Νέος Νόμος περί Δημοσίων Συμβάσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μέχρι 28/2/2015 εφαρμόζεται το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο: Οδηγίες 2004/17/ΕΚ & 2004/18/ΕΚ, ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», ΠΔ 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ», ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993), Ν. 3316/2005 για την ανάθεση μελετών και τις αυτού τροποποιήσεις και Ν.3669/2008 για την ανάθεση δημοσίων έργων και τις αυτού τροποποιήσεις

images

Από 1/3/2015 θα εφαρμοσθεί το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Νόμο 4281/2014 (Μέρος Β’ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) που καταργεί τα ΠΔ 59 & ΠΔ 60 και τις περισσότερες διατάξεις των λοιπών Νόμων. Από 1/3/2015 θα έχει ισχύ για όλους τους δημόσιους φορείς και για όλες τις δημόσιες συμβάσεις άνω των 2.500 € πλέον ΦΠΑ. Ο νόμος ενσωματώνει εκ νέου τις οδηγίες και όπου αυτές το ορίζουν επιτρέπει τη χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι: η Οδηγία 23/2014 (ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης), η Οδηγία 24/2014 (Δημόσιες Προμήθειες & κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ & Οδηγία 25/2014 (Προμήθειες φορέων & κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Δείτε αναλυτικά εδώ όλη την νομοθεσία