Οι αλλαγές στην αδειοδότηση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων (σε διαβούλευση), υπάρχει ειδική αναφορά για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις χρήσης μουσικών οργάνων, κοινόχρηστων χώρων αλλά και την επιβολή προστίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – Άρθρο 19 – Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με αύξοντες αριθμούς 1 έως και 40 που περιλαμβάνονται στην 9η ομάδα του Παραρτήματος.

Άρθρο 20 – Γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου με εξαίρεση τις δραστηριότητες υπ’ αριθμόν 24, 32 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 15.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 15 παρ.3β, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας κατά τον ν. 3852/2010 (Α΄/87) και το π.δ. 78/2006 (Α΄/80) ή στα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 (Α΄154) ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α΄430), τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να ασκούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα για τη προστασία των πτυχών δημοσίου συμφέροντος.

4. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου για το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 1Β της υπ’αριθμόν οικ. 14684/914/Φ.15/2012 (Β’ 3533) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Οι κατά νόμο εκ των προτέρων έλεγχοι για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ή από τα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διενεργούνται στο εξής μετά την υποχρέωση υποβολής της γνωστοποίησης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, τα θέματα εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 16, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4.

7. Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύναται να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10.

Άρθρο 21 – Κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) καταργείται.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

3. Οι αρμόδιες αρχές ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Άρθρο 22 – Κατάργηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158). Κατ’ εξαίρεση διατηρείται η σχετική υποχρέωση για την δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση νερού» υπό αύξοντα αριθμό 38 του Παραρτήματος.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

3. Οι αρμόδιες αρχές ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Άρθρο 23 – Κατάργηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

1. Το στοιχείο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4303/2014 (Α’/231) όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής: «1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία. Το ξύδι διατίθεται προς εμπορία είτε προσυσκευασμένο είτε χύμα. Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία καθώς και από τα εμφιαλωτήρια ξυδιού.»

2. H παράγραφος 4 του ν. 4303/2014 (Α’/231) τροποποιείται ως εξής: «1. Στο οξοποιείο ή/και εμφιαλωτήριο ξυδιού τηρείται αρχείο σχετικά με τις πρώτες ύλες που παραλαμβάνονται προς κατεργασία, τις κατηγορίες ξυδιών που παράγονται ή/ και εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής.

Στη περίπτωση που μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη ή/και άλλη πρώτη ύλη στην οποία, είτε αυτοτελώς, είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντα, εφαρμόζεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές κατά την υποπαράγραφο 2, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου, οι οποίες ελέγχουν τις οικείες εγκαταστάσεις συντάσσοντας σχετική έκθεση επί τη βάση της οποίας και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται η παραλαβή των εν λόγω πρώτων υλών, προς κατεργασία, από το οξοποιείο.

3. Το στοιχείο 2 της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 4303/2014 (Α’/231) καταργείται.

4. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά τη τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους.»

5. Το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β’/2323) καταργείται.

6.Στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β’/2323) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

7. Το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 5045/116550/2015 (Β’/2323) καταργείται.

8. Το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β’/2323) καταργείται.

9. Στο άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β’/2323) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου που επιβάλλεται μετά από έλεγχο η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

10. Το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 5042/116548/2015 (Β’/2323) καταργείται.

Άρθρο 24 – Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) 853/2004 και (ΕΚ) 1069/2009

Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 853/2004 ή 1069/2009 απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 για την ασφάλεια των τροφίμων.

Άρθρο 25 – Κυρώσεις

1. Για έλλειψη γνωστοποίησης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16.

2. Για παραβίαση των όρων που τίθενται από την ειδική νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτή. Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις επιβολής κυρώσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του νόμου 3982/2011, όπως εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμόν 484/36/Φ.15/2012 (Β΄230) υπουργική απόφαση, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την κατηγορία παραβάσεων της περ. (Β) στοιχείο (ε) του άρθρου 1 αυτής.

3. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων που τίθενται από την ειδική νομοθεσία από την οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος για α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών, επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3982/2011.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού.

5. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 26 – Μέτρα πυροπροστασίας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων με βάση τη κατάταξη αυτών σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 27 – Μεταβατικές, τροποποιούμενες, καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3526/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας, καθορίζονται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Α5α/5333/1987(ΦΕΚ 721 Β΄), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης που παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσίας Υγείας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 ν. 3325/2005.

