ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2

Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιανουαρίου του έτους 2019 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη” με θέμα ημερήσιας διάταξης, την απόφαση για συμμετοχή στην ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή του σχετικού καταστατικού.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΘΕΜΑ 1: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΜΑ 3: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιανουαρίου του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη», η οποία αποτελείται από τους: Φίσκιλης Άγγελος, Κορρές Νικόλαος, Συμεωνίδης Πέτρος-Ιωάννης συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από τη σύστασή της, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Ζήνωνος 7-9 6ος όροφος στην Αθήνα