Μεθοδολογία Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι μεθοδολογίες μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου είναι εργαλεία και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων κοινωνικών παρεμβάσεων ή προγραμμάτων. Ακολουθούν ορισμένες κοινές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου:

Θεωρία της Αλλαγής (TOC): Το TOC είναι μια διαδικασία που βοηθά τους οργανισμούς να καθορίσουν τα επιθυμητά κοινωνικά αποτελέσματα και να χαρτογραφήσουν τις δραστηριότητες που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας λογικής και συνεκτικής αφήγησης που σκιαγραφεί την αιτιολογική αλυσίδα μεταξύ των εισροών, των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων.

Λογικό μοντέλο: Ένα λογικό μοντέλο είναι μια οπτική αναπαράσταση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος. Είναι ένας τρόπος για να περιγράψουμε πώς λειτουργεί ένα πρόγραμμα προσδιορίζοντας τους πόρους που χρησιμοποιεί, τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που αναμένει να επιτύχει.

Κοινωνική Απόδοση Επένδυσης (SROI): Η SROI είναι μια μεθοδολογία που μετρά την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία μιας παρέμβασης. Στόχος του είναι να ποσοτικοποιήσει τα κοινωνικά οφέλη ή τις επιπτώσεις μιας παρέμβασης σε χρηματικούς όρους.

Τυχαιοποιημένες Δοκιμές Ελέγχου (RCT): Οι RCT είναι ερευνητικά σχέδια που κατατάσσουν τυχαία τους συμμετέχοντες είτε σε μια θεραπεία είτε σε μια ομάδα ελέγχου. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αιτιώδους επίδρασης μιας κοινωνικής παρέμβασης συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ομάδας θεραπείας με τα αποτελέσματα της ομάδας ελέγχου.

Συμμετοχικές προσεγγίσεις: Οι συμμετοχικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων του προγράμματος, των μελών της κοινότητας και άλλων ενδιαφερομένων. Είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι περιεκτική και αντανακλά τις ανάγκες και τις προοπτικές εκείνων που επηρεάζονται από την παρέμβαση.

Χαρτογράφηση αποτελεσμάτων: Η χαρτογράφηση αποτελεσμάτων είναι μια προσέγγιση που εστιάζει στον καθορισμό και την παρακολούθηση αλλαγών στη συμπεριφορά και τις σχέσεις αντί στη μέτρηση των εκροών και των αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της προόδου μιας παρέμβασης προς την επίτευξη των στόχων της.

Αξιολογήσεις επιπτώσεων: Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων στοχεύουν στη μέτρηση του αντίκτυπου μιας κοινωνικής παρέμβασης στον πληθυσμό-στόχο. Περιλαμβάνει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της ομάδας παρέμβασης με τα αποτελέσματα μιας ομάδας ελέγχου για να προσδιοριστεί εάν η παρέμβαση προκάλεσε τις παρατηρούμενες αλλαγές.

Αυτές οι μεθοδολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με τη φύση της παρέμβασης και τον σκοπό της αξιολόγησης.