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«10.Στις μονάδες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του άρθρου 41 (περιπτώσεις ιθ΄ και κζ΄) του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄), χορηγείται μία μόνο άδεια αποκλειστικά από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Για τις μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Στ΄ του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), πλην της υπ’ αριθμόν 38 δραστηριότητας του Παραρτήματός του, καταργείται η υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας.»

γ) Η υπ’ αριθμ. 12710/860/Φ15 κοινή Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Α5α/5333/1987(Β’/721) και τη δραστηριότητα παραγωγής κι εμφιάλωσης νερού.

δ) Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 (Β’ 3181), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμ. 32 έως 103 του παραρτήματός της.

ε) Όπου στις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α’/32) γίνεται λόγος για «αδειοδοτούσα αρχή» εφεξής νοείται η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

στ) Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

3. Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 20 του παρόντος και εφεξής η λειτουργία του θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ – Άρθρο 28 – Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου και στο Παράρτημα και εμπίπτουν στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Άρθρο 29 – Γνωστοποίηση

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

2. Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών, και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. Η Υπηρεσία Δόμησης εξετάζει τις υπάρχουσες χρήσης γης και τυχόν περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς.

3. Η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή της γνωστοποίησης είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Δήμος. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 15. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ.

5. Η αρχή ή υπηρεσία που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Άρθρο 30 – Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήσης μουσικών οργάνων

1. Η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργείται.

2. O ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 29, τη δήλωση χρήσης.

3. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β’15) περί παράτασης ωραρίου διατηρείται.

4. Τυχόν υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 31 – Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου

1. Η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου διατηρείται. Για την έκδοσή της, είτε αυτή εκδίδεται κατά την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας είτε εκδίδεται μεταγενέστερα, δεν απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενοποιούνται και απαριθμούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούν οι Δήμοι για την χορήγηση της άδειας κοινοχρήστου χώρου.

3. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10/1958 η λέξη «δεκαπέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «πέντε».

4. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

5. H Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Ποικ.58802/ΑΔΑ ΒΛΩΝΘ-ΗΧΕ 28-7-2013 παύει να ισχύει.

Άρθρο 32 – Απλούστευση ρυθμίσεων για τα Θέατρα και τους Κινηματογράφους

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 4 καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής που ρυθμίζει την έναρξη λειτουργίας με τρόπο διαφορετικό.

Άρθρο 33 – Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας

1. Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με κανονιστικές αποφάσεις των Δήμων που εκδίδονται κατά το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων προσδιορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Μετά την δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, παύουν να ισχύουν οι σχετικές εγκρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3028/2002 για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 34 – Εξουσιοδότηση

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 29, η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, τα λοιπά έγγραφα που απαιτείται να κατέχει και να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας στην εγκατάσταση, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

Άρθρο 35 – Κυρώσεις

1. Στην περίπτωση έλλειψης γνωστοποίησης, παράλειψη μεταβολής ή αναληθών στοιχείων εφαρμόζονται τα μέτρα και οι κυρώσεις του άρθρου 16. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμος. Με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου άρθρου καθορίζεται το ύψος του διοικητικού προστίμου εντός των ορίων του άρθρου 16, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

2. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010.

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 36 – Παράβολο

1. Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες διατάξεις.

2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών δύναται να ανακαθορίζεται το παράβολο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10, καθώς και να ρυθμίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 37 – Τροποποιούμενες, καταργούμενες διατάξεις

1. Στο τέλος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις αυτού όσον αφορά στην έναρξη λειτουργίας και τα λοιπά οριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) Η απαίτηση για άδεια μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη (Β’15) και στην Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (Β’ 2718) καθώς και οποιαδήποτε διάταξη προβλέπεται η άδεια αυτή.

β) Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συμβούλια που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/1937 και 446/1937 καθώς και οι επιτροπές επιθεώρησης.

γ) Οι Υπουργικές Αποφάσεις 24241/2005 (Β’ 1704), 29563/2006 (Β’ 1943).

δ) Το γ’ εδάφιο του άρθρου 1 της υπ΄ αρίθμ 27336/2013 (Β’ 2592) Υπουργικής Απόφασης.

ε) Τα πρωτοβάθμια συμβούλια που γνωμοδοτούν για την άδεια λειτουργίας των Κέντρων Διασκέδασης, όπως ορίζεται στο εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β του άρθρου 14 της Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ Β 2718).

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 38 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Το άρθρο 80 του ν. 3463/2006 εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εκτός των ειδικότερων διατάξεων για την έναρξη λειτουργίας.

2. Όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και έχουν άδεια λειτουργίας η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος κεφαλαίου και εφεξής η λειτουργία του θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση.

4. Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο, όπου στο Π.Δ. 180/1979 γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας», νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.

5. Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο, όπου γίνεται λόγος για «άδεια» στο άρθρο 10 του Α.Ν. 2520/1940, νοείται εφεξής η γνωστοποίηση.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

7. Όπου αναφέρεται η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ ΑΔΕ του άρθρου 15, αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Άρθρο 39 – Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κατ’ εξαίρεση, για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής των παραγράφων 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 118 155 Α’), όπως ισχύουν, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αρμόδια Υπηρεσία είναι η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στον ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ του άρθρου 15 του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) μετά την θέση του σε πλήρη λειτουργία. Στην δεύτερη περίπτωση η γνωστοποίηση κοινοποιείται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού.

Η γνωστοποίηση λειτουργίας αυτών των καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) και των εκδιδομένων κατ’ εφαρμογή αυτού κανονιστικών διατάξεων καθώς και του ν. 4276/2014.

Όπου στις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου αναφέρεται «Δήμος ή Κοινότητα», «δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας», «δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο», νοείται ο η αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού και τα όργανα αυτής. Σχετικά με τη χρήση μουσικής, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που διέπει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών καταστήματα των οποίων η λειτουργία έχει προβλεφθεί εντός του τουριστικού καταλύματος υποβάλλεται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία τουρισμού γνωστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος)και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζει τη γνωστοποίηση των καταστημάτων αυτών.»

Άρθρο 40 – Απλούστευση Αδειοδότησης Τουριστικών Καταλυμάτων – Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 55.10, 55.20, 55.30 και 55.90.

Άρθρο 41 – Γνωστοποίηση

1.α. Οι δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 40, υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας τους. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 15 του παρόντος.

β. Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40, οι δραστηριότητες υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος και διέπονται από τις αρχές και τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α’ του παρόντος. H αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155). Μετά τη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. καθώς και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155) που υποστηρίζονται από το σύστημα, γίνεται αποκλειστικά, μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Τα δικαιολογητικά που δεν υποστηρίζονται από το σύστημα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155). Μετά την πλήρη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καταργείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και αντικαθίσταται με τη γνωστοποίηση.

γ. Η ενεργοποίηση και εφαρμογή της λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40, διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

δ. Μετά την πλήρη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ, όπου στη κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)», εφ’εξής νοείται η γνωστοποίηση.

ε. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1. του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155), τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

στ. Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τα θέματα Τουρισμού Υπουργού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16, του παρόντος, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. α. Σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 15 του παρόντος.

β. Μέχρι την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές.

β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφ’ εξής νοείται η γνωστοποίηση.

γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16 του παρόντος, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ε. Η ενεργοποίηση και εφαρμογή της λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 42 – Απλούστευση της Διαδικασίας Έναρξης Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο ν. 4276/2014 (Α’/155) τροποποιείται ως εξής:

α. Το στοιχείο δ΄, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155) καταργείται.

β. Το στοιχείο δ΄, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α’/155) καταργείται.

γ. Το στοιχείο ζ’, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155) καταργείται.

δ. Το στοιχείο ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014 (Α’/155) καταργείται.

ε. Στο στοιχείο στ’, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155), προστίθεται τελευταίο εδάφιο: «Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

στ. Στο στοιχείο στ’, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α’/155), προστίθεται τελευταίο εδάφιο: «Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

α. Το στοιχείο β’, της παρ. 1, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης καταργείται.

β. Το στοιχείο στ’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.

γ. Το στοιχείο ζ’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.

δ. Στο στοιχείο θ’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο: «Εφ’ όσον η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις συναρτώνται με την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών».

ε. Το στοιχείο ε’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, καταργείται.

