Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει τις προγραμματικές συμφωνίες με ΚοινΣΕπ για την ανακύκλωση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το τοπικό σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των κοινωνικών πρωτοβουλιών και της συμμετοχής των δράσεων της κοινωνικής οικονομίας για την υλοποίηση των ΤΣΑΔΑ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα ενισχύσει τις προγραμματικές συμφωνίες με ΚΟΙΝΣΕΠ για την ανάπτυξη συλλογής ειδικών ρευμάτων, δράσεων επαναχρησιμοποίησης και προώθησης σε δευτερογενών υλικών.  download

Σχετικά με το θέμα γνωστοποιείται ότι το «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) του Δήμου Θεσσαλονίκης», συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και τον Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Ε.Σ.Σ.Π.Δ.Α.) τα οποία κυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 51373/4684/25-11-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση και την Πράξη 49 του Υπουργικού Συμβουλίου της 15-12-2015 (τροποποίηση και έγκριση του Ε.Δ.Σ.Α. και Ε.Σ.Σ.Π.Δ.Α.). Το Ε.Σ.Δ.Α. αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις, ώστε μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι θεσμοθετημένοι στόχοι.

Το Ε.Σ.Δ.Α., εκπονήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του Νόμου 4042/2012 (Α’ 24), στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Με βάση το Ε.Σ.Δ.Α. καταρτίζονται σε κάθε Περιφέρεια, από τον οικείο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) τα οποία εξειδικεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική τους ενότητα σύμφωνα με τους στόχους και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε επίπεδο ΟΤΑ, προβλέπεται με το νέο ΕΔΣΑ, η υποχρέωση εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων.