Ποιες δαπάνες επιδοτούνται στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €.

«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αποτελείται από τις δύο διακριτές δράσεις, οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

Η Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη Δράση 1, «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη Δράση 2, «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Οι επιλέξιμες δαπάνες και για τις 2 Δράσεις θα είναι:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 • Προμήθεια-μεταφορά- εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ή / και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας.
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων για την τυποποίηση των προϊόντων.
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν που προκύπτουν από την διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένακαθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Προμήθεια-μεταφορά- εγκατάσταση, σύγχρονου καινούργιου και αμεταχείριστου εργαστηριακού εξοπλισμού για την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού για: εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές, αναλύσεις, διενέργεια ποιοτικού ελέγχου/ διασφάλιση ποιότητας/ διασφάλιση συμμόρφωσης με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Λοιπός Εξοπλισμός έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας

Εξοπλισμός (GREEN)

 • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας.

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

Αφορά σε:

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα αφορούν:

 • σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
 • σε υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Οι δαπάνες προσωπικού θα είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία).
 • Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
 • Οι δαπάνες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου.
 • Οι ΕΜΕ πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Οι ΕΜΕ είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν
 • Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
 • ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ), δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών.
 • Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.