Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από τις ΔΟΥ:

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από τις ΔΟΥ:

01.63.10.04

Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.05

Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων

01.63.10.06

Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας

01.63.10.07

Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων

01.63.10.08

Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.09

Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας

01.63.10.10

Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.11

Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων

01.63.10.12

Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)

01.63.10.13

Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)

01.63.10.14

Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού

01.63.10.15

Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων

01.63.10.16

Υπηρεσίες κέρωσης καρπών

01.63.10.17

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

01.64

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

03.11.71.01

Υπηρεσίες λεύκανσης φυσικών σφουγγαριών

08.12.1

Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου

08.12.11

Εξόρυξη φυσικής άμμου

08.12.12

Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης˙κροκάλων, αμμοχάλικου

08.12.13

Εξόρυξη μειγμάτων σκωρίας και παρόμοιων βιομηχανικών απορριμάτων, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο και διαθέτονται για κατασκευαστικούς σκοπούς

08.12.21.01

Παραγωγή μαζών κεραμικής από καολίνη και καολινικές αργίλους

08.12.22.01

Παραγωγή μαζών κεραμικής από άλλες ύλες

08.93.10.01

Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)

10

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

11

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

12

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

13

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

15

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

16

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

17

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

18

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

19

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

20

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

21

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

22

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

24

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

25

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

26

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

27

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

28

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

29

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

30

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

31

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

32

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

33.1

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

35.21

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

35.22

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

35.3

ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

36.00.20.01

Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

37.00.11.01

Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

37.00.2

Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης

37.00.20

Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης

38.11.5

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

38.21

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμάτων

38.21.1

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση

38.21.10

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση

38.21.23

Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21.29

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21.3

Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων

38.21.30

Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων

38.21.4

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων

38.21.40

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων

38.3

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

45.20

Συντήρηση και Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

46.71.12*

Χονδρικό εμπόριο καυσίμων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για αεροσκάφη

46.71.13*

Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

46.75

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

* Εφόσον δεν πωλούνται από πρατήρια υγρών καυσίμων

49.5

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

52.1

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

52.21.24

Υπηρεσίες Χώρων Στάθμευσης

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

56.10.11.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο
διασκέδασης-κοσμική ταβέρνα

56.21

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

56.30.10.09

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης
– καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

56.30.10.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης
– καφωδείο

56.30.10.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης
– μπουάτ

56.30.10.12

Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης
– ντισκοτέκ

59.11

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

59.11.1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

59.12.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

82.19.11

Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων

82.19.11.01

Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων

82.19.11.02

Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων

82.92

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

90.04.10.09

ΥπηρεσLες αιθουσών συναυλιών

93.21.10.01

Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κ.λπ.)

93.21.10.02

Υπηρεσίες λούνα παρκ

93.29.19.05

Υπηρεσίες παιδότοπου

95

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