Πλοήγηση στη χρηματοοικονομική διαχείριση σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Ένας οδικός χάρτης για τη βιωσιμότητα εν μέσω των οικονομικών προκλήσεων της Ελλάδας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εν μέσω του ταραχώδους οικονομικού τοπίου της Ελλάδας, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στέκονται ως φάροι ελπίδας, ενσωματώνοντας τις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Αυτές οι επιχειρήσεις, με γνώμονα τους κοινωνικούς στόχους και όχι τη μεγιστοποίηση του κέρδους, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινότητας.

Ωστόσο, η πλοήγηση στο οικονομικό έδαφος θέτει σημαντικές προκλήσεις, απαιτώντας μια στρατηγική προσέγγιση για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και επιπτώσεων.

Αυτό το άρθρο στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, με έμφαση στο οικονομικό πλαίσιο της Ελλάδας και την επιτακτική ανάγκη παρουσίασης ενός ισχυρού κοινωνικού έργου.

Κατανόηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, γνωστές και ως Επιχειρήσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομίας, είναι δημοκρατικοί οργανισμοί που ανήκουν και λειτουργούν από μέλη τους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν υπαλλήλους, πελάτες ή τοπικές κοινότητες. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς στόχους, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα ή η κοινοτική ανάπτυξη, παράλληλα με την οικονομική βιωσιμότητα. Ενσωματώνοντας την οικονομική δραστηριότητα με τους κοινωνικούς στόχους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συμβάλλουν στον ευρύτερο στόχο της οικοδόμησης μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

Οικονομικές προκλήσεις στην Ελλάδα: Η παρατεταμένη οικονομική κρίση της Ελλάδας έχει αφήσει βαθύ αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τις κοινότητες, επιδεινώνοντας την ανεργία, τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές οικονομικές προκλήσεις, όπως περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και ρυθμιστικούς περιορισμούς. Επιπλέον, η αβεβαιότητα γύρω από το οικονομικό μέλλον της χώρας προσθέτει ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας, απαιτώντας προσαρμοστικές χρηματοοικονομικές στρατηγικές για τον μετριασμό των κινδύνων και την εκμετάλλευση ευκαιριών.

Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης: Η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Ενώ η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος, τον τομέα και τους στόχους της επιχείρησης, ορισμένες αρχές παραμένουν καθολικές:

  1. Διαφάνεια και λογοδοσία: Η καθιέρωση διαφανών χρηματοοικονομικών πρακτικών και μηχανισμών αναφοράς ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των μελών, των επενδυτών και των ρυθμιστικών αρχών.
  2. Προϋπολογισμός και διαχείριση ταμειακών ροών: Η ανάπτυξη ρεαλιστικών προϋπολογισμών και η επιμελής παρακολούθηση των ταμειακών ροών επιτρέπουν στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις να κατανέμουν αποτελεσματικά τους πόρους και να αποφεύγουν κρίσεις ρευστότητας.
  3. Διαφοροποίηση των ροών εσόδων: Η στήριξη σε μία μόνο πηγή εισοδήματος εκθέτει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις σε σημαντικούς κινδύνους. Η διαφοροποίηση των ροών εσόδων μέσω καινοτομίας προϊόντων, επέκτασης υπηρεσιών ή πρωτοβουλιών συγκέντρωσης κεφαλαίων ενισχύει την οικονομική ανθεκτικότητα.
  4. Κόστους Αποδοτικότητα και Βιωσιμότητα: Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αποδοτικότητας κόστους και βιωσιμότητας είναι πρωταρχικής σημασίας. Η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, η μείωση των απορριμμάτων και η βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών συμβάλλουν τόσο στην οικονομική εξοικονόμηση όσο και στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Δημιουργία ενός συναρπαστικού κοινωνικού έργου: Κεντρικό στοιχείο για την οικονομική βιωσιμότητα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων είναι η άρθρωση ενός συναρπαστικού κοινωνικού έργου. Ένα κοινωνικό έργο περικλείει την αποστολή, τις αξίες και τους στόχους επιπτώσεων της επιχείρησης, χρησιμεύοντας ως καθοδηγητικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων και την κατανομή των πόρων. Κατά την ανάπτυξη ενός κοινωνικού έργου, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Εκτίμηση Αναγκών: Η διεξαγωγή μιας διεξοδικής αξιολόγησης αναγκών βοηθά στον εντοπισμό πιεστικών κοινωνικών ζητημάτων εντός της κοινότητας και ενημερώνει τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων.
  2. Θεωρία της Αλλαγής: Η άρθρωση μιας ξεκάθαρης θεωρίας της αλλαγής διευκρινίζει πώς οι δραστηριότητες της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης θα οδηγήσουν σε επιθυμητά κοινωνικά αποτελέσματα. Αυτό περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των αιτιακών οδών μεταξύ των εισροών, των δραστηριοτήτων, των εκροών και των επιπτώσεων.
  3. Συμμετοχή ενδιαφερομένων: Η συνεργασία με διάφορους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων, των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύει τη συμπερίληψη και διασφαλίζει ότι το κοινωνικό έργο αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες της κοινότητας.
  4. Μετρήσιμα αποτελέσματα: Ο καθορισμός συγκεκριμένων, μετρήσιμων, επιτεύξιμων, σχετικών και χρονικά δεσμευμένων αποτελεσμάτων επιτρέπει την αυστηρή παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού έργου, διευκολύνοντας την προσαρμοστική διαχείριση και τη συνεχή βελτίωση.

Παράδειγμα: Ο Συνεταιρισμός Green Roots Φανταστείτε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με το όνομα Green Roots Cooperative, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Ιδρύθηκε από μια ομάδα παθιασμένων περιβαλλοντικών ακτιβιστών, η Green Roots στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και στη μείωση της σπατάλης τροφίμων στις αστικές περιοχές. Το κοινωνικό έργο του συνεταιρισμού περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως βιολογική γεωργία, προγράμματα γεωργίας που υποστηρίζονται από την κοινότητα και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την κομποστοποίηση και την περμακαλλιέργεια. Με τη συμμετοχή των κατοίκων, των σχολείων και των επιχειρήσεων, η Green Roots επιδιώκει να καλλιεργήσει μια κουλτούρα περιβαλλοντικής διαχείρισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ παράγει έσοδα μέσω της πώλησης βιολογικών προϊόντων και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Συμπερασματικά, η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση είναι απαραίτητη για την επιτυχία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εν μέσω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της Ελλάδας. Υιοθετώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να ξεπεράσουν τα οικονομικά εμπόδια και να ευδοκιμήσουν ως κινητήρες κοινωνικής αλλαγής. Επιπλέον, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό κοινωνικό έργο που έχει τις ρίζες του στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της κοινότητας, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν τον αντίκτυπό τους και να συμβάλουν σε μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.