Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον Μια εκδοση του ILO στην Ελληνική Γλώσσα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο κόσμος της εργασίας υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές που θα συνεχιστούν και, ενδεχομένως, θα ενταθούν στο μέλλον. Στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση και αποτελεσματική ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις, η ΔΟΕ (ILO) εγκαινίασε μια «Πρωτοβουλία για το Μέλλον της Εργασίας» και πρότεινε τέσσερις «συζητήσεις της εκατονταετίας» για την ανταλλαγή απόψεων, στα χρόνια που προηγούνται της 100ης επετείου το 2019, με τα εξής θέματα: (i) εργασία και κοινωνία, (ii) αξιοπρεπής εργασία για όλους, (iii) οργάνωση της εργασίας και παραγωγής και (iv) διακυβέρνηση της εργασίας. Ο στόχος αυτού του Τεύχους της Σειράς Θεματικών Σημειωμάτων είναι να παράσχει μια επισκόπηση των βασικών τάσεων και θεμάτων σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς, ιδιαιτέρως συναφείς με αυτές τις “συνομιλίες”, με σκοπό την ενημέρωση και τη διευκόλυνση του διαλόγου και των συζητήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο (download)

Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον

Στο παρόν σημείωμα εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους ανταποκρίνονται οι συνεταιρισμοί στις τεχνολογικές, δημογραφικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο της εργασίας. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα βασικά ζητήματα, καθώς και οι προκλήσεις και ευκαιρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, σε μελλοντικές συζητήσεις1

1. Το ευρύτερο πλαίσιο: Βασικά Ζητήματα και σύντομη ανασκόπηση

Παγκοσμίως, υπάρχουν συνεταιρισμοί σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και, παρόλο που είναι επιχειρήσεις, λειτουργούν μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο αξιών και αρχών, χωρίς να έχουν μοναδικό στόχο να αποφέρουν κέρδος. Οι συνεταιρισμοί, καθώς και άλλες μορφές συνεργατικών φορέων και επιχειρήσεων, όπως φορείς αμοιβαίου οφέλους, κοινωνικές επιχειρήσεις και ενώσεις, αποτελούν μέρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Ιστορικά προέκυψαν από την ανάγκη για παροχή αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες δεν παρέχονται από τον δημόσιο τομέα και τις συμβατικές επιχειρήσεις. Ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των φορέων είναι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με παράλληλη επιδίωξη οικονομικών και κοινωνικών οφελών (ILO, 2009). Επιπλέον, οι συνεταιρισμοί και οι φορείς αμοιβαίου οφέλους είναι βασισμένες-σε-μέλη επιχειρήσεις, στις οποίες τα μέλη είναι και ιδιοκτήτες και αποφασίζουν δημοκρατικά για τα σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν.

Στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, όπως περιγράφεται σε αυτή τη Σειρά Θεματικών Σημειωμάτων για το Μέλλον της Εργασίας, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις βιώνουν μια αναγέννηση ανταποκρινόμενες στις διευρυνόμενες και ολοένα και πιο σύνθετες ανάγκες των μελών τους, με παροχή υπηρεσιών, βελτίωση της διαβίωσης και δημιουργία θέσεων εργασίας. Εκτιμάται ότι οι συνεταιρισμοί απασχολούν τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως (CICOPA, 2014), ενώ οι 300 μεγαλύτεροι συνεταιρισμοί σε 25 χώρες είχαν κύκλο εργασιών ίσο με 2,5 τρισεκατομμυρία δολάρια ΗΠΑ το 2015 (ICA & EURICSE, 2016). Οι συνεταιρισμοί είναι ζωτικής σημασίας για την αυτοσυντήρηση και την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων στη γεωργία, στον χρηματοπιστωτικό, στον στεγαστικό και σε άλλους τομείς. Ωστόσο, οι συνολικές δυνατότητες των συνεταιρισμών, ως προς την ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις του μέλλοντος της εργασίας, θα αναγνωριστούν μόνο όταν ληφθούν κατάλληλα μέτρα εγκαίρως και με συντονισμένο τρόπο.