Κοινωνική οικονομία: Δυνατότητες και περιορισμοί.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η έννοια της κοινωνικής οικονομίας αναφέρεται σε ένα οικονομικό σύστημα που συνδυάζει κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους. Περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες και οργανισμούς που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, ενώ παράλληλα παράγουν οικονομική αξία.

 Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινοτικούς οργανισμούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δίνουν προτεραιότητα στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο παράλληλα με την οικονομική βιωσιμότητα. Ενώ η κοινωνική οικονομία προσφέρει διάφορες δυνατότητες, αντιμετωπίζει επίσης ορισμένους περιορισμούς. Ας τα εξερευνήσουμε πιο αναλυτικά:

Δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας:

  1. Αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών: Η κοινωνική οικονομία παρέχει μια πλατφόρμα για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών αναγκών που συχνά παραβλέπονται από τα παραδοσιακά οικονομικά συστήματα. Μπορεί να επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως η ανακούφιση της φτώχειας, η ανεργία, η προσιτή στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
  2. Ενδυνάμωση Κοινοτήτων: Με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων, η κοινωνική οικονομία δίνει τη δυνατότητα σε άτομα και ομάδες να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτή η συμμετοχή καλλιεργεί ένα αίσθημα ιδιοκτησίας και αλληλεγγύης, οδηγώντας σε ισχυρότερες κοινότητες.
  3. Δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε περιθωριοποιημένες κοινότητες. Αυτοί οι οργανισμοί συχνά δίνουν προτεραιότητα στις πρακτικές προσλήψεων χωρίς αποκλεισμούς και επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, παρέχοντας ευκαιρίες σε άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση.
  4. Καινοτόμες προσεγγίσεις: Η κοινωνική οικονομία ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις στις κοινωνικές προκλήσεις. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις συχνά αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις που συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους, οδηγώντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων.
  5. Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα: Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας συχνά δίνουν προτεραιότητα στις βιώσιμες πρακτικές και την περιβαλλοντική διαχείριση. Ενσωματώνοντας κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις δραστηριότητές τους, αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Περιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας:

  1. Οικονομική βιωσιμότητα: Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας είναι η επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας. Η εξισορρόπηση των κοινωνικών στόχων με την οικονομική βιωσιμότητα μπορεί να είναι περίπλοκη, καθώς οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί συχνά λειτουργούν σε τομείς όπου η χρηματοδότηση μπορεί να είναι περιορισμένη.
  2. Περιορισμένης κλίμακας: Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας είναι συχνά τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ικανότητά τους να κλιμακώνουν τον αντίκτυπο. Η επέκταση των λειτουργιών και η αναπαραγωγή επιτυχημένων μοντέλων μπορεί να είναι προκλητική λόγω των περιορισμών πόρων και της ανάγκης για συγκεκριμένες προσαρμογές στο πλαίσιο.
  3. Πρόσβαση στο κεφάλαιο: Η πρόσβαση στο κεφάλαιο είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας. Οι παραδοσιακές επιλογές χρηματοδότησης μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται πάντα με τους κοινωνικούς τους στόχους και μπορεί να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση ή επένδυση. Ως αποτέλεσμα, η κλιμάκωση των λειτουργιών και η επέκταση του αντίκτυπου μπορεί να είναι προκλητική.
  4. Πολιτικά και κανονιστικά πλαίσια: Η κοινωνική οικονομία λειτουργεί εντός νομικών και κανονιστικών πλαισίων που ενδέχεται να μην υποστηρίζουν πλήρως τα μοναδικά χαρακτηριστικά της. Οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που να αναγνωρίζει και να υποστηρίζει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας και να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα και υποστήριξη.
  5. Μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου: Η αξιολόγηση και η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου μπορεί να είναι περίπλοκη, καθώς περιλαμβάνει την αξιολόγηση τόσο των κοινωνικών αποτελεσμάτων όσο και της οικονομικής βιωσιμότητας. Η ανάπτυξη ισχυρών μεθοδολογιών για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την επικοινωνία του κοινωνικού αντίκτυπου είναι ζωτικής σημασίας για την απόδειξη της αξίας και της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας.

Ενώ η κοινωνική οικονομία προσφέρει πολλές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και την προώθηση οικονομικών μοντέλων χωρίς αποκλεισμούς, αντιμετωπίζει επίσης εγγενείς περιορισμούς που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η υπέρβαση αυτών των προκλήσεων απαιτεί συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των φορέων χάραξης πολιτικής, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την ανάπτυξη και τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.