Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τοπική περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Δυνατότητες, ευκαιρίες και εργαλεία.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μια ολιστική προσέγγιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους και τον πλανήτη έναντι του κέρδους. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, οργανώσεων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας.

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία συνδέεται συχνά με την τοπική ανάπτυξη επειδή εστιάζει στην ενίσχυση των κοινοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοδυναμίας.

Σε αυτή τη συζήτηση, θα διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά, τις ευκαιρίες και τα εργαλεία της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο της τοπικής περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας:

 1. Κοινοτικό επίκεντρο: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία δίνει μεγάλη έμφαση στις τοπικές κοινωνίες. Περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των μελών της κοινότητας. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι συχνά συμμετοχικές, διασφαλίζοντας ότι η κοινότητα έχει λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντός της.
 2. Αλληλεγγύη και Συνεργασία: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία προωθεί την αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ ατόμων, οργανισμών και κοινοτήτων. Ενθαρρύνει την αμοιβαία υποστήριξη, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πόρων και γνώσης. Οι συνεταιρισμοί και οι κοινοτικές επιχειρήσεις είναι κοινές μορφές Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας .
 3. Αειφορία: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία είναι βαθιά αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ενθαρρύνει πρακτικές που ελαχιστοποιούν τις οικολογικές επιπτώσεις και προάγουν την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Η αειφόρος γεωργία, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι παραγωγής αποτελούν συχνά μέρος των πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας .
 4. Συμμετοχικότητα: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες και τον αποκλεισμό. Συχνά περιλαμβάνει περιθωριοποιημένες ομάδες όπως γυναίκες, νέους, αυτόχθονες πληθυσμούς και άτομα με αναπηρίες, ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ενδυνάμωση.
 5. Τοπική Αυτονομία: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία εκτιμά την τοπική αυτονομία και την αυτοδυναμία. Στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες και στην προώθηση τοπικά ελεγχόμενων οικονομικών συστημάτων. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα απέναντι σε οικονομικούς κλυδωνισμούς.

Ευκαιρίες για Τοπική Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη:

 1. Δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι πρωτοβουλίες Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας  μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικά σε τομείς όπως η αειφόρος γεωργία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η τοπική μεταποίηση. Αυτό βοηθά στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας σε τοπικό επίπεδο.
 2. Ανθεκτικότητα: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ενισχύει την ανθεκτικότητα της κοινότητας διαφοροποιώντας τις τοπικές οικονομίες και μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικές εταιρείες. Τα τοπικά συστήματα τροφίμων, για παράδειγμα, μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερό εφοδιασμό τροφίμων ακόμη και κατά τη διάρκεια παγκόσμιων κρίσεων.
 3. Περιβαλλοντική Αειφορία: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία συχνά ενσωματώνει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και υποστηρίζει την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών. Αυτό συμβάλλει στην τοπική προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των αποτυπωμάτων άνθρακα.
 4. Κοινωνική Ένταξη: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη και την ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων ομάδων. Παρέχει ευκαιρίες σε γυναίκες, μειονότητες και μειονεκτούντα άτομα να συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων.
 5. Πολιτιστική Διατήρηση: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των τοπικών πολιτισμών και παραδόσεων με την προώθηση των τοπικών βιοτεχνικών προϊόντων και της παραδοσιακής γνώσης.

Εργαλεία για την εφαρμογή της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Τοπική Ανάπτυξη:

 1. Συνεταιρισμοί: Οι συνεταιρισμοί είναι βασικά εργαλεία της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας , επιτρέποντας στα μέλη της κοινότητας να κατέχουν και να διαχειρίζονται από κοινού επιχειρήσεις, όπως αγροκτήματα, συνεταιρισμούς εργαζομένων ή καταναλωτικούς συνεταιρισμούς.
 2. Επιχειρήσεις με βάση την Κοινότητα: Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία συχνά περιλαμβάνει τη σύσταση κοινοτικών επιχειρήσεων, όπως η γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα ή οι τοπικοί βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί.
 3. Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινοτικά Επενδυτικά Ταμεία: Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία παρέχουν πρόσβαση σε κεφάλαια για πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας , επιτρέποντάς τους να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν.
 4. Συστήματα τοπικών νομισμάτων: Ορισμένες κοινότητες αναπτύσσουν τοπικά νομίσματα για να προωθήσουν τις δαπάνες εντός της κοινότητας και να υποστηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις.
 5. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων: Οι πρωτοβουλίες Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας  απαιτούν συχνά εκπαίδευση και κατάρτιση για να ενδυναμώσουν τα μέλη της κοινότητας με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για επιτυχή εφαρμογή.
 6. Υποστήριξη Πολιτικής: Οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω πολιτικών που παρέχουν νομική αναγνώριση, οικονομικά κίνητρα και τεχνική βοήθεια.

Συμπερασματικά, η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης που δίνει έμφαση στην κοινότητα, τη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και τη συνεργασία. Προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες για την προώθηση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σειρά εργαλείων και στρατηγικών για την αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας , συμβάλλοντας τελικά σε πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κοινότητες.