Συ­ν. εγ­χει­ρη­μα­τα στην ε­πο­χη της κρι­σης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ολοέ­να και πε­ρισ­σό­τε­ροι συ­νε­ται­ρι­σμοί δη­μιουρ­γού­νται στην Ελλά­δα της κρί­σης και της α­νερ­γίας. Κα­φε­νεία, βι­βλιο­πω­λεία, εκ­δο­τι­κοί συ­νε­ται­ρι­σμοί, ε­ναλ­λα­κτι­κές καλ­λιέρ­γειες εί­ναι λί­γα μό­νο α­πό τα πα­ρα­δείγ­μα­τα αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νων εγ­χει­ρη­μά­των που στό­χο έ­χουν να δώ­σουν λύ­ση στην α­νερ­γία, αλ­λά και να δια­μορ­φώ­σουν συ­νει­δή­σεις ό­σον α­φο­ρά την α­γο­ρά ερ­γα­σίας. Μι­λή­σα­με με μέ­λη δια­φό­ρων συ­νε­ται­ρι­στι­κών πα­ρα­δειγ­μά­των και το συ­μπέ­ρα­σμα που προ­κύ­πτει εί­ναι ό­τι πιο ση­μα­ντι­κό α­κό­μα και α­πό την ε­ξα­σφά­λι­ση ε­νός α­ξιο­πρε­πούς μι­σθού εί­ναι το γε­γο­νός ό­τι τα μέ­λη των συ­νε­ται­ρι­σμών έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να συμ­με­τέ­χουν στη λή­ψη των α­πο­φά­σεων χω­ρίς να πε­ριο­ρί­ζο­νται σε έ­να πα­θη­τι­κό ρό­λο.

Τζέ­λα Αλι­πρά­ντη, Αλέ­ξαν­δρος Μαυ­ρο­γέ­νης

Ο το­μέ­ας της κοι­νω­νι­κής οι­κο­νο­μίας, με τη μορ­φή των συ­νε­ται­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σεων, α­να­πτύσ­σε­ται διαρ­κώς. Πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό 800 ε­κατ. άν­θρω­ποι δρα­στη­ριο­ποιού­νται πα­γκο­σμίως σε συ­νε­ται­ρι­σμούς και 160 ε­κατ. στην Ευ­ρώ­πη, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση «Η Ανθε­κτι­κό­τη­τα του Συ­νε­ται­ρι­στι­κού Επι­χει­ρη­μα­τι­κού Μο­ντέ­λου σε πε­ριό­δους κρί­σης» (Μάρ­τιος 2012), του Διε­θνούς Γρα­φείου Εργα­σίας (ΙLO). Στην έκ­θε­ση αυ­τή α­να­φέ­ρο­νται ε­πι­τυ­χη­μέ­να πα­ρα­δείγ­μα­τα συ­νε­ται­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σεων α­πό ό­λον τον κό­σμο που κέρ­δι­σαν την ε­μπι­στο­σύ­νη των πο­λι­τών, α­πό τη δε­κα­ε­τία του ’30 και τη Με­γά­λη Ύφε­ση μέ­χρι και σή­με­ρα. «Η Κοι­νω­νι­κή Οι­κο­νο­μία εί­ναι κά­τι δια­φο­ρε­τι­κό. Συν­δυά­ζει τα ο­φέ­λη του δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα με την ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα του ι­διω­τι­κού το­μέ­α», ε­ξη­γεί ο Λου­κάς Μπρέ­χας, πρό­ε­δρος του Δι­κτύου Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύης και Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ανά­πτυ­ξης (ΚΑ­ΠΑ). «Το 2008 οι 300 με­γα­λύ­τε­ρες συ­νε­ται­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις στον κό­σμο εί­χαν τζί­ρο 1 τρισ. δο­λά­ρια. Τώ­ρα, το 2012, έ­φτα­σαν τα 2 τρισ.», κα­τα­λή­γει.

