Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και προτάσεις για το πως μπορεί μια ΚοινΣΕπ να διαχειριστεί ακίνητη περιουσία με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας παρουσιάζω ένα περίγραμμα και βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Λάβετε υπόψη ότι η δημιουργία ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί συνήθως λεπτομερή έρευνα και προσαρμογή στις συγκεκριμένες περιστάσεις σας. 

Ίσως χρειαστεί να συγκεντρώσετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και δεδομένα για να ολοκληρώσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο. Εδώ είναι ένα περιεκτικό περίγραμμα:

Επιχειρησιακό Σχέδιο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Διαχείρισης Ακινήτων

I. Περίληψη

 • Δήλωση αποστολής: Καθορίστε την αποστολή του συνεταιρισμού, δίνοντας έμφαση στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στη διαχείριση ακινήτων.
 • Βασικοί στόχοι: Περιγράψτε τους πρωταρχικούς στόχους, όπως η προώθηση της βιωσιμότητας, η προσιτή στέγαση και η κοινοτική ανάπτυξη.
 • Επισκόπηση του Συνεταιρισμού: Παρουσιάστε συνοπτικά τη συνεταιριστική δομή, το βασικό προσωπικό και τα ιδρυτικά μέλη.

II. Περιγραφή δουλειάς

 • Συνεταιριστική Δομή: Αναλυτικά η νομική και οργανωτική δομή του συνεταιρισμού.
 • Επισκόπηση κλάδου: Παρουσιάστε μια επισκόπηση της βιομηχανίας ακινήτων, εστιάζοντας στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις.
 • Ευκαιρία αγοράς: Περιγράψτε τη ζήτηση της αγοράς για κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση ακινήτων.
 • Ανταγωνιστική Ανάλυση: Προσδιορίστε τους βασικούς ανταγωνιστές και τη μοναδική σας πρόταση αξίας.

III. Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά Κριτήρια

 • Κοινωνικός αντίκτυπος: Εξηγήστε πώς ο συνεταιρισμός σχεδιάζει να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως πρωτοβουλίες για οικονομικά προσιτή στέγαση, συμμετοχή της κοινότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας.
 • Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Αναλυτικά περιβαλλοντικά κριτήρια όπως βιώσιμη κατασκευή, ενεργειακή απόδοση και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Συνεργασίες: Συζητήστε πιθανές συνεργασίες με ΜΚΟ, κυβερνητικές υπηρεσίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

IV. Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

 • Χαρτοφυλάκιο ακινήτων: Περιγράψτε τους τύπους ακινήτων που σκοπεύετε να διαχειριστείτε, όπως κατοικίες, εμπορικές ή μικτής χρήσης.
 • Απόκτηση ακινήτων: Εξηγήστε τη διαδικασία απόκτησης ακινήτων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
 • Προσέγγιση Διαχείρισης: Αναλυτικά πώς ο συνεταιρισμός θα διαχειρίζεται τα ακίνητα αποτελεσματικά και βιώσιμα.
 • Συντήρηση και ανακαίνιση: Συζητήστε τις στρατηγικές συντήρησης και ανακαίνισης με επίκεντρο τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

V. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις

 • Αγορά-στόχος: Καθορίστε την ιδανική βάση πελατών σας, είτε πρόκειται για ενοικιαστές, ιδιοκτήτες ακινήτων ή κοινωνικά συνειδητοποιημένους επενδυτές.
 • Στρατηγικές μάρκετινγκ: Περιγράψτε το σχέδιο μάρκετινγκ που έχετε, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας στο διαδίκτυο, της προσέγγισης της κοινότητας και της δικτύωσης.
 • Στρατηγική τιμολόγησης: Εξηγήστε την προσέγγιση τιμολόγησης και πώς ευθυγραμμίζεται με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
 • Διαδικασία πωλήσεων: Περιγράψτε πώς θα προσελκύσετε και θα διατηρήσετε πελάτες.

VI. Οικονομικό σχέδιο

 • Κόστος εκκίνησης: Υπολογίστε την αρχική επένδυση που απαιτείται για τις λειτουργίες.
 • Προβολές εσόδων: Παρέχετε λεπτομερείς προβλέψεις εσόδων με βάση τις αποκτήσεις ακινήτων, τις αμοιβές διαχείρισης και άλλες πηγές εισοδήματος.
 • Προβλέψεις Εξόδων: Εκτιμήστε το λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, της συντήρησης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
 • Ανάγκες χρηματοδότησης: Προσδιορίστε τις χρηματοδοτικές σας απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επενδυτών, δανείων, επιχορηγήσεων ή συνεισφορών μελών.

VII. Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Μετρήσεις

 • Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs): Προσδιορίστε μετρήσιμους KPI για την παρακολούθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων: Εξηγήστε πώς ο συνεταιρισμός θα παρακολουθεί και θα αναφέρει την πρόοδο στους ενδιαφερόμενους και τους εταίρους.

VIII. Ανάλυση κινδύνου

 • Κίνδυνοι αγοράς: Αξιολογήστε τη μεταβλητότητα της αγοράς και τις διακυμάνσεις της ζήτησης.
 • Λειτουργικοί Κίνδυνοι: Προσδιορίστε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαχείριση, τη συντήρηση και τα νομικά ζητήματα ιδιοκτησίας.
 • Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι: Αξιολογήστε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως οι προκλήσεις των ταμειακών ροών και η επενδυτική αβεβαιότητα.
 • Στρατηγικές μετριασμού: Προτείνετε στρατηγικές για τον μετριασμό κάθε κινδύνου.

IX. Ομάδα και ηγεσία

 • Ομάδα Διοίκησης: Παρουσιάστε τα βασικά μέλη της ομάδας και τη σχετική εμπειρία τους.
 • Συμβουλευτική Επιτροπή: Εάν υπάρχει, αναφέρετε συμβούλους που υποστηρίζουν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους του συνεταιρισμού.

Χ. Παραρτήματα

 • Δικαιολογητικά: Συμπεριλάβετε τυχόν σχετικά έγγραφα, όπως έρευνα αγοράς, νομικά έγγραφα και οικονομικές προβλέψεις.

XI. Χρονοδιάγραμμα

 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Παρέχετε ένα χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη βασικών ορόσημων.

XII. συμπέρασμα

Επαναλάβετε την αποστολή και το όραμα της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης διαχείρισης ακινήτων, δίνοντας έμφαση στη δέσμευση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

XIII. Επόμενα βήματα

Αναλυτικά τα επόμενα βήματα στην εκτέλεση του επιχειρηματικού σας σχεδίου, όπως η αναζήτηση χρηματοδότησης, η έναρξη εξαγορών ακινήτων και η έναρξη δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.

Να θυμάστε ότι ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι ένα δυναμικό έγγραφο που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου καθώς ο συνεταιρισμός σας αναπτύσσεται και προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η προσαρμογή, η έρευνα και η συνεχής αναθεώρηση είναι απαραίτητα για την επιτυχία του.