ΕΚΤΑΚΤΟ – Ενημέρωση σχετικά με προβλέψεις για τις ΚοινΣΕπ σχετικά με τα μέτρα για τον COVID-19


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δ/νση Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Τηλ.: 2103256570
e-mail: mitrwokoin@ypakp.gr

Σας ενημερώνουμε σχετικά με θέματα που αφορούν τα μέτρα για τον COVID-19 καθώς και την λειτουργία των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο:

1. Ένταξη των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο στα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοιού (COVID-19)

Ισχύει ότι προβλέπεται για όλες τις επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάλογα με την νομική μορφή, αλλά με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Δυνατότητα πραγματοποίησης των Συνελεύσεων των Φορέων Κ.Αλ.Ο με τηλεδιάσκεψη (Συστηνόμενη πλατφόρμα)

Με την παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της ΠΝΠ 20.3.2020 (Α’68), δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας (περιλαμβάνονται και οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων), με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Οι παραπάνω δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 30.6.2020.

Επιπλέον με το τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ 30.3.2020 (Α’75) προβλέπεται ότι η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (περιλαμβάνονται και οι Κοιν.Σ.Επ και οι Συν.εργαζομένων) μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020».