Ποιος έχει δικαίωμα στην διαχείριση λειτουργίας των Φορέων ΚΑλΟ και σε άλλα οργανωτικά θέματα;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ποιος έχει δικαίωμα στην διαχείριση λειτουργίας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και μπορεί το κράτος να επεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα οργάνωσης Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Στην Ελλάδα, η διαχείριση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας γίνεται κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους φορείς. Αυτά τα όργανα διέπονται συνήθως από τους δικούς τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς, οι οποίοι θεσπίζονται από τα μέλη τους ή τα συλλογικά ενδιαφερόμενα μέρη. Το κράτος γενικά σέβεται την αυτονομία και την αυτοδιοίκηση των φορέων της ΚΑλΟ και δεν παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις τους εκτός εάν υπάρχουν νομικές ή κανονιστικές παραβιάσεις.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το κράτος μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου και στην παροχή στήριξης στον τομέα της ΚΑλΟ συνολικά. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση νόμων και κανονισμών που διέπουν τις δραστηριότητες της ΚΑλΟ, την προώθηση των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, την παροχή οικονομικής βοήθειας και την παροχή τεχνικής βοήθειας και καθοδήγησης. Η εμπλοκή του κράτους αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και ανάπτυξης των οργανισμών της ΚΑλΟ και στη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις νομικές απαιτήσεις και τους κοινωνικούς στόχους.

Όσον αφορά τη διοργάνωση ενός επιμελητηρίου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, θα εξαρτηθεί από το συγκεκριμένο πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Εάν ένα τέτοιο επιμελητήριο υπάρχει και αναγνωρίζεται από το κράτος, η εσωτερική του οργάνωση και διακυβέρνηση θα καθορίζεται από τα δικά του καταστατικά και κανονισμούς, που συνήθως αναπτύσσονται από τα μέλη του. Ενώ το κράτος μπορεί να έχει συμφέρον να επιβλέπει τις δραστηριότητες ενός τέτοιου επιμελητηρίου για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους, θα σεβόταν γενικά την αυτονομία του επιμελητηρίου στη διαχείριση των εσωτερικών του υποθέσεων, εφόσον λειτουργεί εντός του νομικού πλαισίου που ορίζει το κράτος.

Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τις πιο πρόσφατες νομικές διατάξεις και κανονισμούς στην Ελλάδα, καθώς και τυχόν ειδικούς νόμους ή διατάγματα που σχετίζονται με τον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς μπορεί να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου και να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες των φορέων της ΣΣΕ και τον ρόλο του κράτους στην τη διαχείρισή τους.