Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις και Επισημάνσεις Αναφορικά με το Πρότυπο Καταστατικό


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Επειδή είναι πολλές οι ερωτήσεις που έχει κάποιος κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του καταστατικού σας παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές και αναμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις η απορίες.

 • Ως ΕΔΡΑ της Κοιν.Σ.Επ., (Άρθρο 2) ορίζεται ο Δήμος στον οποίο δραστηριοποιείται. Στο καταστατικό δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει συγκεκριμένη διεύθυνση.
 • Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 θα πρέπει να διορθωθεί ως προς το σημείο που αφορά στον αναγκαίο αριθμό των μελών για την ύπαρξη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης κατ’ εφαρμογή και αναλογία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.1667/1986 «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» ( για παράδειγμα όταν τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. είναι 10, απαιτούνται 5 μέλη για την ύπαρξη απαρτίας).
 • Στο άρθρο 27 παρ. 3 η διατύπωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 του Ν. 1667/1986 και 7 του Ν. 4019/2011 πρέπει να είναι «Αν προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης».
 • Στο άρθρο 28, θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος (β) η οποία θα προβλέπει ότι «Τα βιβλία της παραγράφου 1 θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας».
 • Ο Νόμος 4019/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν.4052/2012), προβλέπει ότι το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες ήταν επιφορτισμένο το Ειρηνοδικείο, όσον αφορά στη σύσταση και λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ., μεταφέρεται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθεί η τελευταία φράση της παρ. 2 του άρθρου 30 του πρότυπου καταστατικού ως εξής «…η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας».
 • Ο αριθμός των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των μελών της Κοιν.Σ.Επ..
 • Οι Κοιν.Σ.Επ. βάσει του Ν. 4052/2012 ΔΕΝ βαρύνονται με την υποχρέωση δημοσίευσης του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης σε εφημερίδα.
 • Η διατύπωση του άρθρου 32 θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της τα οριζόμενα του Ν. 4052/2012, ότι «η προσωρινή διοικητική επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.».
 • Συνεπώς η τελευταία παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής: «Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής».
 • Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο Ν. 4019/2011 ορίζει ότι η Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να συγκαλεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως τη Γενική Συνέλευση.
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλη Κοιν.ΣΕ.π. στην ίδια Περιφερειακή ενότητα που είναι η έδρα ιδίου σκοπού.
 • Επιπλέον τονίζεται με έμφαση ότι θα πρέπει πριν την διαδικασία έναρξης στην εφορία θα πρέπει να έχει λυθεί το θέμα της έδρας και να μην υπάρχει καθυστέρηση καθώς υπάρχει ορισμένη προθεσμία από την λήψη της βεβαίωσης από το Μητρώο 30 ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άλλως μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο.