Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020 (download)

Την προκήρυξη της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο

«Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων ευρώ (11.303.000,00€) (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης.

Η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου των πράξεων ανέρχεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης. Η έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης πρέπει να συντελεστεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι πράξεις που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την Εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 8/8/2018 και ώρα 12.00 μμ. Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 14/9/2018 και ώρα 13.00 μμ.

Η Πρόσκληση της Δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ http://www.edulll.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr.5 Κωδ. Πρόσκλησης 2595

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται στο τηλ. 210-5271100 και e-mail επικοινωνίας: espa_apko@mou.gr

Υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), με πρώτο βήμα τη σύσταση από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Κέντρων Στήριξης που θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Στα Κέντρα Στήριξης θα παρέχονται:

 • υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και
 • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών).

Σε ποιους απευθύνεται

Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016).

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις στο αρ. 3 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Περίοδος υποβολής

από 8/8/2018 έως 14/9/2018 (ώρα 13:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΟ». Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα Πρόσκληση οι Δικαιούχοι θα πρέπει …

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα Πρόσκληση οι Δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Να είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο., δηλαδή να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού μετάπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει, από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. μέχρι και 31/12/2017.

2. Να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να διαθέτουν βεβαίωση καταχώρησης διοικούσας επιτροπής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., όπου απαιτείται, μέχρι και 31/12/2017.

3. Να διαθέτουν τουλάχιστον τον ΚΑΔ 70.2 «Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης», πλην των 70.22.12.04 έως και 70.22.12.09, 70.22.12.11 και 70.22.30.01 έως και 70.22.30.03.

4. Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης.

5. Να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 12.000€ σε μία εκ των τριών τελευταίων δωδεκάμηνων διαχειριστικών χρήσεων.

Για φορείς που δεν έχουν συμπληρώσει ετήσια διαχειριστική χρήση 12 μηνών μέχρι τη δημοσίευση της πρόσκλησης, να διαθέτουν σύνολο εσόδων τουλάχιστον ύψους 7.000 ευρώ, όπως αυτά αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών.

6. Ένα τουλάχιστον εκ των απαιτούμενων στελεχών (Στέλεχος Τύπου 1 ή 2, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας) να είναι και μέλος του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης.

7. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας).

9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

10. Να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ανά ΑΦΜ.

11. Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

12. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει τη νομική μορφή του Συνεταιρισμού εργαζομένων να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4430/2016 αναφορικά με το μέγιστο αριθμό εργαζομένων μη μελών.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσοτέρων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης και συνεπώς λόγο απόρριψης.

Δεν εντάσσονται στη δράση:
Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

II. Οι επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, πράξεις επιβολής προστίμου για τους λόγους του άρ. 40παρ. 1 Ν. 4488/2017 οι οποίες να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, και ειδικότερα:

α) Τρεις πράξεις επιβολή προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  • όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Τι χρηματοδοτείται

Μέσω της πράξης δύναται να καλυφθούν δαπάνες για λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες μισθοδοσίας/αμοιβές μελών συνεταιρισμών εργαζομένων, δαπάνες προβολής – δημοσιότητας και δικτύωσης, δαπάνες για αγορά εξοπλισμού/λογισμικού, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας και δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών των Κέντρων Στήριξης. Αναλυτικά για τις δαπάνες στο αρ. 7 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 127.000 ευρώ ανά Δικαιούχο.

Προϋπολογισμός

€ 11.303.000

Αναλυτικά:

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 4.064.000€
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 2.794.000€
 • Αττική: 2.540.000€
 • Στερεά Ελλάδα: 635.000€
 • Νότιο Αιγαίο: 1.270.000€