Προτάσεις για τον σχεδιασμό ενός εθνικού σχεδίου στήριξης των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εισαγωγή: Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας σε όλη τη χώρα. Οι φορείς κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνουν συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους ενώ λειτουργούν στην οικονομία της αγοράς. 

Αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο σκιαγραφεί τους βασικούς τομείς και τις στρατηγικές για την προώθηση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του έθνους.

  1. Πλαίσιο Πολιτικής και Νομικό Περιβάλλον: α) Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής που αναγνωρίζει και προωθεί τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ως βασικό μοχλό αειφόρου ανάπτυξης. β). Θέσπιση σαφούς νομικού πλαισίου που υποστηρίζει τη συγκρότηση, λειτουργία και διακυβέρνηση φορέων κοινωνικής οικονομίας, διασφαλίζοντας τη νομική αναγνώριση, προστασία και κίνητρα. γ) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών κρατικών υπηρεσιών, των ρυθμιστικών φορέων και των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας για τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση των φραγμών εισόδου.
  2. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση: α) Δημιουργία ειδικού ταμείου για την παροχή προσβάσιμων και προσιτών επιλογών χρηματοδότησης για φορείς κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων δανείων χαμηλού επιτοκίου, επιχορηγήσεων και επενδύσεων με αντίκτυπο. β). Συνεργαστείτε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις μοναδικές ανάγκες των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, όπως ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου και πλατφόρμες crowdfunding. γ). Παροχή προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας για να βοηθήσετε τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρηματοοικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, του οικονομικού σχεδιασμού και της υποβολής εκθέσεων.
  3. Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κατάρτιση: α). Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για την ενίσχυση των διοικητικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ηγετών και των εργαζομένων της κοινωνικής οικονομίας. β) Συνεργαστείτε με εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων με επίκεντρο την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη συνεταιριστική διαχείριση και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. γ). Διευκόλυνση πλατφορμών ανταλλαγής γνώσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης για την προώθηση της μάθησης, της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορέων της κοινωνικής οικονομίας.
  4. Ανάπτυξη αγοράς και πρόσβαση: α). Δημιουργήστε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την υποστήριξη φορέων κοινωνικής οικονομίας. β). Προώθηση πολιτικών δημοσίων συμβάσεων που δίνουν προτεραιότητα στη συμπερίληψη φορέων κοινωνικής οικονομίας, παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες να ανταγωνίζονται για κρατικές συμβάσεις και έργα. γ). Υποστήριξη της ανάπτυξης αγορών κοινωνικής οικονομίας και διαδικτυακών πλατφορμών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής οικονομίας.
  5. Έρευνα, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: α). Δημιουργία εθνικού ερευνητικού ινστιτούτου ή επιτροπής για τη διεξαγωγή μελετών, τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου των φορέων της κοινωνικής οικονομίας. β). Ανάπτυξη τυποποιημένων μετρήσεων και δεικτών για την αξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας στην επίτευξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων τους. γ). Να αξιολογείτε τακτικά την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου, να εντοπίζετε τομείς προς βελτίωση και να προσαρμόζετε στρατηγικές με βάση ευρήματα που βασίζονται σε στοιχεία.
  6. Διεθνής Συνεργασία και Δικτύωση: α). Ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. β). Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και φόρουμ για την προβολή των επιτευγμάτων και των δυνατοτήτων του τομέα της εθνικής κοινωνικής οικονομίας. γ). Υποστήριξη φορέων κοινωνικής οικονομίας στην πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και στις ευκαιρίες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις και σε δραστηριότητες προώθησης των εξαγωγών.

Συμπέρασμα: Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ενδυνάμωση και την καλλιέργεια του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας. Αντιμετωπίζοντας βασικούς τομείς όπως η πολιτική και το νομικό περιβάλλον, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η ανάπτυξη της αγοράς, η έρευνα και η διεθνής συνεργασία, αυτό το σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας να ευδοκιμήσουν και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή. και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.