Η νέα νο­μο­θε­σία στην υ­πη­ρε­σία της α­γο­ράς

Μέ­χρι το 2011, ο το­μέ­ας του συ­νε­ται­ρι­σμού προ­βλε­πό­ταν στην Ελλά­δα α­πό το νό­μο πε­ρί α­στι­κών συ­νε­ται­ρι­σμών (1667/86) και το νό­μο α­γρο­τι­κών συ­νε­ται­ρι­σμών (2810/2000 και έ­πει­τα 4015/2011). Λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης έ­γι­ναν προ­σπά­θειες νο­μο­θέ­τη­σης για την Κοι­νω­νι­κή Οι­κο­νο­μία και την Κοι­νω­νι­κή Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, δη­μιουρ­γώ­ντας έ­να νέο εί­δος συ­νε­ται­ρι­στι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης. Όπως ε­πι­ση­μαί­νει στην «Επο­χή» ο Γιάν­νης Να­σιού­λας, ε­πι­στη­μο­νι­κός διευ­θυ­ντής του Ινστι­τού­του Κοι­νω­νι­κής Οι­κο­νο­μίας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, «ο νό­μος 4019/2011 κα­τα­χρη­στι­κά ο­νο­μά­στη­κε Νό­μος για την Κοι­νω­νι­κή Οι­κο­νο­μία. Στο νο­μο­σχέ­διο της κοι­νω­νι­κής οι­κο­νο­μίας μπερ­δεύ­τη­καν τα πράγ­μα­τα. Οι Κοι­νω­νι­κές Συ­νε­ται­ρι­στι­κές Επι­χει­ρή­σεις εί­ναι σαν Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Οργά­νω­ση, σαν Σω­μα­τείο. Έχει μπερ­δέ­ψει την έν­νοια του συ­νε­ται­ρι­σμού».

Η Κοι­νω­νι­κή Συ­νε­ται­ρι­στι­κή Επι­χεί­ρη­ση (Κοιν.Σ.Επ) εί­ναι α­στι­κός συ­νε­ται­ρι­σμός με κοι­νω­νι­κό σκο­πό και δια­θέ­τει ε­μπο­ρι­κή ι­διό­τη­τα. Τα μέ­λη της, σύμ­φω­να με το νό­μο, συμ­με­τέ­χουν με μία ψή­φο και μπο­ρεί να εί­ναι εί­τε φυ­σι­κά πρό­σω­πα μό­νο, εί­τε φυ­σι­κά και νο­μι­κά πρό­σω­πα.

Νό­μος στην υ­πη­ρε­σία της α­γο­ράς

Η νο­μο­θε­σία για αυ­τές τις ε­πι­χει­ρή­σεις έ­χει προ­ξε­νή­σει εν­στά­σεις και ε­πι­κρί­σεις. «Η αρ­χι­κή στό­χευ­ση του νό­μου ε­ξυ­πη­ρε­τεί τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη εκ­δο­χή της κοι­νω­νι­κής οι­κο­νο­μίας», το­νί­ζει ο Γιάν­νης Ευ­στα­θό­που­λος, οι­κο­νο­μο­λό­γος και ε­πι­στη­μο­νι­κός συ­νερ­γά­της του Ινστι­τού­του Εργα­σίας της ΓΣΕΕ. Ο ί­διος δια­βλέ­πει τον κίν­δυ­νο με­τα­κύ­λη­σης των δρα­στη­ριο­τή­των του κρά­τους πρό­νοιας στις Κοιν.Σ.Επ, αλ­λά και την ευ­και­ρια­κή μό­νο α­ντι­με­τώ­πι­ση της α­νερ­γίας. «Υπό τη συ­γκε­κρι­μέ­νη ο­πτι­κή, η κοι­νω­νι­κή οι­κο­νο­μία ε­κλαμ­βά­νε­ται ως υ­πο­λειμ­μα­τι­κός το­μέ­ας της κα­πι­τα­λι­στι­κής οι­κο­νο­μίας, με πρω­ταρ­χι­κή α­πο­στο­λή τη διόρ­θω­ση «α­πο­τυ­χιών» της α­γο­ράς και του κρά­τους», ό­πως έ­χει αρ­θρο­γρα­φή­σει για το ζή­τη­μα στην «Επο­χή» [10/9/2011].

«Τη ρο­πή του νό­μου σε έ­ναν προ­νοια­κό χα­ρα­κτή­ρα πε­ρισ­σό­τε­ρο, πα­ρά συ­νε­ται­ρι­στι­κό» ε­πι­ση­μαί­νει και ο Λ. Μπρέ­χας, υ­πο­γραμ­μί­ζο­ντας τις ο­μοιό­τη­τες με τους πα­λιούς Κοι­νω­νι­κούς Συ­νε­ται­ρι­σμούς Πε­ριο­ρι­σμέ­νης Ευ­θύ­νης στο χώ­ρο της ψυ­χι­κής υ­γείας (αυ­το­δί­καια έ­γι­ναν Κοιν.Σ.Επ και αυ­τοί). Άλλος φό­βος που γεν­νά­ται στον Γ. Να­σιού­λα εί­ναι η πι­θα­νή δη­μιουρ­γία ε­νός πε­λα­τεια­κού α­λι­σβε­ρι­σιού με τις χρη­μα­το­δο­τή­σεις. «Σή­με­ρα γί­νε­ται μια προ­σπά­θεια να εκ­με­ταλ­λευ­θούν κά­ποιοι τις πρό­νοιες του νό­μου 4019 για να κτί­σουν α­κό­μα έ­να δό­λιο και α­ντιαι­σθη­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον κα­τά­χρη­σης των δη­μό­σιων χρη­μα­το­δο­τή­σεων, ό­πως αυ­τό των τε­λευ­ταίων δε­κα­ε­τιών με τις Μη Κυ­βερ­νη­τι­κές Οργα­νώ­σεις».

