ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Ποια προγράμματα ΕΣΠΑ «τρέχουν» και ποια έρχονται

Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 6χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 390 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπΕσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Σειρά νέων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ είτε τρέχουν είτε αναμένεται να ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Καθώς μάλιστα οι κλάδοι αυτοί είχαν εξαιρεθεί από τα ΕΣΠΑ για σχεδόν 10 χρόνια, εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι θα θα υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον.

Ενεργά προγράμματα

1. Ποιοτικός εκσυγχρονισμός:

 Δικαιούχοι: Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
ii. διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ

 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 50.000 έως 400.000 ευρώ

 Υψος επιδότησης: 50%

 Περίοδος υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου

⇒ Επιλέξιμες δαπάνες:

2. Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜμΕ:

 Δικαιούχοι: Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται αποκλειστικά οι πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
ii. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
iii. παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
iv. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν

 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Εως 100.000 ευρώ

 Υψος επιδότησης: 50%

 Περίοδος υλοποίησης: 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

⇒ Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

3. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 Είδος ενίσχυσης:

Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

⇒ Επιλέξιμες δαπάνες:

Αναμενόμενα προγράμματα

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

⇒ Δικαιούχοι:

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται αποκλειστικά οι πολύ Μικρές, Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Να έχουν τουλάχιστον 2 ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
ii. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
iii. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης.

 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 30.000 έως 120.000 ευρώ

 Υψος επιδότησης: μέχρι και 75% του συνολικού κόστους επένδυσης

⇒ Επιλέξιμες δαπάνες:

2. Β’ κύκλος της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 Δικαιούχοι:

i. Επιχειρήσεις και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»
ii. Ερευνητικοί οργανισμοί και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

 Περίοδος υλοποίησης: 30 μήνες

 Επιλέξιμες δαπάνες: οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

⇒ Βασικοί στόχοι δράσης:

3. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

 Δικαιούχοι: Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που:

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
ii. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

■ Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 2 ΕΜΕ
■ Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 ΕΜΕ
■ Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ

 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από 10.000 έως 150.000 ευρώ

 Υψος επιδότησης: 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

 Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

4. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας

 Δικαιούχοι: Αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, νέων ή υφιστάμενων, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 250.000 έως 2.500.000€.

 Υψος επιδότησης: Από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια όπου γίνεται η επένδυση.

 Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες από την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.


Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2020 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Exit mobile version