Προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Μια Πορεία προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Μια Ολοκληρωμένη Μελέτη για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στο Πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στον σημερινό κόσμο, η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για την παγκόσμια ευημερία και ευημερία. Καθώς οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, είναι προφανές ότι η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της οικονομικής βιωσιμότητας είναι κεντρικής σημασίας για αυτήν την ατζέντα. Μια αποτελεσματική προσέγγιση για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι μέσω της δημιουργίας και προώθησης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που τηρούν τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ως μέσου για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και βιωσιμότητας, ευθυγραμμισμένη με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Εξετάζοντας τις βασικές αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και αναλύοντας περιπτωσιολογικές μελέτες επιτυχημένων κοινωνικών συνεταιρισμών, αυτή η μελέτη προσφέρει ιδέες και προτάσεις για τη μόχλευση αυτών των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων και τη συμβολή σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον.

Κατανόηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς, λειτουργώντας με δημοκρατικό και συμμετοχικό τρόπο ενώ προάγουν την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και με την ευρύτερη κοινότητα. Με τις ρίζες τους στις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αυτές οι επιχειρήσεις στοχεύουν στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων σε κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την κοινή ευημερία.

Οι αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως διατυπώνονται από τη Διυπηρεσιακή Ειδική Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, περιλαμβάνουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα, η βιωσιμότητα και η συμμετοχική δημοκρατία. Αυτές οι αρχές είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τους στόχους των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη που δίνει έμφαση σε ανθρωποκεντρικές, χωρίς αποκλεισμούς και περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από αρχές αλληλεγγύης, συνεργασίας και δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα που βασίζονται στο κέρδος, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία δίνει προτεραιότητα στους κοινωνικούς στόχους και στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. Τα βασικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας περιλαμβάνουν:

 1. Δημοκρατική Διακυβέρνηση: Η λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι συμμετοχική και διαφανής, διασφαλίζοντας την ίση εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων.
 2. Κοινωνική συνοχή: Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία προωθεί τη συμμετοχή της κοινότητας και προωθεί την κοινωνική ένταξη αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες των περιθωριοποιημένων ομάδων.
 3. Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα: Η περιβαλλοντική διαχείριση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με έμφαση στις βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι μια συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που συνδυάζουν την οικονομική δραστηριότητα με μια κοινωνική αποστολή. Αυτές οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

 1. Κοινωνικοί στόχοι: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσειςδίνουν προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους, με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών όπως η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η ποιότητα της εκπαίδευσης και η διατήρηση του περιβάλλοντος.
 2. Συνεταιριστική δομή: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ανήκουν και διοικούνται από τα μέλη τους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν υπαλλήλους, χρήστες υπηρεσιών και ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας. Αυτή η δημοκρατική δομή ιδιοκτησίας διασφαλίζει τη λογοδοσία και τη δίκαιη κατανομή των οφελών.
 3. Βιώσιμες πρακτικές: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις υιοθετούν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προωθώντας φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και διαδικασίες.

Εφαρμογές των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλους τους Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 1. Όχι Φτώχεια: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης και παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 1).
 2. Μηδενική πείνα: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προωθούν τη βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια μέσω πρωτοβουλιών όπως η υποστηριζόμενη από την κοινότητα γεωργία και συνεταιρισμοί τροφίμων (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 2).
 3. Καλή υγεία και ευημερία: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προσφέρουν προσβάσιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και προωθούν μέτρα προληπτικής φροντίδας, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα της δημόσιας υγείας (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 3).
 4. Ποιοτική Εκπαίδευση: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ενισχύουν την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μέσω πρωτοβουλιών όπως τα κοινοτικά σχολεία, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και οι εκπαιδευτικοί συνεταιρισμοί (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 4).
 5. Ισότητα των φύλων: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ενδυναμώνουν τις γυναίκες μέσω πολιτικών και πρωτοβουλιών απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 5).
 6. Καθαρό νερό και αποχέτευση: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις εφαρμόζουν πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης του νερού και παρέχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 6).
 7. Προσιτή και καθαρή ενέργεια: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλοντας στην καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 7).
 8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δημιουργούν βιώσιμα μέσα διαβίωσης και προωθούν δίκαιες εργασιακές πρακτικές, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 8).
 9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομή: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις οδηγούν την καινοτομία στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις βιώσιμες τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη υποδομών (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης  9).
 10. Μειωμένη ανισότητα: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες ενισχύοντας περιθωριοποιημένες ομάδες και προωθώντας τη δίκαιη πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 10).
 11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συμμετέχουν σε έργα αστικής ανάπλασης και προωθούν πρακτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας σε ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 11).
 12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προωθούν πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, προωθώντας την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 12).
 13. Δράση για το κλίμα: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού του κλίματος, συμβάλλοντας στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 13).
 14. Ζωή κάτω από το νερό: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συμμετέχουν σε προσπάθειες διατήρησης και προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας, συμβάλλοντας στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 14).
 15. Η ζωή στην ξηρά: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις υποστηρίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης της γης, συμβάλλοντας στη διατήρηση των χερσαίων οικοσυστημάτων (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 15).
 16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικοδόμηση της ειρήνης μέσω πρωτοβουλιών που βασίζονται στην κοινότητα και μηχανισμών επίλυσης συγκρούσεων (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 16).
 17. Συνεργασίες για τους Στόχους: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τις συνεργασίες και τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, προωθώντας τη συλλογική δράση και την κοινή ευθύνη (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 17).

