Σημαντικές Επισημάνσεις από το Μητρώο Κ.Αλ.Ο. σχετικά με την Βεβαίωση Εγγραφής και την ισχύ της


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επισημαίνει ότι:

Η Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο) που χορηγούνται βάσει του ν.4430/2016 (Α’205) από το Τμήμα Μητρώου στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, πιστοποιούν αποκλειστικά και μόνο την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του Φορέα (αρ.15 παρ.1 ν.4430/2016). 

Σε καμία περίπτωση, δεν έχουν χαρακτήρα άδειας λειτουργίας και άσκησης δραστηριότητας, ούτε υποκαθιστούν τυχόν προβλεπόμενες τέτοιες άδειες.

Υπενθυμίζεται ότι για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών και χορήγησης Κ.Α.Δ. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ κάθε επιχείρησης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού) ή/και η ένταξη σε επιμέρους Μητρώα βάσει πάντα της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, τέτοιες δραστηριότητες είναι π.χ. η εστίαση, οι υπηρεσίες υγείας, διάσωσης, ασφάλειας, εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, κ.ά.