Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας µε σκοπό το σχεδιασµό Πιλοτικού Προγράµµατος για τη δηµιουργία ΚοινΣΕπ στα µικρά Κυκλαδoνήσια


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Σύσταση και συγκρότηση Οµάδας Εργασίας µε σκοπό το σχεδιασµό Πιλοτικού Προγράµµατος για τη δηµιουργία συνεργατικών επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του πρωτογενή τοµέα σε µικρά Κυκλαδoνήσια

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 41 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98),
β) των άρθρων 13 και 14 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής διαδικασίας κ.α. διατάξεις» (Α΄45),
γ) του π.δ.97/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α΄138) όπως ισχύει.

2. Το από 15-03-2019 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το γραφείο της προϊσταµένης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Το από 02-04-2019 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
4. Το από 22-03-2019 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αποφασίζουµε

1. Τη σύσταση Οµάδα Εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία συγκροτείται από τους:

α) Αλέξανδρο Βάσταρδο-Χωνά, ΠΕ Γεωπόνων, προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Πρόεδρο.

β) Αριστείδη Στρατάκο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθµό Α΄, που υπηρετεί µε απόσπαση στο γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

γ) Παναγιούλα Παπαλιάκου, ΠΕ Πολιτικών Επιστηµών, DEA ∆ίκαιο και Οικονοµία της Ανάπτυξης, εµπειρογνώµονα, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

δ) Ελένη Ρεϊζίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στέλεχος της Οµάδας Υποστήριξης ∆ικαιούχων σε Νησιωτικές και Αποµακρυσµένες Περιοχές, του Τοµέα ∆ιαχειριστικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Μ.Ο.∆. Α.Ε.), ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

ε) Παναγιώτη Παπαβασιλείου, ΠΕ Γεωπόνων, µε βαθµό Α΄, υπάλληλο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

στ) Αικατερίνη Μαλλή, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, µε βαθµό Α΄, υπάλληλο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης Αγροτικής Κατάρτισης, της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

ζ) Ελένη Κοντονάσιου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, µε βαθµό Α΄, προϊστάµενη του Τµήµατος Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή.

2. Σε περίπτωση απουσίας τον Πρόεδρο αναπληρώνει το τακτικό µέλος Αριστείδης Στρατάκος.

3. Έργο της Οµάδας Εργασίας είναι:

α) Η σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραµµα

«δηµιουργία συνεργατικών επιχειρήσεων του πρωτογενή τοµέα µέσω αξιοποίησης σχολάζουσών γαιών σε µικρά Κυκλαδονήσια».

β) Η σύνταξη δύο πρότυπων επιχειρησιακών σχεδίων (business plan) ΚΟΙΝΣΕΠ του πρωτογενή τοµέα: ένα ζωικής και ένα φυτικής παραγωγής.

γ) Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράµµατος.

4. Η Οµάδα Εργασίας θα αναφέρεται στην προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τροφίµων.

5. Η Οµάδα Εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της σε ένα (1) έτος και θα υποβάλει έκθεση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε κοινοποίηση στο Τµήµα Οργάνωσης και Απλούστευσης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νοµικών Προσώπων.

6. Η Οµάδα Εργασίας είναι µη αµειβόµενη.

Η απόφαση αυτή δε δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep