Οι όροι για την αξιοποίηση των ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού νόμου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Σε ποιους κλάδους εστιάζει η κυβέρνηση με τον αναπτυξιακό νόμο και ποιους εξαιρεί. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να στηριχτεί μια επένδυση από τα οκτώ «καθεστώτα» ενισχύσεων. Πότε δίνεται «ζεστό χρήμα». Καθοριστικό βήμα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης, χαρακτηρίζει το νέο αναπτυξιακό νόμο, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, το νέο επενδυτικό πλαίσιο, αποτελεί μια ευκαιρία να διαμορφωθεί νέα ταυτότητα (branding) της χώρας προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό. Αυτό θα καταστεί εφικτό, αφού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε επιλεγμένους τομείς, που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Στα κίνητρα του νέου νόμου περιλαμβάνονται η φοροαπαλλαγή ως 20% ετησίως και επιμερισμό σε διάρκεια ως 15 ετών η επιχορήγηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που κυμαίνεται από 10% ως 45% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή που δραστηριοποιείται) την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, την επιδότηση του κόστους απασχόλησης, τη σταθεροποίηση για 12 χρόνια του φορολογικού πλαισίου για επενδύσεις άνω των 20 εκατ ευρώ και τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δομείται σε οκτώ «καθεστώτα» ενισχύσεων: του μηχανολογικού εξοπλισμού, της γενικής επιχειρηματικότητας, των νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επενδύσεων καινοτομικού χαρακτήρα, των συνεργειών και δικτυώσεων, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών-Ταμείων Συμμετοχών, των ολοκληρωμένων χωρικών και κλαδικών σχεδίων και των επενδύσεων μείζονος σημασίας.

Η καταβολή των ενισχύσεων

Όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από την επιχείρηση που θα υπαχθεί σε ένα καθεστώς ενίσχυσης, μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος κινήτρου γίνεται βάσει των ποσοστών του χρηματοδοτικού σχήματος που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής.

Ειδικότερα, ανά μορφή ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

1. Φορολογική απαλλαγή

α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ίδιας συμμετοχής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής χρηματοδοτικό σχήμα. Η επιχείρηση, μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους, σωρευτικά, περιορισμούς:

– η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ΄ έτος, το 20% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως άνω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης,

– η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους,

– Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό\αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.

Σημειώνεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω παραμέτρων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Επιχορήγηση

α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ιδίας συμμετοχής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής χρηματοδοτικό σχήμα.

β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε Τραπεζικά Ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

3. Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον φορέα της επένδυσης μόνο για τους 12 μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας,

β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους που προβλέπονται στον αναπτυξιακό νόμο καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Υποβολή αίτησης υπαγωγής και κόστος

H υποστήριξη της εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου και το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτόν γίνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4314/2014.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

α. στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας για επενδυτικά σχέδια ύψους έως 3 εκατ. ευρώ που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου,

β. στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,5 τοις χιλίοις του ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ και ανώτερο των 5.000 ευρώ. Για τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους του απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο ένα (1) τοις χιλίοις του ύψους του επενδυτικού σχεδίου, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται από τις ενισχύσεις

Στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου, μπορούν να ενισχυθούν εκατοντάδες δραστηριότητες, αλλά η βαρύτητα, όπως αναφέρεται από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, θα δοθεί στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της Αγροδιατροφής.

Εκτός των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου, τίθενται οι δραστηριότητες στους τομείς του χάλυβα, του άνθρακα, των συνθετικών ινών και της ναυπηγίας. Ωστόσο, για τον τομέα της ναυπηγίας, μπορεί κατ’ εξαίρεση να υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσης συγκεκριμένων έργων, κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης των συναρμόδιων υπουργών, με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής.

Εκτός πλαισίου ενισχύσεων, αλλά με εξαιρέσεις, τίθενται και ο τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας και ο τομέας μεταφορών και η συναφής υποδομή.

Οι εξαιρέσεις στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας αφορούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής και διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά , ενώ στον τομέα των μεταφορών κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)], 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics). Επίσης, μεταξύ άλλων τομέων που εξαιρούνται, (σ.σ. αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου) είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εστίαση, οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού κ.ο.κ.

Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

– Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας. Σημειώνεται ότι οι όροι, οι προϋποθέσεις και το είδος των παραπάνω έργων, θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

– Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

– Iδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.

– Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.

– Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4002/2011 και στους νόμους 4179/2013 και 4276/2014, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια.

– Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού−θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε στην οικεία νομοθεσία.

– Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters – συστάδες).

– Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων.