Τα προτερήματα από την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης αντί μιας άλλης μορφής και τα ωφελήματα στην τοπική κοινωνία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχείρησης. Ακολουθούν ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη για την τοπική κοινωνία:

Κοινωνικός αντίκτυπος: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί καθοδηγούνται από μια κοινωνική αποστολή. Στοχεύουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών προκλήσεων και δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των μελών τους και της κοινότητας. Αυτή η δέσμευση για κοινωνικό αντίκτυπο τις ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στη δημιουργία κερδών. Επιλέγοντας ένα κοινωνικό συνεταιριστικό μοντέλο, μπορείτε να κάνετε μια θετική διαφορά στην κοινότητά σας και να συμβάλετε στην ανάπτυξή της.

Συμμετοχή και ενδυνάμωση των μελών: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ανήκουν και διοικούνται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτή η δημοκρατική δομή επιτρέπει στα μέλη να έχουν φωνή στη διαμόρφωση των στόχων, των πολιτικών και των πρακτικών του συνεταιρισμού. Ενδυναμώνοντας τα άτομα και δίνοντάς τους μερίδιο στην επιχείρηση, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί καλλιεργούν την αίσθηση της ιδιοκτησίας, της ευθύνης και των κοινών οφελών.

Δημιουργία θέσεων εργασίας και δίκαιη αμοιβή: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά δίνουν προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ευημερία των εργαζομένων τους. Στοχεύουν στην παροχή ουσιαστικών ευκαιριών απασχόλησης, ιδιαίτερα σε περιθωριοποιημένα ή μειονεκτούντα άτομα. Προσφέροντας δίκαιους μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και επαγγελματική ανάπτυξη, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας στην τοπική κοινωνία.

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί τείνουν να είναι βαθιά ριζωμένοι στην τοπική κοινότητα. Επικεντρώνονται στην κάλυψη των τοπικών αναγκών και στην επανεπένδυση των κερδών τους στην κοινότητα. Υποστηρίζοντας τοπικούς προμηθευτές, επιχειρήσεις και υπηρεσίες, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ανθεκτικότητά της.

Κοινωνική Καινοτομία και Συνεργασία: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ενθαρρύνουν την καινοτομία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Συχνά αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις που οι παραδοσιακές επιχειρήσεις μπορεί να παραβλέψουν. Συνεργαζόμενοι με άλλους οργανισμούς, ιδρύματα και μέλη της κοινότητας, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν τη συλλογική εμπειρία, τους πόρους και τα δίκτυα για να επιτύχουν ευρύτερο αντίκτυπο και βιώσιμη αλλαγή.

Συμμετοχή της κοινότητας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί εμπλέκονται ενεργά με την τοπική κοινότητα, αναζητώντας πληροφορίες και εμπλέκοντας μέλη της κοινότητας στις δραστηριότητές τους. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια αίσθηση του ανήκειν και την κοινωνική συνοχή διοργανώνοντας εκδηλώσεις, εργαστήρια και πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμμετοχή της κοινότητας. Ενισχύοντας τη συνεργασία και τις κοινωνικές συνδέσεις, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην ενίσχυση του ιστού της τοπικής κοινότητας.

Περιβαλλοντική Αειφορία: Πολλοί κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν ισχυρή δέσμευση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ενσωματώνουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η ανακύκλωση, η μείωση των απορριμμάτων, η ενεργειακή απόδοση ή η βιώσιμη προμήθεια, στις δραστηριότητές τους. Με την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Συνολικά, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί προσφέρουν ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο, τη συμμετοχή των μελών και την ευημερία της κοινότητας. Επιλέγοντας αυτή τη μορφή επιχείρησης, μπορείτε να συνεισφέρετε ουσιαστικά στην τοπική σας κοινότητα και να δημιουργήσετε θετικές αλλαγές που εκτείνονται πολύ πέρα από τα οικονομικά οφέλη.