Πλή­ρης φο­ρο­λό­γη­ση α­πό το 2013

Η δυ­να­τό­τη­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης ή­ταν έ­να α­πό τα κί­νη­τρα για την ί­δρυ­ση τέ­τοιου εί­δους ε­πι­χεί­ρη­σης. Τα κί­νη­τρα, ό­μως, συ­νε­χώς μειώ­νο­νται κα­θώς, ό­πως μας πλη­ρο­φο­ρεί ο Γ. Να­σιού­λας, η ε­πι­χεί­ρη­ση θα υ­πό­κει­ται σε φο­ρο­λο­γία για ό­λα τα κέρ­δη της. «Τα κέρ­δη της Κοιν.Σ.Επ. φο­ρο­λο­γού­νται με τον ί­διο τρό­πο ό­πως και στους υ­πό­λοι­πους α­στι­κούς συ­νε­ται­ρι­σμούς, σύμ­φω­να με το νέο φο­ρο­λο­γι­κό νό­μο». Μέ­χρι τώ­ρα φο­ρο­λο­γού­ταν μό­νο το 35% των κερ­δών της, δη­λα­δή αυ­τό που δια­νέ­με­ται στους ερ­γα­ζό­με­νους (τα μέ­λη που δεν εί­ναι ερ­γα­ζό­με­νοι δεν λαμ­βά­νουν κέρ­δη).

Ση­μειώ­νε­ται, ε­πί­σης, πως το 2012 εί­χε α­να­κη­ρυχ­θεί Διε­θνές Έτος Συ­νε­ται­ρι­σμών και σύμ­φω­να με την ο­δη­γία 193/2002 του Διε­θνούς Γρα­φείου Εργα­σίας ο νό­μος πε­ρί Αστι­κών Συ­νε­ται­ρι­σμών θα έ­πρε­πε να εί­χε εκ­συγ­χρο­νι­σθεί. Γε­γο­νός που α­κό­μα δεν έ­χει πραγ­μα­το­ποιη­θεί, πα­ρό­τι και η δη­μό­σια δια­βού­λευ­ση γι’ αυ­τό έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί α­πό τις 13 Ια­νουα­ρίου του 2012.

Ανε­ξάρ­τη­τα ό­μως α­πό τους κιν­δύ­νους και τα προ­βλή­μα­τα που εμ­φα­νί­ζει η νο­μο­θε­σία, προ­κύ­πτουν αι­σιό­δο­ξα εγ­χει­ρή­μα­τα α­πό την κοι­νω­νία. «Υπάρ­χουν πρω­το­βου­λίες που προ­σπα­θούν να δη­μιουρ­γή­σουν βιώ­σι­μες δο­μές κοι­νω­νι­κού σκο­πού, που θα ε­ντάσ­σο­νται στην πα­ρα­γω­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, θα εί­ναι αυ­τό­νο­μες α­πό το κρά­τος και που δεν θα στα­μα­τή­σουν να υ­πάρ­χουν, ό­ταν για πα­ρά­δειγ­μα στα­μα­τή­σει κά­ποια χρη­μα­το­δό­τη­ση. Από την πλευ­ρά της κοι­νω­νίας βλέ­που­με να χρη­σι­μο­ποιεί­ται έ­τσι», το­νί­ζει ο Γ. Ευ­στα­θό­που­λος. «Το συ­νε­ται­ρι­στι­κό μο­ντέ­λο εί­ναι αν­θρω­πο­κε­ντρι­κό και νο­μί­ζω ό­τι αυ­τό έ­χου­με α­νά­γκη, να υ­πάρ­χουν αν­θρώ­πι­νες σχέ­σεις ερ­γα­σίας. Νο­μί­ζω ό­τι εί­ναι έ­να μο­ντέ­λο που ται­ριά­ζει κα­λύ­τε­ρα στη φύ­ση του αν­θρώ­που», συ­μπλη­ρώ­νει ο Λ. Μπρέ­χας.

http://epohi.gr