Παράνομες οι Παραχωρήσεις Δημόσιας Περιουσίας σε ΚοινΣΕπ στην ΚΩ Σύμφωνα με έκθεση των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διενήργησε έλεγχο στον ως άνω Δήμο, με αντικείμενο τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων και τις επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων κατά την περίοδο 2012 έως 2014 σε «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» (Κοιν.Σ.Επ.), κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

– Ο Δήμος Κω προέβη στη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής περιουσίας (ακινήτων) σε πέντε (5) Κοιν.Σ.Επ. χωρίς τη συνδρομή των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του ν. 3463/2006 προϋποθέσεων, καθόσον οι δραστηριότητές τους δεν ήταν αποκλειστικά κοινωφελείς και δεν αποσκοπούσαν στην προαγωγή των τοπικών συμφερόντων, δεδομένου ότι επρόκειτο για νομικά πρόσωπα που διέθεταν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα, τα δε πραγματοποιούμενα από αυτές έσοδα δεν διατίθεντο αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του σκοπού τους αλλά προς επίτευξη κέρδους.

– Μη νόμιμα αποφασίσθηκε η επιχορήγηση δύο (2) Κοιν.Σ.Επ. διότι το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε και προστέθηκε με την περ. α και β της παρ. 10 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης.

Επίσης τα μέρη αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων, διότι ο συμβαλλόμενος Δήμος απέβλεπε στη μέσω της σύμβασης εκπλήρωση της νόμιμης αποστολής του, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος ιδιωτικός φορέας επεδίωκε την επίτευξη κέρδους, μέσω του ανταλλάγματος που προβλεπόταν στη σύμβαση για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

Ενόψει των διαπιστώσεων του ελέγχου το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. πρότεινε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να προβεί σε επανέλεγχο του Μητρώου των Κοιν.Σ.Επ του Δήμου Κω ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας. Το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας απέστειλε στοιχεία για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Δήμου Κω με βάση τα οποία από τις 13 Επιχειρήσεις δύο διεγράφησαν από το Μητρώο του Υπουργείου.

Πηγή:www.dimokratiki.gr