Άρθρο 43 – Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο ν. 4276/2014 (Α’/155), τροποποιείται ως εξής:

α. Η διάταξη του στοιχείου γ’, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155), τροποποιείται ως εξής: «γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας.»

β. Η διάταξη του στοιχείου γ’, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014, τροποποιείται ως εξής: «γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη του στοιχείου δ’, της παρ. 2, του άρθρου 46, του ν. 4179/2013, τροποποιείται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

α. Η διάταξη του στοιχείου δ’, της παρ. 1, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

β. Η διάταξη του στοιχείου δ’, της παρ. 2, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής: «δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.»

Άρθρο 44 – Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4276/2014 (Α’/155) τροποποιείται ως εξής:

«3. α. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 15 του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄/63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή.

β. Μετά τη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αίτηση για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. καθώς και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 1. που υποστηρίζονται από το σύστημα, γίνεται αποκλειστικά, μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Τα δικαιολογητικά που δεν υποστηρίζονται από το σύστημα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός δέκα (10) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 14, του ν. 3844/2010 (Α΄/63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή. Η έναρξη λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για την αδειοδότηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Η΄ του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

γ. Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καταργείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1, πλην του στοιχείου α’, δδ και εε, υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος). Η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική για την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος γίνεται λόγος για «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)», εφ’ εξής νοείται η γνωστοποίηση.

Με απόφαση του εκάστοτε για θέματα Τουρισμού Υπουργού, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 16 του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), η διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η εφαρμογή της πλήρους λειτουργίας του Υποσυστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης του ΟΠΣ-ΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Η΄ του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος), διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»

Άρθρο 45 – Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014(Α΄/155), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα κατατάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορίες κλειδιών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο αριθμός των κατηγοριών κλειδιών, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

Άρθρο 46 – Κολυμβητικές Δεξαμενές

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ν. 4276/2014 (Α’/155) τροποποιείται ως εξής:

α. Η διάταξη της παρ. 7, του άρθρου 3, του ν. 4276/2014 (Α’/155), καταργείται.

β. Η διάταξη της παρ. 7, του άρθρου 4, του ν. 4276/2014 (Α’/155), καταργείται.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

α. Η διάταξη της παρ. 3, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής καταργείται.

β. Η διάταξη της παρ. 3.1, του άρθρου 5, της υπ’ αριθμ. 27715/9-12-2013 (Β’/3118) υπουργικής απόφασης καταργείται.

Άρθρο 47 – Λοιπές ρυθμίσεις Πυροπροστασίας και Πυρασφάλειας

1. Στο πεδίο εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 529), εμπίπτουν από τη δημοσίευση του παρόντος τα Κέντρα Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και οι Κινηματογράφοι.

2. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/37 (Α΄ 32), 446/37 (Α΄ 23), το Β.Δ. 15/1956 (Α΄ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και τους Κινηματογράφους καταργούνται.

3. Η περίπτωση θ’ του άρθρου 2 του Ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο, δεν τηρούν τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τις προδιαγραφές αυτών, δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, Σχέδια Κατόψεων, πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας

Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Το άρθρο 14 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14 Πυροσβεστικές Διατάξεις – Πυροπροστασία

«1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται:

α) προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας.

β) κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

γ) διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλη ή ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.

2. Οι πυροσβεστικές διατάξεις, οι κανονισμοί πυροπροστασίας και γενικά η νομοθεσία πυρασφάλειας εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 Π.Κ.

4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης της παρ. 3, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας από τη συντελούμενη παράβαση, τη διάρκεια αυτής, το βαθμό άμεσης συμμόρφωσης και τη συνεργασία του παραβάτη, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό και το μέγεθος της επιχείρησης.

Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης ή της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή της παραγράφου 3 και των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης.

5. Το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίμων για κάθε μία από τις παραβάσεις των πυροσβεστικών διατάξεων εντός των ορίων της παραγράφου 4, η επαύξηση των σε περίπτωση υποτροπής, τα ειδικότερα διοικητικά ή άλλα μέτρα που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ή με Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του ν. 3850/2010 (Α ́ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν.

Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης τον ασκούμενο έλεγχο από τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου – εγγράφου απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύναται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 έως 5. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.

7. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.»

https://oenet.gr