Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο με παραδείγματα για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Οικισμών και Κτιριακών Αποθεμάτων μέσω Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση GreenScape Co-op προσπαθεί να είναι καταλύτης για θετικές αλλαγές ενσωματώνοντας τις περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις με την κοινωνική ένταξη.

Συνδυάζοντας βιώσιμες πρακτικές με την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων, στοχεύουμε να οικοδομήσουμε ανθεκτικές, φιλικές προς το περιβάλλον κοινότητες που συμβάλλουν σε έναν πιο υγιή πλανήτη και μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Δήλωση αποστολής: Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση GreenScape Co-op στοχεύει να μετατρέψει τους τοπικούς οικισμούς σε βιώσιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον χώρους μέσω της απασχόλησης και της ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων της κοινότητας.1. Περιγραφή επιχείρησης:

Η GreenScape Co-op είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση αφιερωμένη στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος. Η εστίασή μας είναι στην προώθηση της βιωσιμότητας, της ενεργειακής απόδοσης και της κοινοτικής ανάπτυξης μέσω πρακτικών απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς. Με τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων στην τοπική κοινωνία, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον όσο και στις ζωές όσων αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις.

2. Επιχειρηματικοί Στόχοι:

 • Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για οικισμούς και κτίρια.
 • Παροχή ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες.
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των τοπικών κοινωνιών.
 • Δημιουργήστε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που συμβάλλει τόσο στην κοινωνική όσο και στην περιβαλλοντική ευημερία.

3. Αγορά-στόχος:

 • Τοπικοί δήμοι και κρατικοί φορείς
 • Ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών και επιχειρήσεις δεσμευμένες στη βιωσιμότητα
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί επικεντρώνονται στην κοινοτική ανάπτυξη

4. Υπηρεσίες:

 • Ενεργειακά αποδοτικές μετασκευές κτιρίων
 • Αειφόρος εξωραϊσμός και αστικοί χώροι πρασίνου
 • Πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την περιβαλλοντική αειφορία
 • Κοινοτικά εργαστήρια και εκδηλώσεις

5. Κοινωνικός αντίκτυπος:

Το GreenScape Co-op δεσμεύεται να ενδυναμώσει τις ευάλωτες ομάδες παρέχοντας:

 • Εκπαίδευση σε βιώσιμες πρακτικές
 • Δίκαιους μισθούς και ευκαιρίες απασχόλησης
 • Υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξέλιξη σταδιοδρομίας

6. Στρατηγική μάρκετινγκ:

 • Συνεργασία με τοπικές αρχές και δήμους για περιβαλλοντικά έργα.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συνεργαστείτε με επιχειρήσεις που δεσμεύονται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 • Αξιοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διαδικτυακές πλατφόρμες για να προωθήσετε την αποστολή και τις υπηρεσίες μας.

7. Οικονομικές Προβολές:

Πηγές εσόδων:

 • Κρατικές επιχορηγήσεις και επιχορηγήσεις για περιβαλλοντικά έργα
 • Ιδιωτικά συμβόλαια για οικολογικές αναβαθμίσεις κτιρίων
 • Πρωτοβουλίες και δωρεές που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια

Προβλεπόμενες δαπάνες:

 • Μισθοί και επιδόματα εργαζομένων
 • Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και εξοπλισμός
 • Δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης
 • Επιμορφωτικά προγράμματα και εργαστήρια

8. Επιχειρησιακό Σχέδιο:

 • Δημιουργία συνεργασιών με τοπικούς προμηθευτές βιώσιμων υλικών.
 • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για τα μέλη του συνεταιρισμού.
 • Εφαρμόστε αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης έργων και ποιοτικού ελέγχου.
 • Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κοινωνικών συνεισφορών μας.

9. Κίνδυνοι και μετριασμός:

 • Οικονομική ύφεση: Διαφοροποιήστε τις ροές εσόδων και διατηρήστε ένα χρηματοοικονομικό αποθεματικό.
 • Ρυθμιστικές αλλαγές: Μείνετε ενημερωμένοι και προσαρμοστικοί στις εξελισσόμενες περιβαλλοντικές πολιτικές.
 • Κίνδυνοι φήμης: Δώστε προτεραιότητα στις διαφανείς επικοινωνιακές και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

10. Στρατηγική εξόδου:

 • Εξετάστε το ενδεχόμενο μετάβασης σε ένα κερδοσκοπικό μοντέλο διατηρώντας παράλληλα κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
 • Αναζητήστε ευκαιρίες απόκτησης από μεγαλύτερες εταιρείες με ευθυγραμμισμένες αξίες.

Παραδείγματα:

Μελέτη περίπτωσης 1: Το GreenScape Co-op μεταμόρφωσε με επιτυχία μια τοπική γειτονιά εφαρμόζοντας ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις για κτίρια κατοικιών. Μέσω συνεργασιών με την τοπική κυβέρνηση και τους ιδιοκτήτες ιδιωτών, ο συνεταιρισμός παρείχε θέσεις εργασίας και κατάρτιση σε ανέργους, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% για ολόκληρη την κοινότητα.

Μελέτη περίπτωσης 2: Σε συνεργασία με έναν εταιρικό εταίρο που δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα, η GreenScape Co-op σχεδίασε και υλοποίησε ένα έργο πράσινης στέγης για ένα εμπορικό κτίριο. Αυτή η πρωτοβουλία όχι μόνο μείωσε το αποτύπωμα άνθρακα του κτιρίου, αλλά δημιούργησε και ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, επιδεικνύοντας τη δέσμευση του συνεταιρισμού για τη συμπερίληψη και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Σημείωση: Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα πρότυπο και θα πρέπει να προσαρμοστεί με βάση συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες, κανονισμούς και ευκαιρίες. Είναι απαραίτητο να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα αγοράς και να συνεργαστείτε με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την επιτυχή εφαρμογή.