Με επτά βήματα η σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης – Πώς γίνεται η απόδοση ΑΦΜ και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με επτά απλά βήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύσταση μιας νέας εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, με την κυβέρνηση να αποσκοπεί σε μείωση του χρόνου, αλλά και σε περιορισμό του κόστους για τη σύσταση μιας εταιρείας, μέσω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών προς όφελος των επιχειρήσεων.

Τα ανωτέρω προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)-Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το βράδυ του Σαββάτου. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 20:00.

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης αποσκοπεί στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών σε ό,τι αφορά τους κανόνες σύστασης εταιρειών.

Ποιες μορφές εταιρειών μπορούν να συστήνονται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης

 • α) Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 • β) Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνη (Ε.Π.Ε.)
 • γ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
 • δ) Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία
 • ε) Αστικός Συνεταιρισμός στον οποίο περιλαμβάνονται ο Αλληλασφαλιστικός, ο Πιστωτικός, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός και η Ενεργειακή Κοινότητα,
 • στ) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και Συνεταιρισμός Εργαζομένων
 • ζ) Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.)
 • η) Αστική Εταιρία
 • θ) Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που έχει την έδρα του στην ημεδαπή
 • ι) Ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή
 • ια) Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική εταιρεία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή
 • ιβ) Κοινοπραξία

Ποιες εταιρείες εξαιρούνται:

 • α) οι εταιρείες, η σύσταση των οποίων προέρχεται από κάθε είδους μετασχηματισμό, δηλαδή σύσταση νέας εταιρείας κατόπιν διάσπασης ή συγχώνευσης υπαρχουσών εταιρειών
 • β) οι εταιρείες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί την έγκριση της σύστασης από αρμόδια διοικητική αρχή

Υπηρεσίες μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Ως υπηρεσίες μίας στάσης (Υ.Μ.Σ.) για τη σύσταση εταιρειών ορίζονται, κατά περίπτωση:

 • α) οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ (Υ.Γ.Ε.ΜΗ) των επιμελητηρίων
 • β) οι ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • γ) οι ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης
 • δ) οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί να λειτουργούν ως Υ.Μ.Σ. και έχουν ενταχθεί στο μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Υ.Μ.Σ.

Επιτρέπεται η σύσταση εταιρειών με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη μεσολάβηση της υπηρεσίας μίας στάσης μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) αλλά χρήση της e-Υ.Μ.Σ. μπορούν να κάνουν μόνο οι ιδρυτές της εταιρείας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς για τον σκοπό αυτό πρόσωπα.

Διαδικασία σύστασης εταιρείας

1. Για τη σύσταση μίας εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές, ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, προβαίνουν με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο, στις ακόλουθες ενέργειες:

 • α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση εξουσιοδότησης προς την υπηρεσία μιας στάσης για τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της εταιρείας και τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό στοιχεία και έγγραφα,
 • β) καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένη την εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας,
 • γ) καταβάλλουν το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Αν συμμετέχουν στην υπό σύσταση εταιρεία ως μέτοχοι ή εταίροι ή μέλη διοίκησης της εταιρείας, αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, που δεν διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αυτός αποδίδεται από τις υπηρεσίες μίας στάσης μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων με το TAXIS.

3. Αν για τη λειτουργία της εταιρείας απαιτείται γνωστοποίηση δραστηριοτήτων, αυτή πραγματοποιείται μετά τη σύστασή της.

4. Την ίδια ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, η υπηρεσία μιας στάσης:

 • ελέγχει την αίτηση σύστασης εταιρείας, ως προς την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος, είτε με φυσική παρουσία είτε με τη χρήση μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης της, τη δικαιοπρακτική του ικανότητα και τη νομιμοποίησή του να αιτηθεί ή να προβεί στη σύσταση της εταιρείας,
 • ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων από τον αιτούντα στοιχείων και εγγράφων και την εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της σύστασης της εταιρείας,
 • διαπιστώνει αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού διευθυντών,
 • διενεργεί προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και προβαίνει στην έγκριση χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων,
 • ελέγχει την καταβολή του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης και του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εφόσον το δεύτερο απαιτείται.

5. Αν από τον έλεγχο που διενεργεί η υπηρεσία μιας στάσης προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, η εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό ή η προτεινόμενη επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η αίτηση σύστασης εταιρείας απορρίπτεται.

6. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η υπηρεσία μιας στάσης ψηφιοποιεί και αποθηκεύει στο σύστημα τα κατατεθέντα έγγραφα και καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα Υ.Μ.Σ, το οποίο, μέσω της διασύνδεσης και της πρόσβασης σε σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, εκτελεί αυτοματοποιημένα τις εξής ενέργειες:

 • Χορηγεί Μοναδικό Ευρωπαϊκό Ταυτοποιητή (EUID), αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της σύστασης και ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ,
 • δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο και ηλεκτρονική μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,
 • αποδίδει Α.Φ.Μ. στην εταιρεία και την εγγράφει στο φορολογικό μητρώο,
 • χορηγεί προσωρινό κλειδάριθμο TAXIS στην εταιρεία. Με τη χρήση του προσωρινού κλειδαρίθμου η εταιρεία, με δικές της ενέργειες, λαμβάνει τον οριστικό κλειδάριθμο, μέσω εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας ΤAXIS,
 • εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο εργοδοτών που τηρείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία,
 • εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί και η εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας,
 • εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου,
 • χορηγεί απόδειξη καταβολής του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • κατανέμει το εισπραττόμενο τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας στους φορείς που, κατά τη νομοθεσία, είναι δικαιούχοι και, όπου απαιτείται απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή,
 • αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης στα ορισθέντα ως μέλη διοίκησης και διαχείρισης, που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδρυτή.

7. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, η εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί νόμιμα.

Απόδοση ΑΦΜ

Για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, η υπηρεσία μιας στάσης  διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:

 • α) τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της σύστασης της εταιρείας,
 • β) τα πλήρη στοιχεία των εταίρων, των μετόχων, των διαχειριστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία και τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της εταιρείας
 • γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μιας στάσης για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., περιλαμβανομένων και των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Το TAXIS προβαίνει αυτοματοποιημένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών και προκειμένου για την απόδοση κλειδαρίθμου TAXIS στην εταιρεία, η υπηρεσία μιας στάσης ενημερώνει την εταιρεία για τη σχετική διαδικασία και θέτει στη διάθεσή της πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXIS, προκειμένου να υποβληθεί από την ίδια, αίτηση αρχικής εγγραφής για τη λήψη προσωρινού κλειδαρίθμου που της έχει αποδοθεί από το TAXIS.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης

Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.), η επιγραμμική σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr). Μέσω της e-Υ.Μ.Σ. συστήνονται επιγραμμικά μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται σύσταση με τήρηση του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή διοικητικός έλεγχος και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο.

Στην e-Υ.Μ.Σ. οι ιδρυτές της εταιρείας ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα:

 • α) Επαληθεύουν την ταυτότητά τους μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID), καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXIS ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου,
 • β) ενημερώνονται ότι η εν λόγω υπηρεσία έχει πρόσβαση στα στοιχεία τους που βρίσκονται σε ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου, προκειμένου να δώσουν τη σχετική συναίνεση, χωρίς την οποία η ηλεκτρονική σύσταση διακόπτεται και χορηγούν τη σχετική εξουσιοδότηση στην εν λόγω υπηρεσία,
 • γ) συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, την εγγραφή της στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., καθώς και την εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την απόδοση Α.Μ.Ε., όπου απαιτείται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης,
 • δ) δηλώνουν τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη της διεύθυνσης ή της διοίκησης ή της διαχείρισης της εταιρείας, τα οποία δεν έχουν αποκλειστεί ως ακατάλληλα από την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση των στοιχείων, η e-Υ.Μ.Σ:

 • α) Ελέγχει αυτόματα την αίτηση σύστασης εταιρείας ως προς την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος, με τη χρήση μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τη δικαιοπρακτική του ικανότητα και τη νομιμοποίησή του να προβεί στη σύσταση της εταιρείας. Αν προκύψουν φαινόμενα αντιποίησης ή παραποίησης ταυτότητας ή μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες, σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την εξουσία των αιτούντων να εκπροσωπούν μια εταιρεία, η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας διακόπτεται και απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος στην υπηρεσία μιας στάσης. Εφόσον, το πρόβλημα επιλυθεί,η σύσταση της εταιρείας μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά,
 • β) ελέγχει αυτόματα την πληρότητα, την ορθότητα και τη νομιμότητα των στοιχείων που απαιτούνται για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της εταιρικής σύμβασης ή του καταστατικού, ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα σύστασης της εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου,
 • γ) επαληθεύει αυτόματα ότι δεν έχουν αποκλειστεί τα πρόσωπα που θα φέρουν την ευθύνη της διεύθυνσης ή διοίκησης ή διαχείρισης της υπό σύστασης εταιρείας. Αν προκύψει ότι έχουν οριστεί αποκλεισμένα πρόσωπα, η σύσταση της εταιρείας μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο εφόσον οριστούν νέα πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου,
 • δ) εκτελεί αυτοματοποιημένα τον προέλεγχο διαθεσιμότητας και την κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των εταιρειών, μέσω της διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων:

 • α) υπογράφεται ηλεκτρονικά το καταστατικό σύστασης της εταιρείας
 • β) καταβάλλεται το τέλος Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής, όπως οι εναλλακτικές αυτές επιλογές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr).

