Μυστικά που ξεκλειδώνουν επιχορηγήσεις 200 εκατ. ευρώ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στην «ακτινογραφία» του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ύψους 200 εκατ. ευρώ (β’ κύκλος), που άνοιξε, προσφάτως για υποβολή αιτήσεων, προχώρησε το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, απαντώντας σε ένα πακέτο ερωτημάτων που, πιθανώς, έχουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Παρακάτω, δέκα από τις βασικότερες ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα:

1 Ποιος είναι ο βασικός στόχος της δράσης;

Η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο του β’ κύκλου προωθείται περισσότερο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επιστήμονες.

2 Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Δικαιούχοι της δράσης είναι: α) ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί και β) επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί, νομίμως, και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

3 Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που θα πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση;

Δεν υπάρχει περιορισμός στους ΚΑΔ των ασκούντων επαγγελματική δραστηριότητα δυνητικών δικαιούχων (επιχειρήσεων) που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση, καθώς δεν έχουν ορισθεί επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι ΚΑΔ. Ωστόσο, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης επιλέγεται ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ.

4 Υπάρχει ανώτερο όριο στο συνολικό προϋπολογισμό της αίτησης χρηματοδότησης;

Από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις με ανώτατο προϋπολογισμό τις 600.000 ευρώ, εφόσον αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη, το 1 εκατ. ευρώ εάν σχετίζονται με σύμπραξη επιχείρησης με ερευνητικούς οργανισμούς και τα 2 εκατ. στην περίπτωση της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

5 Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης υπερβαίνει το ανώτερο όριο, μπορεί να ενταχθεί στη δράση;

Οχι. Δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής μίας αίτησης χρηματοδότησης εάν ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προβλέπει η δράση ανά παρέμβαση (έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων).

6 Υπάρχει κατώτατο όριο στο συνολικό προϋπολογισμό της αίτησης χρηματοδότησης;

Οχι. Δεν υπάρχει κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό της αίτησης χρηματοδότησης για τις παρεμβάσεις.

7 Μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης μία νέα επιχείρηση;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία (χρόνο λειτουργίας) της επιχείρησης -δυνητικού δικαιούχου της δράσης. Επομένως, είναι δυνατό να υποβληθούν προτάσεις από υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί προσφάτως. Διευκρινίζεται ότι υπό σύσταση εταιρία δεν αποτελεί δυνητικό δικαιούχο.

8 Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται από το πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις;

Μία επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί για δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, καθώς επίσης για δαπάνες που αφορούν σε κτίρια και γήπεδα, στη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας κ.λπ.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ίδιες είτε υποβάλει πρόταση μόνης της η επιχείρηση είτε συμμετέχοντας σε συνεργατικό σχήμα με άλλες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς.

9 Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 29 Μαΐου από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr).

Για τα συνεργατικά έργα η αίτηση υποβάλλεται από το συντονιστή του έργου, ενώ για τα μη συνεργατικά από τον επιστημονικό υπεύθυνό του. Σημειώνεται ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) στη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και τη δημοσίευση της προσωρινής βαθμολογικής κατάταξης και μόνο για τις δυνητικά εντασσόμενες προτάσεις.

Πώς υπολογίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης

10 Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης στη δράση;

Το ποσοστό εξαρτάται από την επιλέξιμη δραστηριότητα (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για μικρομεσαίους, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις), το χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) και το μέγεθος της επιχειρήσεις (μικρή, μεσαία ή μεγάλη).

Για παράδειγμα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις για ένα έργο βιομηχανικής έρευνας της παρέμβασης: «Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς», συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, που εκπονείται από 3 φορείς είναι: α) μεγάλη επιχείρηση: προϋπολογισμός 300.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 50%, δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ, β) μικρή επιχείρηση:
προϋπολογισμός 200.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 70%, δημόσια δαπάνη 140.000 ευρώ και γ) τμήμα δημόσιου πανεπιστημίου: προϋπολογισμός 500.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 100%, δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι στην περίπτωση του παραδείγματος οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρόταση δικαιούνται προσαύξηση της έντασης ενίσχυσης, το τελικό ποσοστό ενίσχυσης θα είναι: α) για τη μεγάλη επιχείρηση: προϋπολογισμός 300.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 65% (=50%+15%), δημόσια δαπάνη 195.000 ευρώ, β) για τη μικρή επιχείρηση: προϋπολογισμός 200.000 ευρώ, ένταση ενίσχυσης 80% (=70%+10%), δημόσια δαπάνη 160.000 ευρώ.

Η προσαύξηση παρέχεται διότι πληρούται η προϋπόθεση ότι «το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι μικρομεσαία και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών. – Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου