), επιτρέπεται, από την 1η.1.2022 έως και την 31η.12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2021.
  2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει αναπροσαρμογές μισθώματος που πραγματοποιούνται μετά από την 1η.1.2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος1
  3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις μισθώσεις με εκμισθωτή:

α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.), της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α’ 295), ή
β) εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.), που διέπονται από τον ν. 4209/2013 (Α’ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα κράτος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 16Α του ν. 4557/2018 (Α’139) και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 (L 254),
γ) επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου, με την έννοια του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1093809/8296/1161/B0014/15.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.α του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1093809/8296/1161/Β0014/15.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα».

ΙΙΙ. Σχετικά με τα νομικά ζητήματα που αφορούν στη διάταξη αυτή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν οπωσδήποτε τη γνώμη του νομικού τους συμβούλου προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί. Περαιτέρω, επειδή η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ (σ.σ. από 1.1.2022) οι ιδιοκτήτες των οποίων οι επαγγελματικές μισθώσεις πρέπει να εναρμονιστούν με το πλαφόν του 3% (σ.σ. αν δηλαδή είχε ήδη υποβληθεί δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης με ποσοστό αύξησης μεγαλύτερο του 3%) θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των στοιχείων μίσθωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και μάλιστα από 1.1.2022.

Βρισκόμαστε ήδη στον Απρίλιο και οποιαδήποτε τροποποίηση μίσθωσης με ημερομηνία από 1.1.2022 έως και 28.2.2022 θεωρείται ήδη εκπρόθεσμη και το πρόστιμο που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΚΦΔ γι αυτές τις περιπτώσεις ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ. Φρονούμε ότι πρέπει να ακολουθήσει ρύθμιση από την ΑΑΔΕ για την μη επιβολή προστίμων στις συγκεκριμένες μισθώσεις που θα πρέπει να τροποποιηθούν αναδρομικά από 1.1.2022 στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, έτσι ώστε να εναρμονιστούν με τη διάταξη του νόμου. Σε  αντίθετη περίπτωση, αρκετοί ιδιοκτήτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με άδικα πρόστιμα.

Ενδεχομένως, να μπορεί να ρυθμιστεί το ως άνω ζήτημα με τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 στην οποία να προβλέπεται η μη υποβολή προστίμου στις εν λόγω τροποποιήσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

[1] Η διάταξη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ ήτοι από 20.4.2022 (ΦΕΚ Α 82). {https://www.taxheaven.gr}