ΕΚΤΑΚΤΟ: Παροχή σήματος EOT και στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μετά από ενημερώσεις της Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση προς υψηλόβαθμα στελέχη του υπ.Τουρισμου και την παρέμβαση του Σερραίου βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Αν. Μεγαλομυστακα, επιλύεται ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κοινωνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον Τουρισμό. {Ευχαριστούμε την Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση και τον Πρόεδρο της Άνθιμο  Γεωργιάδη για την ενημέρωση} 

Συγκεκριμένα με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Ελ. Κουντουρά, οι Κοιν.Σ.Επ. συγκαταλέγονται πλέον στις μορφές επιχειρήσεων που δικαιούνται απόκτηση του νόμιμου σήματος ΕΟΤ, για την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ως Κοιν.Σ.Επ Άγκιστρο Δράση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπουργό Τουρισμού κυρία Κουντουρά και τους συνεργάτες της- για την άμεση επίλυση του προβλήματος, καθώς και τον βουλευτή κ.Μεγαλομυστακα για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη.

Αναλυτικά στο έγγραφό του υπουργείου Τουρισμού αναφέρονται τα εξής : – κατεβάστε την απόφαση

“Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205), όπως ισχύει, καταργήθηκαν τα άρθρα 1 έως 17 του προγενέστερου ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (Α’ 216) και εκσυγχρονίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Σκοπός του νομοθετήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 αυτού, είναι, μεταξύ άλλων, η διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων καθώς και οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4430/2016.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) διακρίνονται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4430/2016, σε: α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος». Ως δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. 5 «οι οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την
ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.». Μεταξύ αυτών, αναφέρεται ρητά στην υποπαράγραφο θ’ «ο εναλλακτικός, θεματικός και ήπιος τουρισμός».

Σύμφωνα με το άρθρο 11, για την άσκηση ελέγχου στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αρμόδιο είναι το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι αρμόδιες για τα θέματα Απασχόληση ς-Εμπορίου-Τουρισμού. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τον έλεγχο εγγράφων και πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που τηρούνται στις εγκαταστάσεις των φορέων καθώς και στη διενέργεια ερευνών στους χώρους των φορέων.

Οι φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του άρθρου 4 αντί του Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Ελλάδας. Το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η αρμόδια διοικητική αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας κατά τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, για την εποπτεία και τον έλεγχο νομιμότητας αυτών και των υποχρεωτικώς καταχωριστέων στο Μητρώο πράξεών τους κατά τη λειτουργία τους.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω αλλά κυρίως το δεδομένο ότι η έκδοση του ν. 4430/2016 ακολούθησε χρονικά τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4276/2014, γίνεται δεκτό ότι, παρ’ ότι δεν αναφέρονται ρητώς στη σχετική νομοθεσία, οι φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δύνανται να δραστηριοποιούνται νομίμως στον τομέα του τουρισμού και ως εκ τούτου δύναται σε αυτές να χορηγείται το ειδικό σήμα λειτουργίας.”