Σε ποιες δραστηριότητες μπορεί να ενεργοποιηθεί μια ΚοινΣΕπ για να έχει την μεγίστη κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα πως μπορεί να τις αναζητήσει και να τις εφαρμόσει;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στην Ελλάδα μπορεί να ασχοληθεί με διάφορες δραστηριότητες για να έχει σημαντική κοινωνική προσφορά. Ακολουθούν ορισμένες λεπτομερείς προτάσεις για πιθανές δραστηριότητες και πώς να τις αναζητήσετε και να τις εφαρμόσετε:

 1. Απασχόληση και κατάρτιση: Ο κοινωνικός συνεταιρισμός μπορεί να επικεντρωθεί στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης δεξιοτήτων για περιθωριοποιημένες ή μειονεκτούσες ομάδες όπως άτομα με αναπηρίες, μακροχρόνια άνεργους ή πρόσφυγες. Μπορεί να συνεργαστεί με τοπικούς φορείς απασχόλησης, ΜΚΟ και κυβερνητικούς φορείς για τον εντοπισμό πιθανών υποψηφίων και τον σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης.
 2. Βιώσιμη Γεωργία: Ο συνεταιρισμός μπορεί να προωθήσει βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, βιολογική γεωργία και τοπική παραγωγή τροφίμων. Μπορεί να υποστηρίξει αγρότες μικρής κλίμακας, να ενθαρρύνει τη γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα και να δημιουργήσει συνεργασίες με τοπικά εστιατόρια, αγορές ή σχολεία για την παροχή φρέσκων και υγιεινών προϊόντων. Η συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικούς στη γεωργία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών.
 3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ο συνεταιρισμός μπορεί να εμπλακεί σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών ή υδροηλεκτρικών συστημάτων μικρής κλίμακας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην προώθηση εναλλακτικών λύσεων καθαρής ενέργειας. Η συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της ενέργειας, εταιρείες πράσινης τεχνολογίας και κρατικούς φορείς μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και πόρους.
 4. Οικοτουρισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά: Ο συνεταιρισμός μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες βιώσιμου τουρισμού που επικεντρώνονται στη διατήρηση των φυσικών τοπίων, στην προώθηση του τοπικού πολιτισμού και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την οργάνωση ξεναγήσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων ή εργαστηρίων που αναδεικνύουν τις παραδοσιακές χειροτεχνίες, την κουζίνα ή τη μουσική. Η συνεργασία με τουριστικά συμβούλια, τοπικούς οδηγούς και πολιτιστικούς οργανισμούς μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ελκυστικών εμπειριών.
 5. Κοινωνικές Υπηρεσίες: Ο συνεταιρισμός μπορεί να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες όπως φροντίδα παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων ή υποστήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορεί να συνεργαστεί με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας και τοπικές αρχές για να κατανοήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας και να προσαρμόσει ανάλογα τις υπηρεσίες. Η εκπαίδευση του προσωπικού και η θέσπιση προτύπων ποιότητας θα είναι ζωτικής σημασίας για αυτή τη δραστηριότητα.
 6. Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων: Ο συνεταιρισμός μπορεί να ιδρύσει ένα κέντρο ανακύκλωσης, να αναπτύξει συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και να προωθήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση. Μπορεί να συνεργαστεί με τοπικούς δήμους, εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων και περιβαλλοντικές ΜΚΟ για τη δημιουργία σημείων συλλογής, την εκπαίδευση της κοινότητας και τη διερεύνηση καινοτόμων τεχνικών ανακύκλωσης.

Για την αποτελεσματική αναζήτηση και εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων, ο κοινωνικός συνεταιρισμός μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 1. Εκτίμηση Αναγκών: Πραγματοποιήστε μια ενδελεχή ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων στην περιοχή-στόχο. Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες της κοινότητας μέσω ερευνών, συνεντεύξεων και συνεργασίας με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 2. Έρευνα και Συνεργασίες: Ερευνήστε επιτυχημένους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, βέλτιστες πρακτικές και υπάρχουσες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και όχι μόνο. Προσδιορίστε πιθανούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, κυβερνητικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ειδικών σε σχετικούς τομείς.
 3. Μελέτη Σκοπιμότητας: Αξιολογήστε τη σκοπιμότητα, τον πιθανό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα κάθε δραστηριότητας. Αξιολογήστε τη ζήτηση της αγοράς, τους διαθέσιμους πόρους, τις νομικές απαιτήσεις και την οικονομική βιωσιμότητα. Ζητήστε καθοδήγηση από συμβούλους επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες και οργανισμούς συγκεκριμένους κλάδους.
 4. Επιχειρηματικό σχέδιο: Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τις επιλεγμένες δραστηριότητες, τους στόχους, το κοινό-στόχο, τις επιχειρησιακές στρατηγικές και τις οικονομικές προβλέψεις. Συμπεριλάβετε ένα λεπτομερές σχέδιο μάρκετινγκ και επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση και την προσέλκυση πελατών ή πελατών.
 5. Χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις: Εξερευνήστε τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για κοινωνικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις, προγράμματα της ΕΕ, επενδυτικά κεφάλαια αντίκτυπου ή εκστρατείες crowdfunding. Συνεργαστείτε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων για υποστήριξη και συμβουλές.
 6. Εφαρμογή και παρακολούθηση: Δημιουργήστε μια σαφή οργανωτική δομή, προσλάβετε εξειδικευμένο προσωπικό και παρέχετε την απαραίτητη εκπαίδευση. Συνεργαστείτε με τις τοπικές κοινωνίες, τους εθελοντές και τους δικαιούχους για να εξασφαλίσετε την ενεργό συμμετοχή και την ανατροφοδότηση τους. Να παρακολουθείτε και να αξιολογείτε τακτικά τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού και να κάνετε προσαρμογές όπως απαιτείται.

Να θυμάστε ότι η προσαρμογή και η εξέλιξη με βάση την ανατροφοδότηση, τις ανάγκες της κοινότητας και τη δυναμική της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.