Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού no 019/2017 προς ΚοινΣΕπ και ΚοιΣΠΕ για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Θ. «Γ .ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) με την υπ’ αριθμ. 4η/07-04-2017 (Θέμα Έκτακτο 15ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για ένα (1) έτος σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, υπογράφοντας σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016, για την παροχή Υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων με CPV (55322000-3), στα Οικοτροφεία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ–Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης). (download)

Προϋπολογισμός: 221.400,00 € συµπεριλαµβανοµένης και της τρίμηνης παράτασης με τον Φ.Π.Α. 24%. (Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή κατ’ άτομο ημερησίως 9,30 €)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Θ. www.psychothes.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α) και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011, εφόσον πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη: promitheus.gov.gr)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 30-09-2017 και ώρα 08:00 πμ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 19-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ η 27-09-2017.
Χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών: τριακόσια εξήντα (360) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τόπος εκτέλεσης των Υπηρεσιών: Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ.
Γλώσσα Υποβολής Προσφορών: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο η 27-09-2017.

Ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, την υπ. αριθμ. 4658 (Φ.Ε.Κ. 2937/Β/15-09-2016) κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών περί έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές, την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/07-04-2017 (Θέμα 64ο) συνεδρίασή του περί τροποποίησης & ένταξης διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2015, την υπ. αριθμ. 479η/31-05-2017 Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) σύμφωνα με την οποία ορίζει τριμελή επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, την υπ. αριθμ. 14η/15-09-2017 (θέμα 39ο) απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων, στα Οικοτροφεία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ–Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2313-324 377 fax:2313 324 375,
email:promithies@psychothes.gr , Γραφείο Προμηθειών (Πληροφορίες: Κωνσταντινίδης Βασίλειος).

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 26-09-2017
Αρ.Πρωτ. : 18600
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης