Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Το πρόγραμμα Interreg MED είναι ένα από τα εργαλεία για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. Με αυτήν την πολιτική η Ε.Ε. επιδιώκει την αρμονική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και την τόνωση της ανάπτυξης στις περιφέρειες της Ε.Ε. και στις συμμετέχουσες χώρες.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος MED για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου χρησιμοποιώντας καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, προάγοντας την ορθολογική χρήση των πόρων της επιλέξιμης περιοχής και στηρίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω ολοκληρωμένης εδαφικής συνεργασίας.

Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος συνεργασίας MED. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα MED καλύπτει 57 περιφέρειες από 10 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 3 υπό ένταξη χώρες. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές:

Κράτη-μέλη: Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Κροατία, Σλοβενία: ολόκληρη η χώρα.

Γαλλία: 5 περιφέρειες ― Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes.

Ιταλία: 19 περιφέρειες ― Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Piedmonte, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto.

Πορτογαλία: 3 περιφέρειες ― Algarve, Alentejo, Area Metropolitana de Lisboa.

Ισπανία: 6 αυτόνομες περιφέρειες ― Andalusia, Aragon, Catalonia, Balearic islands, Murcia, Valencia – και 2 αυτόνομες πόλεις – Ceuta and Melilla.

Ηνωμένο Βασίλειο: 1 περιφέρεια ― Gibraltar.

Υπό ένταξη χώρες: Αλβανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο.

Προτεραιότητες

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος, ο κύριος σκοπός του MED είναι να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου και την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και των συμμετεχουσών χωρών.

Ο στόχος του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων 4 Αξόνων Προτεραιότητας:

Αξονας Προτεραιότητας 1 – Προώθηση της ικανότητας για καινοτομία στη Μεσόγειο με στόχο την έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη.
Ειδικός Στόχος 1.1: αύξηση της διακρατικής δραστηριότητας των συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας (innovative clusters) και δικτύων νευραλγικών τομέων του Μεσογειακού Χώρου:
Στόχος είναι η βελτίωση της ικανότητας για καινοτομία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στους τομείς της γαλάζιας και πράσινης ανάπτυξης, στις δημιουργικές επιχειρήσεις και στην κοινωνική οικονομία μέσω δυνατότερης διακρατικής συνεργασίας και καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ των ερευνητικών φορέων, των επιχειρήσεων, των δημόσιων αρχών και την κοινωνία των πολιτών.

Αξονας Προτεραιότητας 2 – Δημιουργία στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακή απόδοση σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου (πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές): Ο Αξονας Προτεραιότητας 2 στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης σε κτίρια, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές εδαφικής ανάπτυξης και στην αύξηση της χρήσης μέσων μεταφοράς με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε αστικές περιοχές.
Ειδικός Στόχος 2.1: αύξηση της ικανότητας για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε διακρατικό επίπεδο.
Ειδικός Στόχος 2.2: αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατηγικές και στα σχέδια ενεργειακού μείγματος στις περιοχές της Μεσογείου.
Ειδικός Στόχος 2.3: αύξηση της ικανότητας για χρήση των συστημάτων μεταφοράς χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που ήδη υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών συνδέσεων.

Αξονας Προτεραιότητας 3 – Προστασία και προαγωγή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου: Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές καθώς και στη διαχείριση των υδάτων, τομείς οι οποίοι αποτελούν κοινές προκλήσεις για τις περιφέρειες της Μεσογείου.
Ειδικός Στόχος 3.1: προαγωγή πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης για πιο αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές.
Ειδικός Στόχος 3.2: διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της ενδυνάμωσης της διαχείρισης και δικτύωσης των προστατευόμενων περιοχών.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των ενοτήτων (modules) που περιλαμβάνουν, μπορεί να κυμανθεί από 600.000 ευρώ (Μ1) έως 6.000.000 ευρώ (Μ1+Μ2+Μ3).

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 85% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκτός από τις περιπτώσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, για τις οποίες το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι μπορούν ενδεικτικά να είναι: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), Παροχείς Υπηρεσιών, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Επιμελητήρια, Κέντρα Κατάρτισης, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις κ.ά.

Πλήρη στοιχεία για την προκήρυξη και την προετοιμασία των προτάσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://interreg-med.eu/en/ first-call-for-project-proposals/.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό για υποβολή προτάσεων από 1η Σεπτεμβρίου έως 2α Νοεμβρίου 2015.

Αξονας 4

Αξονας Προτεραιότητας 4 – Ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο: Ο Αξονας Προτεραιότητας 4 θα συμβάλει στην προώθηση του υφιστάμενου διαλόγου για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο και στη δημιουργία κοινής βάσης συνεργασίας σε θέματα που στην παρούσα φάση παρουσιάζουν ελλείψεις σε κοινές συμφωνίες και επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους άξονες προτεραιότητας 1-3 και τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους. Η πρόσκληση αφορά μόνο έργα που αποτελούνται από ενότητες (modular projects):

Μ1 – Μελέτη: έρευνα και ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών.

Μ2 – Δοκιμή: δοκιμή για την επικύρωση των υποθέσεων που αναπτύχθηκαν.

Μ3 – Κεφαλαιοποίηση: μεταφορά και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων σε διακρατικό επίπεδο.

Ενα έργο μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες ενότητες, αναλόγως της στρατηγικής του και των κύριων στόχων του, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των ικανοτήτων και της εμπειρίας του εταιρικού σχήματος.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.