Σοβαρή Δυσλειτουργία στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων κατά την Διαδικασία Προσθήκης Μελών!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Όλες οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 και είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε έχουν στην Ελλάδα την έδρα τους, υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο, με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου, με απόφαση του αρμοδίου εταιρικού καταστατικού οργάνου. Τα στοιχεία αυτού του μητρώου καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.), με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Ο Φορέας μας σε κάθε μήνυμα που αποστέλλει για ενημέρωση εκτέλεσης εργασιών που του ανατίθεται στέλνει πάντα στην υπογραφή του το παρακάτω ενημερωτικό κείμενο


ΠΡΟΣΟΧΗ Λάβετε υπόψη σας ότι θα ΠΡΕΠΕΙ να προχωρήσετε στην  Καταχώρηση της ΚοινΣΕπ σας στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων η αν  έχετε ήδη καταχωρήσει τον φορέα σας  να ενημερώσετε για κάθε αλλαγή  που έχει πιθανόν συμβεί όπως αλλαγή στην σύνθεση μελών, έδρας,  ονομασίας η διοικούσας επιτροπής διαβάστε αυτό το άρθρο μας

Μετά και την παραλαβή αυτού του μηνύματος που έλαβαν όλοι από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης τρέχουν να κάνουν τις ανάλογες κινήσεις κατάθεσης η τροποποίησης και επικαιροποίησης στοιχείων μελών.

Δυστηχώς το σύστημα έχει ένα ΣΟΒΑΡΟ ΣΦΑΛΜΑ στην διαδικασία αυτή όταν προσθέτουμε νέο μέλος και πρέπει να τροποποιήσουμε το ποστοστό συμετοχής επί της % από 20% σε πενταμελή σε μικρότερο ποστοστό όταν τα μέλη είναι  περισσότερα. Το Σφάλμα αυτό έχει να κάνει με την τροποποίηση της συμμετοχής του Νομίμου Εκπροσώπου που δεν επιτρέπει αυτή ακριβώς την διαδικασία ενημέρωσης με κλειδωμένη την ανάλογη διαχείρηση όπως μπορείτε να δείτε στην συνέχεια.

Έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα στην αρμόδια αρχή και αναμένουμε απάντηση για την επίλυση του συγκεκριμένου πρόβληματος και θα σας ενημερώσουμε για κάθε απάντηση που θα λάβουμε.

Και η απάντηση 2 ημέρες μετά την αναφορά μας και ελπίζουμε να μην έχετε και άλλα προβληματα με την πλατφόρμα