Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και Πράσινης Επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και εφαρμογή για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας θα περιλαμβάνει συνήθως πολλές ενότητες. Ακολουθεί μια περίληψη και δείγμα περιεχομένου για κάθε ενότητα που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε. 

Λάβετε υπόψη ότι ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να απαιτεί πρόσθετη έρευνα και προσαρμογή με βάση τους συγκεκριμένους στόχους, το κοινό-στόχο και τους πόρους σας.

Επιχειρησιακό Σχέδιο Σχεδιασμού και Εφαρμογής Δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Πράσινης Επιχειρηματικότητας

I. Περίληψη

Εισαγωγή:

 • Παρουσιάστε εν συντομία τον οργανισμό σας και την αποστολή του.
 • Επισημάνετε τη σημασία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Επιχειρηματικοί Στόχοι:

 • Δηλώστε τους πρωταρχικούς σας στόχους και το μακροπρόθεσμο όραμά σας.
 • Τονίστε τη σημασία της προώθησης της βιωσιμότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου.

Ευκαιρία αγοράς:

 • Παρέχετε μια επισκόπηση της ζήτησης της αγοράς για πρωτοβουλίες Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας.
 • Επισημάνετε τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα.

Μοναδική πρόταση αξίας:

 • Εξηγήστε τι ξεχωρίζει τον οργανισμό σας από τους ανταγωνιστές.
 • Επισημάνετε την τεχνογνωσία, τις συνεργασίες ή τις καινοτόμες προσεγγίσεις σας.

II. Περιγραφή εταιρείας

Οργανωτική δομή:

 • Περιγράψτε τη νομική δομή του οργανισμού σας (π.χ. μη κερδοσκοπικός, συνεταιριστικός, κερδοσκοπικός).
 • Εξηγήστε πώς αυτή η δομή ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας .

Αποστολή και Όραμα:

 • Αναλυτικά οι δηλώσεις αποστολής και οράματος του οργανισμού σας.
 • Συζητήστε πώς σχετίζονται με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Ιδρυτική Ομάδα:

 • Παρουσιάστε τα βασικά μέλη της ομάδας και τα προσόντα τους.
 • Δώστε έμφαση στη σχετική εμπειρία στους τομείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και του περιβάλλοντος.

III. Ανάλυση Αγοράς

Τάσεις της αγοράς:

 • Προσδιορίστε τις βασικές τάσεις στη Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα.
 • Συζητήστε παράγοντες όπως οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι στόχοι βιωσιμότητας.

Στοχευμένο κοινό:

 • Καθορίστε το κύριο κοινό-στόχο σας (π.χ. επιχειρηματίες, κοινοτικές οργανώσεις).
 • Παρέχετε δημογραφικές και ψυχογραφικές πληροφορίες.

Ανάλυση Ανταγωνισμού:

 • Αναλύστε τους ανταγωνιστές στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας.
 • Αξιολογήστε τα δυνατά τους σημεία, τις αδυναμίες και τη θέση τους στην αγορά.

IV. Προϊόντα και υπηρεσίες

Προσφορές:

 • Περιγράψτε τις πρωτοβουλίες Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας που σκοπεύετε να προσφέρετε.
 • Αναλυτικά τα συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προγράμματα.

Πρόταση αξίας:

 • Εξηγήστε πώς οι προσφορές σας αντιμετωπίζουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες.
 • Επισημάνετε τα οφέλη για το κοινό-στόχο σας.

V. Στρατηγική Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

Σχέδιο μάρκετινγκ:

 • Περιγράψτε τα κανάλια μάρκετινγκ που διαθέτετε (π.χ. διαδικτυακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινότητας).
 • Περιγράψτε τις στρατηγικές σας για να προσεγγίσετε και να προσελκύσετε το κοινό-στόχο σας.

Στρατηγική Πωλήσεων:

 • Εξηγήστε πώς θα προσελκύσετε συμμετέχοντες ή πελάτες στις πρωτοβουλίες σας.
 • Συζητήστε τα μοντέλα τιμολόγησης, εάν υπάρχουν.

VI. Λειτουργικό Σχέδιο

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

 • Δημιουργήστε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και την κλιμάκωση των πρωτοβουλιών σας.
 • Συμπεριλάβετε ορόσημα και προθεσμίες.

