Οικονομική Διαχείριση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.), οι οποίοι είναι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και κοινοτικών στόχων, ενώ είναι οικονομικά βιώσιμοι, αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις στη χρηματοοικονομική διαχείριση. Ακολουθούν ορισμένα βασικά στοιχεία για την οικονομική διαχείριση των φορέων Κ.Αλ.Ο.:

Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα: Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας, πράγμα που σημαίνει τη δημιουργία επαρκών εσόδων για την κάλυψη του κόστους τους, ενώ παράλληλα επενδύουν στους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και προσανατολισμένους στην κοινότητα στόχους τους. Αυτό απαιτεί από τους φορείς Κ.Αλ.Ο. να αναπτύξουν ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές τους και να διαφοροποιούν τις ροές εσόδων τους.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Οι φορείς της Κ.Αλ.Ο. ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση από παραδοσιακές πηγές, όπως οι τράπεζες, λόγω των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων τους και της απουσίας εξασφαλίσεων. Ως εκ τούτου, οι φορείς Κ.Αλ.Ο. μπορεί να χρειαστεί να εξερευνήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως οι επενδυτές με αντίκτυπο, το crowdfunding και τα ιδρύματα κοινωνικής χρηματοδότησης.

Εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων: Οι υπηρεσίες Κ.Αλ.Ο. θα πρέπει να αξιολογούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους και να αναφέρουν σχετικά με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους φορείς της ΚΟΑ να επιδείξουν την κοινωνική και περιβαλλοντική τους αξία και να προσελκύσουν χρηματοδότηση από επενδυτές και δωρητές κοινωνικών επιπτώσεων.

Χρηματοοικονομική διακυβέρνηση: Οι υπηρεσίες  Κ.Αλ.Ο. θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρά συστήματα χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης για να διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την καλή διαχείριση των πόρων. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση σαφών οικονομικών πολιτικών και διαδικασιών, την τήρηση ακριβών οικονομικών αρχείων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων.

Συνεργατική οικονομική διαχείριση: Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. μπορούν να συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο., κοινοτικές ομάδες και ενδιαφερόμενα μέρη για να μοιραστούν πόρους, να μειώσουν το κόστος και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο. να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους και να αυξήσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Συνολικά, η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των φορέων Κ.Αλ.Ο. Υιοθετώντας πρακτικές ορθής οικονομικής διαχείρισης, οι φορείς Κ.Αλ.Ο. μπορούν να επιτύχουν τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και προσανατολισμένους στην κοινότητα στόχους τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική τους βιωσιμότητα.