ΕΚΤΑΚΤΟ Κρήτη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σε ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Την προκήρυξη της Δράσης 4.1.2 – «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 , στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», του Στόχου Πολιτικής 4 «Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», του Ειδικού Στόχου ESO4.1 : «Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας».

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

2. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.


Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.


3. Κύριος στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται / θα δραστηριοποιηθούν έχοντας έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης.

4. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 25.000,00€ έως 70.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

5. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αρίθμ. 2831/2023 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

6. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι υπό σύσταση και υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει, που πληρούν όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης και υποβάλλουν την πρότασή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

7. Η μεθοδολογία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι «συγκριτική» μεταξύ όλων των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

8. Η ένταξη των πράξεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.

9. Στην Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η έγκρισή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

10. Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

11. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 10η/07/2024 και ώρα 13:00.

12. Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 25η/09/2024 και ώρα 15:00

13. Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» (www.pepkritis.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του Ε.Φ. (ΕΦΕΠΑΕ) (www.efepae.gr και https://ank.gr ).

14. Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση, την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και άλλες διευκρινίσεις δίνονται από την ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ», Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο, αρμόδιο στέλεχος : Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός Τηλ: 2813 404529, e-mail: vxidianos@mou.gr, καθώς και από την περιφερειακή μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Iraklion Center κτίριο Β΄ – 2ος όροφος Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ. 2810 302400, E-mail: info@ank.gr.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας