Οδικός Χάρτης μετάβασης για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Κοινωνικής Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας είναι ένα σύνθετο και ποικιλόμορφο δίκτυο οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, κοινοτικών επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων τύπων οργανισμών που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους έναντι των καθαρά οικονομικών. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική οικονομία, η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά στοιχεία ενός οδικού χάρτη μετάβασης για το οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας:

Πλαίσιο πολιτικής: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα πλαίσιο πολιτικής που να αναγνωρίζει την αξία και τις δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας και να δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ανάπτυξή της. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η τεχνική βοήθεια και η ευνοϊκή φορολογία.

Καινοτομία και ψηφιοποίηση: Η κοινωνική οικονομία πρέπει να αγκαλιάσει την καινοτομία και την ψηφιοποίηση για να παραμείνει ανταγωνιστική και σχετική στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και τη μόχλευση δεδομένων για καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Περιεκτική και δίκαιη μετάβαση: Η μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία θα πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη μετάβαση δημιουργώντας οικονομικές ευκαιρίες για περιθωριοποιημένες ομάδες και προωθώντας την κοινωνική ένταξη και συνοχή.

Συνεργασία και συμπράξεις: Η Κοινωνική Οικονομία θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των ιδιωτικών εταιρειών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στην αξιοποίηση πόρων, τεχνογνωσίας και γνώσης για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων και τη δημιουργία μεγαλύτερου αντίκτυπου.

Μέτρηση επιπτώσεων και υποβολή εκθέσεων: Η Κοινωνική Οικονομία θα πρέπει να υιοθετήσει ισχυρές πρακτικές μέτρησης και αναφοράς επιπτώσεων για να αποδείξει τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της και να προσελκύσει περισσότερη υποστήριξη από επενδυτές, φορείς χάραξης πολιτικής και το κοινό.

Συνολικά, ο οδικός χάρτης μετάβασης για το οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στο πλαίσιο πολιτικής, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, τη χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη μετάβαση, τη συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις και τη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων επιπτώσεων. Με την υιοθέτηση αυτών των στοιχείων, η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ανθεκτική οικονομία στην Ευρώπη.