Κοινωνική Οικονομία Ιστορία Προέλευση Εφαρμογη Αποτελέσματα και ποιες Λύσεις προσφέρει;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη ευημερία, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα έναντι καθαρά κερδοσκοπικών στόχων. Περιλαμβάνει ένα ποικίλο σύνολο οργανισμών και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών, αλληλασφαλιστικών εταιρειών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινοτικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Ο πρωταρχικός στόχος της κοινωνικής οικονομίας είναι να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις προάγοντας παράλληλα μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

Ιστορία και προέλευση: Οι ρίζες της κοινωνικής οικονομίας εντοπίζονται στις πρώιμες μορφές αλληλοβοήθειας και συνεργασίας στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ωστόσο, η σύγχρονη έννοια της κοινωνικής οικονομίας εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα ως απάντηση στις αρνητικές επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης και του καπιταλισμού. Οι πρώτοι πρωτοπόροι όπως ο Robert Owen και ο Charles Fourier υποστήριξαν εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που θα έδιναν προτεραιότητα στα δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινή ιδιοκτησία και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου.

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, το συνεταιριστικό κίνημα κέρδισε δυναμική, με διάφορους τύπους συνεταιρισμών που ιδρύθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές στις βιομηχανικές κοινωνίες. Οι συνεταιριστικές αρχές ορίστηκαν επίσημα από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία το 1844 και από τότε έχουν χρησιμεύσει ως κατευθυντήριες αρχές για πολλές πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

Εφαρμογή και Ποικιλομορφία: Η κοινωνική οικονομία λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, των οικονομικών, της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και άλλων. Η εφαρμογή του μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο κάθε περιοχής ή χώρας.

Μερικές κοινές μορφές οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνουν:

 1. Συνεταιρισμοί: Συνεταιρισμοί εργαζομένων, όπου οι εργαζόμενοι συλλογικά κατέχουν και διαχειρίζονται την επιχείρηση, και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, όπου οι πελάτες είναι επίσης μέτοχοι και έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων.
 2. Αλληλασφαλιστικές εταιρείες: Οργανισμοί που παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και υπηρεσίες στα μέλη τους, συχνά στους τομείς των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 3. Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί: Φορείς που λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας, εστιάζοντας σε κοινωνικές ή περιβαλλοντικές αποστολές και όχι στη μεγιστοποίηση του κέρδους.
 4. Κοινοτικές Επιχειρήσεις: Πρωτοβουλίες που ανήκουν και λειτουργούν από κοινότητες, με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και τη συμβολή στην ευημερία της κοινότητας.
 5. Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που συνδυάζουν μια κερδοσκοπική διάσταση με μια σαφή κοινωνική ή περιβαλλοντική αποστολή, επανεπενδύοντας ένα σημαντικό μέρος των κερδών τους στην επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων.

Αποτελέσματα και αντίκτυπος: Η κοινωνική οικονομία έχει επιδείξει αρκετές θετικές επιπτώσεις στις κοινωνίες και τις οικονομίες:

 1. Κοινωνική Ένταξη: Οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας συχνά δίνουν προτεραιότητα στη συμπερίληψη περιθωριοποιημένων ομάδων, παρέχοντας ευκαιρίες σε μειονεκτούντα άτομα να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες.
 2. Τοπική Ανάπτυξη: Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με την προώθηση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών.
 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν σταθερή και βιώσιμη απασχόληση, συχνά με βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και ικανοποίηση των εργαζομένων.
 4. Περιβαλλοντική Αειφορία: Πολλές πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας υιοθετούν περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και ελαχιστοποιώντας το οικολογικό τους αποτύπωμα.
 5. Οικονομική ανθεκτικότητα: Η κοινωνική οικονομία μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανθεκτικότητα προάγοντας την κοινοτική αυτοδυναμία και διαφοροποιώντας τις οικονομικές δραστηριότητες.

Λύσεις που προσφέρονται από την Κοινωνική Οικονομία: Η κοινωνική οικονομία προσφέρει πολλές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές οικονομίες που βασίζονται στην αγορά:

 1. Κοινωνική Καινοτομία: Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας συχνά χρησιμεύουν ως εργαστήρια κοινωνικής καινοτομίας, αναπτύσσοντας νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών ζητημάτων.
 2. Συμμετοχική διακυβέρνηση: Με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων, η κοινωνική οικονομία προωθεί μια πιο δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς μορφή οικονομικής διακυβέρνησης.
 3. Ηθική κατανάλωση: Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ενθαρρύνουν τις ηθικές πρακτικές κατανάλωσης προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες των καταναλωτών.
 4. Εξισορρόπηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου: Οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας αποδεικνύουν ότι η οικονομική αποτελεσματικότητα και ο κοινωνικός αντίκτυπος δεν αλληλοαποκλείονται αλλά μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται.
 5. Αντιμετώπιση αποτυχιών της αγοράς: Η κοινωνική οικονομία μπορεί να καλύψει τα κενά που αφήνουν οι παραδοσιακές αγορές, αντιμετωπίζοντας τομείς όπου οι μηχανισμοί της αγοράς αποτυγχάνουν να εξυπηρετήσουν επαρκώς τις ανάγκες της κοινωνίας.

Συμπέρασμα: Η κοινωνική οικονομία έχει μακρά και ποικιλόμορφη ιστορία, που εξελίσσεται ως απάντηση στις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Η εφαρμογή του έχει δείξει θετικά αποτελέσματα στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της βιωσιμότητας και της κοινοτικής ανάπτυξης. Προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και ένα εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο, η κοινωνική οικονομία συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, ισότιμου και βιώσιμου κόσμου.