Παραδείγματα χρηματο δοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε. που στοχεύουν στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των γυναικών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχουν σημαντικά επίπεδα χρηματοδότησης για τη δημιουργία περισσότερων υποδομών παιδικής φροντίδας και για την υποβοήθηση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Για παράδειγμα, ως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, χάριν στη χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 299 νηπιαγωγεία, 30 παιδικοί σταθμοί, και 49 φορείς ημερήσιας φροντίδας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. 10.355 συμμετέχοντες καλύφθηκαν στα προγράμματα μέσω αυτής της υποστήριξης και 7.303 άτομα επέστρεψαν στην εργασία τους έπειτα από διακοπή που σχετιζόταν με γέννηση ή/και ανατροφή παιδιού.

Ένα παράδειγμα είναι το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τίτλο «A small kindergarten is great» που υλοποιήθηκε σε αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Dolnoslaskie της Πολωνίας, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 16 νηπιαγωγείων σε μικρές πόλεις που προηγουμένως δεν είχαν πρόσβαση σε υποδομές παιδικής φροντίδας.

Το πρόγραμμα «I like going to kindergarten» στην Opole στόχευσε στην παράταση της παροχής της φροντίδας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και στην παροχή φροντίδας τα Σάββατα για τα παιδιά γονέων που δουλεύουν πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από τα 341 παιδιά που καλύφθηκαν μέσω του προγράμματος, τα 219 δεν είχαν προηγουμένως πάει στο προνήπιο.

Επιπρόσθετα, μέσω του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Μάλτα (ERDF Grant Scheme in Malt), οι υποδομές παιδικής φροντίδας αναβαθμίζονται και βελτιώνονται. Αυτό το στοιχείο δίδει τη δυνατότητα για την επίτευξη καλύτερου επιπέδου εξισορρόπησης/συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και ενθαρρύνει την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στο τοπικό εργατικό δυναμικό. Επίσης, συνεισφέρει προς την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για την παροχή υπηρεσιών παιδικής φροντίδας σε τουλάχιστον 33% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 0-3 ετών στη Μάλτα. Τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) στηρίζουν επίσης και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Πρωτοβουλία Γυναικών (Το αλφαβητάρι της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας)» ‘Women’s initiative (ABC of entrepreneurship)’, στην Πολωνία παρείχε κατάρτιση και χρηματοδότηση σε άνεργες γυναίκες που επιθυμούσαν να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις (start up). Παρομοίως, η υποστήριξη μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μπορεί να ωφελήσει τις γυναίκες, Ως παράδειγμα, το πρόγραμμα WINNET8 που υλοποιείται στη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αποτελεί ένα πρόγραμμα/έργο Κεφαλαιοποίησης (capitalisation project) που στοχεύει να συνεισφέρει στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αντιμετώπισης της έμφυλης οριζόντιας κατάτμησης της αγοράς εργασίας και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, μέσω της παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικής συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, κατάρτισης, αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδότησης, υποστήριξης προς επιχειρήσεις, mentoring και κοινών δικτύων δράσης για τις γυναίκες (joint action networks for women). Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το PROGRESS, με τίτλο Πολιτικές και Εργαλεία για μία Υγιή και Αξιοπρεπή Ενεργό Γήρανση για τις Ηλικιωμένες Γυναίκες – Policies and Instruments for a Healthy and Dignified Active Ageing for Elderly Women, εφαρμόσθηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Ίσων Ευκαιριών. Υλοποιήθηκε βάσει του ευρήματος ότι στην Ιταλία οι έμφυλες διαφοροποιήσεις αποτελούσαν μία κύρια αιτία του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ειδικότερα κατά την τρίτη ηλικία.

Το πρόγραμμα στόχευσε στον σχεδιασμό καινοτόμων πολιτικών και παρεμβάσεων για τις ηλικιωμένες γυναίκες στο ευρύτερο πλαίσιο της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Για να επιτευχθεί αυτό, εγκαθιδρύθηκε στην Ιταλία ένα Εθνικό Φόρουμ Εργασίας στο οποίο συμμετείχαν θεσμοί της κεντρικής κυβέρνησης καθώς και εθνικοί και τοπικοί φορείς με επενδεδυμένο συμφέρον. Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ συζήτησαν και μοιράστηκαν τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης μίας μελέτης εφικτότητας σχετικά με την ίδρυση ενός κέντρου υπηρεσιών για τις γυναίκες στην κοινότητα, και σχεδίασαν καινοτόμες προτάσεις για την προώθηση της ενεργούς και υγιούς γήρανσης των ηλικιωμένων γυναικών.

Πηγή: socialpolicy.gr