Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση προτάσεις για μια συνεργασία στην τοπική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες προτάσεις για συνεργασία μεταξύ της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων. 

Αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων προωθώντας την επιχειρηματικότητα, τη συμμετοχή της κοινότητας και τις βιώσιμες πρακτικές. Ακολουθούν ορισμένες πιθανές προτάσεις για μια τέτοια συνεργασία:

  1. Πλαίσιο Υποστηρικτικής Πολιτικής: Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να θεσπίσει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής που δίνει κίνητρα για την ίδρυση και ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιρισμών. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή φορολογικών κινήτρων, εξορθολογισμένες διοικητικές διαδικασίες και στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Το πλαίσιο πολιτικής θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για δημόσιες συμβάσεις και προνομιακή μεταχείριση στους δημόσιους διαγωνισμούς.
  2. Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κατάρτιση: Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να συνεργαστούν με οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας για την παροχή προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης για άτομα που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να καλύψουν διάφορες πτυχές όπως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των επίδοξων κοινωνικών επιχειρηματιών, αυτή η συνεργασία μπορεί να επιτρέψει την επιτυχή ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων.
  3. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιρισμών. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να συνεργάζονται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να δημιουργούν ειδικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης για κοινωνικά συνεταιριστικά εγχειρήματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δάνεια χαμηλού επιτοκίου, αρχικό κεφάλαιο και επιχορηγήσεις ειδικά προσαρμοσμένες για την υποστήριξη των αναγκών των κοινωνικών συνεταιρισμών. Επιπλέον, μπορούν να διερευνηθούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη μόχλευση των πόρων και την αύξηση της διαθεσιμότητας κεφαλαίων για πρωτοβουλίες κοινωνικών συνεταιρισμών.
  4. Επώαση και Δομές Υποστήριξης: Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να ιδρύσει κέντρα επώασης ή κόμβους που παρέχουν φυσικό χώρο, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Αυτά τα κέντρα μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των κοινωνικών επιχειρηματιών. Επιπλέον, οι τοπικές αρχές μπορούν να διευκολύνουν εκδηλώσεις δικτύωσης, εργαστήρια και προγράμματα καθοδήγησης για να προωθήσουν την ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων.
  5. Ένταξη στα Τοπικά Αναπτυξιακά Σχέδια: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ενσωματώσει την προώθηση των κοινωνικών συνεταιρισμών στα συνολικά τους σχέδια τοπικής ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό τομέων ή περιοχών με δυνατότητες για πρωτοβουλίες κοινωνικού συνεταιρισμού και ευθυγράμμιση πολιτικών και στρατηγικών ανάλογα. Εντάσσοντας ενεργά τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς στα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια, οι αρχές μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον που υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο αυτών των εγχειρημάτων.
  6. Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Οι τοπικοί φορείς μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ κοινωνικών συνεταιρισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως πανεπιστήμια και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει ερευνητικές συνεργασίες, πρακτική άσκηση φοιτητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνδέοντας την εκπαίδευση με τα κοινωνικά συνεταιριστικά εγχειρήματα, οι τοπικές αρχές μπορούν να συμβάλουν στην καλλιέργεια ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και στην προώθηση της γνώσης στον τομέα.

Αυτές οι προτάσεις συνεργασίας μεταξύ κοινωνικής οικονομίας και τοπικής αυτοδιοίκησης στοχεύουν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για κοινωνικά συνεταιριστικά εγχειρήματα στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τα μοναδικά δυνατά σημεία και των δύο τομέων, είναι δυνατό να τονωθεί η τοπική ανάπτυξη, να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις με βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.