Οι αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Ενα ενιαίο, πλήρες και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών, δημιουργεί το νομοσχέδιο που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση, από τα αρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Υποδομών. Με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, το νομοσχέδιο που παραμένει σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης έως τις 11 Μαρτίου, αντιμετωπίζει τα φαινόμενα διαφθοράς ενώ ενισχύονται οι δυνατότητες ανάπτυξης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, μέχρι τώρα δεν υφίστατο ούτε σε εθνικό ούτε και σε ενωσιακό επίπεδο, κάποιο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των Συμβάσεων Παραχώρησης (ΣΠ). Γι’ αυτόν τον λόγο, κατά κανόνα οι μεγάλου οικονομικού αντικειμένου ΣΠ (προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ) κυρώνονταν με τυπικό νόμο από τη Βουλή, προκειμένου να περιβληθούν με αυξημένο τυπικό κύρος οι κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις που εμπεριέχονταν σε αυτές.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει όλες τις Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές και φορείς, τόσο στον δημόσιο τομέα, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, με έναν ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο. Ταυτόχρονα, ρυθμίζει όλες τις Συμβάσεις, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας τους, καθώς και τις ΣΠ για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες. Η ρύθμιση αυτή, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική από την κυβέρνηση, καθώς διευκολύνει τις αναθέτουσες αρχές/φορείς να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες μέσω της συνεργασίας τους με άλλους δημόσιους φορείς, χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή ενός ιδιωτικού φορέα, εισάγοντας ταυτόχρονα εχέγγυα για τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Διαφθορά

Το σχέδιο νόμου εισάγει εκτενείς ρυθμίσεις και εγγυήσεις διαφάνειας για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, ευνοιοκρατίας και διαφθοράς που είναι δυνατόν να αναφύονται στις διαδικασίες ανάθεσης των Συμβάσεων, αποθαρρύνοντας έτσι την εκδήλωση παραβατικών ή αντισυμβατικών συμπεριφορών, ούτως ώστε να θωρακίζεται το δημόσιο συμφέρον και να επιτυγχάνεται η επιλογή αξιόπιστων αναδόχων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ρητά ο αποκλεισμός διαγωνιζομένων εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι αυτοί μετέρχονται παράνομες πρακτικές ή χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για νοθεύσουν τον ανταγωνισμό ή να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης. Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η προσάρτηση στην Σύμβαση του «Συμφώνου Ακεραιότητας» και θεσπίζεται ένα σύστημα αποκλεισμού των οικονομικών φορέων, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεξε κάποιος λόγος αποκλεισμού κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης ΣΠ, από μελλοντικούς διαγωνισμούς, με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Το Σ/Ν δίνει τη δυνατότητα στους δημόσιους φορείς να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης ΣΠ Υπηρεσιών σε Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης κ.ο.κ., στο πλαίσιο της υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής συνοχής που αποσκοπούν στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων.

Επιπλέον, εισάγει ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς να συνεκτιμούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές σε όλο τον κύκλο ανάθεσης και εκτέλεσης της ΣΠ, μέσω κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, αλλά και όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

http://www.imerisia.gr