Μελέτες περίπτωσης και βέλτιστες πρακτικές:

Πολυάριθμες περιπτωσιολογικές μελέτες σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης ενώ προάγουν τη βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, οι εργατικοί συνεταιρισμοί όπως η Mondragon Corporation στην Ισπανία έχουν ευδοκιμήσει εδώ και δεκαετίες, παρέχοντας απασχόληση, ενισχύοντας την καινοτομία και προωθώντας τη διανομή πλούτου μεταξύ των μελών.

Ομοίως, αγροτικοί συνεταιρισμοί όπως η Organic Valley στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, στην ενίσχυση των αγροτικών μέσων διαβίωσης και στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτά τα παραδείγματα υπογραμμίζουν τη δυνατότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων να αντιμετωπίζουν πολλαπλούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ταυτόχρονα, που καλύπτουν τομείς όπως η ανακούφιση της φτώχειας, η ισότητα των φύλων, η βιώσιμη παραγωγή και η υπεύθυνη κατανάλωση.

Προτάσεις για την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας:

Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την προώθηση των αρχών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μπορούν να εξεταστούν διάφορες προτάσεις:

 1. Υποστήριξη Πολιτικής: Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να θεσπίσουν υποστηρικτικές πολιτικές και ρυθμιστικά πλαίσια που αναγνωρίζουν και διευκολύνουν την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή οικονομικών κινήτρων, τεχνικής βοήθειας και νομικής αναγνώρισης για την ενθάρρυνση του σχηματισμού και της βιωσιμότητας τέτοιων επιχειρήσεων.
 2. Ανάπτυξη ικανοτήτων: Η επένδυση σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύουν στην ενίσχυση των διοικητικών, τεχνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ατόμων που συμμετέχουν σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς είναι απαραίτητη. Τα προγράμματα κατάρτισης, τα προγράμματα καθοδήγησης και οι πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεων μπορούν να ενδυναμώσουν τα μέλη του συνεταιρισμού να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους και να μεγιστοποιούν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.
 3. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση παραμένει σημαντικό εμπόδιο για πολλές κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Οι κυβερνήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις θα πρέπει να συνεργάζονται για την ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως επενδύσεις κοινωνικού αντίκτυπου, κοινοτικά κεφάλαια και πρωτοβουλίες μικροχρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες των κοινωνικών συνεταιρισμών.
 4. Προώθηση και ευαισθητοποίηση: Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και τον ρόλο των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας. Οι δημόσιες εκστρατείες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η προβολή των μέσων ενημέρωσης μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, συνεργασίας και υπεύθυνης κατανάλωσης μεταξύ των καταναλωτών, των επενδυτών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Συμπερασματικά, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν μια πολλά υποσχόμενη πορεία για την υλοποίηση των αρχών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Προάγοντας την αλληλεγγύη, την ισότητα και τη βιωσιμότητα, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μερικές από τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα. Μέσω συντονισμένων προσπαθειών για την υποστήριξη πολιτικής, τη δημιουργία ικανοτήτων, την προσβασιμότητα στη χρηματοδότηση και την προώθηση της ευαισθητοποίησης, μπορούμε να απελευθερώσουμε τη μετασχηματιστική δύναμη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και να οικοδομήσουμε έναν πιο δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση των αρχών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την ευθυγράμμιση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιδεικνύουν τις δυνατότητές τους να αντιμετωπίζουν περίπλοκες κοινωνικές προκλήσεις και να δημιουργούν θετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Καθώς προσπαθούμε για ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο, η ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση ακμάζων και ανθεκτικών κοινοτήτων παγκοσμίως.