Προτάσεις για την βελτίωση του νόμου 4430/16 περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αυτές οι προτάσεις αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην ενίσχυση του συνολικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της κοινωνικής οικονομίας. Εδώ είναι μερικές προτάσεις:

  1. Σαφής και ολοκληρωμένος νομικός ορισμός: Παρέχετε έναν σαφή και περιεκτικό ορισμό των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων κοινωνικής οικονομίας για να αποφευχθεί η ασάφεια και να διασφαλιστεί μια κοινή κατανόηση του τομέα. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό επιλέξιμων οντοτήτων και δραστηριοτήτων για συγκεκριμένη υποστήριξη και οφέλη.
  2. Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Υποστήριξη: Ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού ρυθμιστικού πλαισίου που επιτρέπει στους οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες, μειωμένη φορολογία και εξορθολογισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
  3. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Δημιουργία αποκλειστικών μηχανισμών χρηματοδότησης, επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια για οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κεφάλαια επιχειρηματικού κεφαλαίου, επενδύσεις με αντίκτυπο, πλατφόρμες crowdfunding και ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων.
  4. Ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση: Εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και πρωτοβουλιών κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των φορέων της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση διαχείρισης, προγράμματα καθοδήγησης και τεχνική βοήθεια σε θέματα όπως η μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων και η βιωσιμότητα.
  5. Συνεργασία και δικτύωση: Ενθαρρύνετε τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ οργανισμών κοινωνικής οικονομίας, ενισχύοντας συνεργασίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες, να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και να ενισχύσει τον συνολικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας.
  6. Αναγνώριση και προβολή: Θέσπιση μηχανισμών αναγνώρισης και προώθησης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, αναδεικνύοντας τη θετική κοινωνική και περιβαλλοντική συνεισφορά των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα πιστοποίησης, κοινωνική επισήμανση και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αύξηση της δημόσιας υποστήριξης και της αναγνώρισης των καταναλωτών.
  7. Αξιολόγηση και Εκτίμηση Επιπτώσεων: Ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης και εργαλείων εκτίμησης επιπτώσεων για τη μέτρηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε στοιχεία.
  8. Διεθνής Συνεργασία και Ανταλλαγή: Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η μάθηση από τις εμπειρίες άλλων χωρών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τη συνεχή βελτίωση της νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία.

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να χρησιμεύσουν ως αφετηρία για τη βελτίωση του ελληνικού νόμου 4430 του 2016 για την κοινωνική οικονομία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα και να συνεργαστεί με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλιστεί ότι τυχόν προτεινόμενες αλλαγές ευθυγραμμίζονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες και το πλαίσιο της Ελλάδας.