Πρόσκληση σε ΚοιΣΠΕ και ΚοινΣΕπ Ένταξης σε Πρόχειρο διαγωνισμό για την αποψίλωση χόρτων στην Αττική


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το αρ. 20 του ν.4412/16 (Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα) για ανάδειξη μειδότη για την αποψίλωση χόρτων στο Παράρτημα ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΑΠΑ Βούλας και Μονάδας Σκαραμαγκά, σύμφωνα με τις 3044/29-3-2017, 2660/17-3-2017, 2519/14-3-2017, 4557/12-5-2017 Τεχνικές Περιγραφές των υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 15.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(ΦΠΑ 24%)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο σύμφωνα με το αρ. 20 του ν.4412/16 και τις διατάξεις του ν.4430/2016 οι κάτωθι:

 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ)του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), όπως ισχύει με το ν.4430/16.

 Κοινωνικοί Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝΣΕΠ) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) όπως ισχύει με τις διατάξεις του ν.4430/16.

Δείτε εδώ την πρόσκληση