Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο με παραδείγματα εφαρμογής για ίδρυση και λειτουργία ΚοινΣΕπ στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης δεξιοτήτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ένταξη μελών από ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο σκιαγραφεί την ίδρυση και λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με επίκεντρο την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης δεξιοτήτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε μέλη ευπαθών ομάδων της τοπικής κοινωνίας.

Η επιχείρηση στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων ενισχύοντας τα άτομα μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των ευκαιριών απασχόλησης.

Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα των συνεταιριστικών μοντέλων, η επιχείρηση θα ενισχύσει ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον προάγοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα.

1. Εισαγωγή:

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θα ιδρυθεί με πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων της τοπικής κοινωνίας. Μέσω της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης δεξιοτήτων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, η επιχείρηση στοχεύει να ενδυναμώσει τα άτομα να βελτιώσουν τα μέσα διαβίωσής τους και να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία.

2. Περιγραφή επιχείρησης:

Η επιχείρηση θα προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των μελών της. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης: Προσφορά εκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων σε διάφορα επαγγέλματα όπως ξυλουργική, υδραυλική, μαγειρικές τέχνες κ.λπ.
 • Εκπαιδευτικά μαθήματα: Παροχή μαθημάτων σε τομείς όπως η γλωσσική επάρκεια, η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οικονομική διαχείριση και η επιχειρηματικότητα.
 • Προγράμματα καθοδήγησης: Σύζευξη μελών με έμπειρους επαγγελματίες που μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στον τομέα που έχουν επιλέξει.
 • Βοήθεια τοποθέτησης εργασίας: Βοήθεια στα μέλη στην εύρεση ευκαιριών απασχόλησης ή στην έναρξη της δικής τους επιχείρησης μέσω δικτύωσης και υπηρεσιών υποστήριξης.

3. Ανάλυση αγοράς:

Η ζήτηση για υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι υψηλή, ιδιαίτερα μεταξύ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Στοχεύοντας ευάλωτες ομάδες όπως πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με αναπηρίες και νέους που κινδυνεύουν, η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς με ανεκπλήρωτες ανάγκες.

4. Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων:

Η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει μια ποικιλία καναλιών μάρκετινγκ για να προσεγγίσει το κοινό-στόχο της, όπως:

 • Συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς κοινωνικής υπηρεσίας, σχολεία και κοινοτικά κέντρα για την προώθηση προγραμμάτων και την πρόσληψη μελών.
 • Διαδικτυακό μάρκετινγκ μέσω πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπου και ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις εργασίας και εργαστήρια για την ευαισθητοποίηση και την προσέλκυση πιθανών μελών.
 • Παροχή κινήτρων παραπομπής σε υπάρχοντα μέλη για την πρόσληψη νέων συμμετεχόντων.

5. Λειτουργικό Σχέδιο:

Η επιχείρηση θα λειτουργεί ως συνεταιρισμός, με μέλη να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να μοιράζονται τα κέρδη που παράγονται. Οι βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν: • Δημιουργία συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη διευκόλυνση ευκαιριών κατάρτισης και θέσεων εργασίας.
 • Πρόσληψη ειδικευμένων εκπαιδευτών και συμβούλων για την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 • Εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των παρεμβάσεων και την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών.
 • Παροχή συνεχούς υποστήριξης και πόρων για να βοηθήσει τα μέλη να επιτύχουν στις προσωπικές και επαγγελματικές τους προσπάθειες.

6. Οικονομικό Σχέδιο:

Η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης θα διασφαλιστεί μέσω ενός συνδυασμού ροών εσόδων, συμπεριλαμβανομένων:

 • Συνδρομές μελών: Χρέωση ονομαστικής αμοιβής για τα άτομα για να ενταχθούν στον συνεταιρισμό και να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα και τις υπηρεσίες του.
 • Επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση: Εξασφάλιση επιχορηγήσεων και δωρεών από κυβερνητικούς φορείς, ιδρύματα και φιλανθρωπικές οργανώσεις για την υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και προσπαθειών επέκτασης.
 • Αμοιβή για υπηρεσία: Δημιουργία εισοδήματος μέσω της παροχής εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξωτερικούς πελάτες.
 • Δραστηριότητες κοινωνικής επιχείρησης: Ίδρυση εγχειρημάτων που παράγουν έσοδα, όπως καφετέρια, βιοτεχνικό εργαστήριο ή κατάστημα λιανικής που στελεχώνεται από μέλη του συνεταιρισμού.

7. Κοινωνικός αντίκτυπος:

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θα μετρήσει την επιτυχία της όχι μόνο σε οικονομικούς όρους αλλά και με τον θετικό αντίκτυπο που έχει στη ζωή των μελών της και στην ευρύτερη κοινότητα. Οι βασικοί δείκτες κοινωνικού αντίκτυπου μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Αυξημένη απασχολησιμότητα και επίπεδα εισοδήματος μεταξύ των μελών.
 • Ενισχυμένη κοινωνική ένταξη και συμμετοχή.
 • Ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 • Ενισχυμένα κοινοτικά δίκτυα και συστήματα υποστήριξης.
 • Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των πρακτικών αποκλεισμού.

8. Κίνδυνοι και στρατηγικές μετριασμού:

Ενώ η επιχείρηση παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική πρόοδο, αντιμετωπίζει επίσης ορισμένους κινδύνους και προκλήσεις. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα: Μετριάζεται μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων και του προσεκτικού οικονομικού σχεδιασμού.
 • Αποτελεσματικότητα προγράμματος: Αντιμετωπίζεται μέσω συνεχούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και προσαρμογής των υπηρεσιών με βάση τα σχόλια των μελών και τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Δέσμευση των ενδιαφερομένων: Διατηρείται μέσω της διαφανούς επικοινωνίας, της συνεργασίας και της ανταπόκρισης στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των μελών, των εταίρων και των χρηματοδότων.
 • Εξωτερικοί παράγοντες: Αναμένονται και μετριάζονται μέσω του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και των μέτρων οικοδόμησης ανθεκτικότητας.

Η ίδρυση και λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αποτελεί μια βιώσιμη και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Αξιοποιώντας τις συλλογικές δυνάμεις των μελών και των ενδιαφερομένων της, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει διαρκή θετική αλλαγή εντός της τοπικής κοινότητας και πέρα ​​από αυτήν.