Συμβολή στη διαμόρφωση κοινών θέσεων αναφορικά με το Ν. 4430/2016


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους: (download here)

● Προσπαθούν να εδραιωθούν και να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον κρίσης και να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος τα οποία οδήγησαν στο μαρασμό και την απαξίωση του συνε ταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα.
● Επιχειρούν να διευρύνουν τον κοινωνικό τους προσανατολισμό μέσα από τη στενή ή ευρεία σύνδεσή τους με άλλες κινηματικές πρωτοβουλίες και κοινωνικούς χώρους
● Ενισχύουν τις υφιστάμενες και οικοδομούν νέες δικτυώσεις και δομές συλλογικής εκπροσώπησης οι οποίες επιτρέπουν τη σύνθεση αλλά και τη διατήρηση διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογικών οπτικών.

Σε αυτό το περιβάλλον, ένας νόμος για την ΚΑΛΟ είναι σημαντικό να διευκολύνει:

● Τη σταδιακή ωρίμανση κι αυτό-οργάνωση του χώρου με όρους αυτονομίας και αυτενέργειας
● Την εκχώρηση δυνατοτήτων στα εγχειρήματα ώστε να δημιουργούν τους δικούς τους θεσμούς συμβουλευτικής, εκπαίδευσης κι ελέγχου στη βάση κοινών αξιών, αρχών και δεσμεύσεων
● Τη δημιουργία δομών και τη θέσπιση διαδικασιών συνδιαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών οι οποίες αφενός είναι συνθετικές ως προς τις επιμέρους οπτικές και αφετέρου σέβονται την αυτοτέλεια της ΚΑΛΟ έναντι του κράτους.

Η γενική αίσθηση αναφορικά με το Ν. 4430/2016 είναι ότι:

● Αποκλείει κατηγορίες νομικών προσώπων τα οποία διεθνώς θεωρούνται φορείς ΚΑΛΟ.
● Ρυθμίζει με μεγάλη λεπτομέρεια πολλές πτυχές λειτουργίας των φορέων ΚΑΛΟ υιοθετώντας μια φοβική αντίληψη απέναντι στη δυνατότητα των εγχειρημάτων να αυτο-ρυθμιστούν, δημιουργώντας επιπλέον αποκλεισμούς.
● Σε επιμέρους σημεία αφήνει ασάφειες ή εμπεριέχει διατάξεις προβληματικές για τη λειτουργία των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ.
● Η τελική φάση διαμόρφωσης του σχεδίου νόμου και η τυπική διαδικασία διαβούλευσης δεν επέτρεψαν τη νηφάλια επεξεργασία και παραγωγή προτάσεων από τη πλευρά του πεδίου της ΚΑΛΟ, παρόλο που υπήρχε πρόθεση πραγματικής συνδιαμόρφωσης του νέου θεσμικού πλαισίου.
● Αυτό φυσικά σχετίζεται σε κάποιο βαθμό και με την αντικειμενική δυνατότητα του πεδίου να παράγει συλλογικό λόγο σε εύλογο χρόνο αλλά και στην μη αποδοχή προτάσεων για πιο συμμετοχικές διαδικασίες που κατατέθηκαν από φορείς όπως το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
● Η χρονική συγκυρία και η διάρκεια της διαβούλευσης δεν επέτρεψαν την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας (επιστολή CECOP-CICOPA, προτάσεις ILO για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία κα)