Μέσω της e-Υ.Μ.Σ. πραγματοποιούνται αυτόματα:

 • α) Η χορήγηση του Μοναδικού Ευρωπαϊκού Ταυτοποιητή (EUID), του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., του Κ.Α.Κ. σύστασης, καθώς και ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης της εταιρείαςστο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.,
 • β) το άνοιγμα της ηλεκτρονικής μερίδας και του ηλεκτρονικού φακέλου των εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. και η καταχώριση σε αυτούς των στοιχείων που οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά,
 • γ) η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και η απόδοση Α.Φ.Μ. από το TAXIS στην εταιρεία,
 • δ) η ανακατεύθυνση της εταιρείας στο TAXIS, προκειμένου να αποδοθεί σε αυτήν κλειδάριθμος TAXIS,
 • ε) η εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών, που τηρείται στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και η λήψη Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), όπου απαιτείται από την ασφαλιστική νομοθεσία,
 • στ) η εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου
 • ζ) η χορήγηση απόδειξης καταβολής του τέλους Κόστους Σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού,
 • η) η απόδοση του εισπραττόμενου τέλους Κόστους Σύστασης στον κρατικό προϋπολογισμό και του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται,
 • θ) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας με την ηλεκτρονική αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένου πρότυπου καταστατικού και ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας,
 • ι) η ενημέρωση, με ηλεκτρονικό μήνυμα, για τον διορισμό τους, των ορισθέντων ως μελών διοίκησης και διαχείρισης που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδρυτή
 • ια) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται από τον νόμο για την ηλεκτρονική σύστασηεταιρειών.

Πρότυπα καταστατικά τα οποία υποβάλλονται στην e-Υ.Μ.Σ. υπογράφονται ηλεκτρονικά.

Κατά τη διαδικασία σύστασης εταιρείας μέσω e-Y.M.Σ., δεν απαιτείται υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων στο πληροφοριακό σύστημα, ούτε διαβίβαση του φυσικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μετά την ολοκλήρωση της σύστασης. Τα απαιτούμενα για τη σύσταση νομιμοποιητικά έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του νομικού προσώπου που συστάθηκε και, σε περίπτωση διεξαγωγής δειγματοληπτικού ελέγχου, είναι άμεσα διαθέσιμα προς την αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία ΓΕΜΗ (Υ.Γ.Ε.ΜΗ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας ή καταχώριση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και δεδομένων, κατά περίπτωση, επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Κόστος σύστασης εταιρείας

Για τη σύσταση εταιρείας καταβάλλεται τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης, το οποίο περιλαμβάνει:

α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο και β) το τέλος κόστους σύστασης εταιρείας, το οποίο καταβάλλεται από τους συμβαλλομένους, μία φορά, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρείας και αποδίδεται στην υπηρεσία μιας στάσης.

Στο τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης δεν συμπεριλαμβάνεται:

α) η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται, β) το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπου απαιτείται.

Αν η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων ιδρυτών, το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια Υ.Μ.Σ., το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Αν η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.), το κόστος σύστασης εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους παροχής των επιγραμμικών υπηρεσιών.

Το Κόστος Σύστασης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) καταβάλλεται μόνο μέσω ευρέως διαθέσιμης υπηρεσίας επιγραμμικών πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές πληρωμές και επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που έκανε την πληρωμή και η οποία παρέχεται από χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή πάροχο υπηρεσίας πληρωμών που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Ευρωπαϊκού Μοναδικού Ταυτοποιητή

Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων στο Εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, στη μερίδα, στον φάκελο και την απόδοση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.).

Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά τον μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνει 12 αριθμούς από τους οποίους οι επτά πρώτοι αντιστοιχούν στον μοναδικό αύξοντα αριθμό, τα επόμενα δύο ψηφία αποτελούν τον κωδικό της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι υπόλοιποι αριθμοί αφορούν στον αριθμό των υποκαταστημάτων του υπόχρεου.

Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά: α) σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ., γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του, δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.

Αν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη αφορά στο καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν ευρωπαϊκό μοναδικό ταυτοποιητή (EUID).Ο μοναδικός ταυτοποιητής περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους μέλους του μητρώου, του εθνικού μητρώου καταγωγής και του αριθμού της εταιρείας σε αυτό το μητρώο και, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικά για να αποφεύγονται σφάλματα ταυτοποίησης.