Απαιτήσεις πόρων:

 • Προσδιορίστε τους πόρους που χρειάζονται (π.χ. χρηματοδότηση, προσωπικό, τεχνολογία).
 • Συζητήστε πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε αυτούς τους πόρους.

VII. Οικονομικό σχέδιο

Οικονομικές Προβολές:

 • Παρουσίαση οικονομικών προβλέψεων για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.
 • Συμπεριλάβετε καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμούς και προβλέψεις ταμειακών ροών.

Απαιτήσεις χρηματοδότησης:

 • Προσδιορίστε τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την εκτέλεση του σχεδίου σας.
 • Αναλυτικά οι πηγές χρηματοδότησής σας, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων, των επενδύσεων ή των συνεργασιών.

VIII. Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Μέτρηση επιπτώσεων:

 • Εξηγήστε πώς θα μετράτε και θα παρακολουθείτε τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών σας.
 • Θέστε συγκεκριμένους στόχους και KPI.

IX. Εκτίμηση Κινδύνου

Κίνδυνοι και στρατηγικές μετριασμού:

 • Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους και προκλήσεις που σχετίζονται με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα.
 • Περιγράψτε στρατηγικές για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Χ. Συμπέρασμα

Συνοψίστε τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

 • Επαναλάβετε τη δέσμευσή σας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα.
 • Εκφράστε τον ενθουσιασμό σας για θετικό αντίκτυπο.

Αίτηση για χρηματοδότηση ή υποστήριξη

Ημερομηνία: [Ημερομηνία]

Προς: [Όνομα Οργανισμού Χρηματοδότησης]

Θέμα: Αίτηση Υποστήριξης στην Εφαρμογή Πρωτοβουλιών ΣΣΕ και Πράσινης Επιχειρηματικότητας

I. Περίληψη

 • Παρουσιάστε εν συντομία τον οργανισμό σας και την αποστολή του.
 • Επισημάνετε τη σημασία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

II. Πληροφορίες Οργανισμού

 • Παρέχετε μια επισκόπηση του οργανισμού σας, συμπεριλαμβανομένης της νομικής δομής του.
 • Μοιραστείτε τις δηλώσεις αποστολής και οράματός σας.

III. Επισκόπηση έργου

 • Περιγράψτε τις πρωτοβουλίες Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας που σκοπεύετε να εφαρμόσετε.
 • Εξηγήστε τους στόχους, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

IV. Αίτημα Χρηματοδότησης

 • Προσδιορίστε το ποσό της χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που ζητάτε.
 • Αναλυτικά πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια στις πρωτοβουλίες σας.

V. Αντίκτυπος Έργου

 • Εξηγήστε τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο που στοχεύουν να επιτύχουν οι πρωτοβουλίες σας.
 • Μοιραστείτε τυχόν σχετικές ιστορίες επιτυχίας ή προηγούμενα επιτεύγματα.

VI. Προϋπολογισμός

 • Συμπεριλάβετε λεπτομερή προϋπολογισμό για το έργο, συμπεριλαμβανομένων εσόδων και εξόδων.
 • Αναφέρετε αναλυτικά πώς θα κατανεμηθούν τα ζητούμενα κεφάλαια.

VII. Σχέδιο εφαρμογής

 • Περιγράψτε το χρονοδιάγραμμα για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ορόσημων.
 • Περιγράψτε την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των πρωτοβουλιών.

VIII. Συνεργασίες και Συνεργασίες

 • Επισημάνετε τυχόν υπάρχουσες συνεργασίες ή συνεργασίες που υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες σας.
 • Εξηγήστε πώς αυτές οι συνεργασίες συμβάλλουν στην επιτυχία του έργου.

IX. συμπέρασμα

 • Συνοψίστε την αίτησή σας και εκφράστε τη δέσμευση του οργανισμού σας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία  και την πράσινη επιχειρηματικότητα.
 • Ευχαριστούμε τον οργανισμό χρηματοδότησης για την προσοχή τους.

Χ. Συνημμένα

 • Συμπεριλάβετε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, όπως το επιχειρηματικό σας σχέδιο, οικονομικές προβλέψεις και σχετικές πιστοποιήσεις.