Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τους Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


1. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα αποτελέσματα έως τώρα; (πηγή το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας)

Στη χώρα μας, η Κοινωνική Οικονομία αναπτύχθηκε κυρίως μετά το 2000 και θεσμοθετήθηκε με το Ν.4019/2011. (ΦΕΚ 251/Α)Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) έως 27.10.2016, πραγματοποιηθηκαν 1221 εγγραφές Κοινωνικών Επιχειρήσεων, εκ των οποίων παρέμέναν ενεργές 908. Πολλές από αυτές έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο και έχουν δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω της παραγωγής προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του Νόμου 4019/2011 αναδείχθηκαν ζητήματα που απαιτούσαν περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση, ώστε να δοθεί νέα ώθηση σε υγιείς και στέρεες βάσης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην χώρα μας.

2. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. (Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και την παρέμβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό.

Σκοπός του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές παραγωγικές δραστηριότητες, με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

3. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του θεσμικού πλαισίου;

Α) Διάχυση του παραδείγματος της κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Β) Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών να μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη.

Γ) Καθορισμός και ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δ) Ουσιαστική ανάπτυξη της διαβούλευσης, της συμμετοχής και της συναπόφασης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ίδιους του Φορεις της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζουν πολιτικά, νομικά, διοικητικά το πεδίο.

4. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά Νόμου 4430/2016;

• Διευρύνεται το πεδίο των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, με την δυνατότητα που παρέχεται σε φορείς εκτός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της Κοινωνικής Οικονομίας

• Αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στις επιμέρους κατηγορίες Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

• Διευκολύνεται και απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής και τροποποίησης στοιχείων Καταστατικού.

• Παρέχεται επαρκής νομική βάση για την θεσμοθέτηση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων. Θεσμοθετείται το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ως ΝΠΙΔ, με σκοπό την χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

• Καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι συμμετοχής, εθελοντικής εργασίας και γενικότερα σχέσεων των μελών και των εργαζομένων με τους Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

• Προβλέπονται ρήτρες δημιουργίας απασχόλησης από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι οποίοι εμφανίζουν σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

• Θεσπίζεται ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, μια ευέλικτη νομική μορφή, που θα αποτελέσει βασικό μοχλό κινητοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στην χώρα μας. Με την συγκεκριμένη νομική μορφή επιδιώκεται μεταξύ άλλων να αξιοποιηθούν από τους εργαζόμενους εγκαταλελειμμένες/χρεωκοπημένες επιχειρήσεις.

• Προβλέπεται η δημιουργία και ενεργοποίηση εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου των Φορέων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιοποίηση των καλών πρακτικών

• Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

• Θεσπίζεται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, καθώς και Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο κοινωνικός διάλογος για τα θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

• Διασφαλίζεται η συνέχεια και η ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων στο νέο πλαίσιο, χωρίς «βαριές» διοικητικές διαδικασίες.

• Συστήνεται Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κύριο έργο την χάραξη, εκτέλεση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

5. Τι είναι ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι:

α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.),

γ. οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων,

δ. οποιοδήποτε άλλο µη µονοπρόσωπο νοµικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά

i) Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας,
ii) Μεριµνά για την πληροφόρηση και τη συµµετοχή των µελών του και εφαρµόζει δηµοκρατικό σύστηµα λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε την αρχή ένα µέλος µία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε µέλους.
iii) Το καταστατικό του προβλέπει περιορισµούς στη διανοµή κερδών
iv) Εφαρµόζει σύστηµα σύγκλισης στην αµοιβή της εργασίας,
v) Αποβλέπει στην ενδυνάµωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων του και τη µεγιστοποίηση της παραγόµενης κοινωνικής ωφέλειας µέσω της οριζόντιας και ισότιµης δικτύωσης µε άλλους φορείς ΚΑΛΟ.
vi) Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άµεσα ή έµµεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθµού ή από άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

6. Πόσες και ποιες κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων υπάρχουν ;

α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:

i) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των µελών και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

ii) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Οµάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των µελών και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

β) Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, (θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.)

γ) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιµης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος».

7. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων;

• Μια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης

• Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της

• Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από τον φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ

• Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες,

• Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν

• Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης

• Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δε δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις

• Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα

• Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογιζόµενου σε τριετή βάση. Από την πρόβλεψη του προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.

• Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή

• Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως:

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,

β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

8. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των Συνεταιρισμών Εργαζομένων;

• Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισµοί του ν.1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια».

• Μέλη τους είναι αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυµούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.

• Μέλος ενός Συνεταιρισµού Εργαζοµένων δεν µπορεί να είναι µέλος άλλου Συνεταιρισµού Εργαζοµένων.

• Για τη σύσταση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων απαιτείται η συµµετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα.

• Το σύστηµα αµοιβών και οι όροι εργασίας των µελών καθορίζονται από το καταστατικό ή από ειδικές ρυθµίσεις εγκεκριµένες από τη Γενική Συνέλευση. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων εγγράφονται και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών)

• Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,

β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

9. Υπάρχουν φορολογικά ή ασφαλιστικά κίνητρα για την συμμετοχή σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ή Συνεταιρισμούς Εργαζομένων;

• Εργαζόµενοι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έµµεσα ασφαλισµένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων.

• Το τέλος επιτηδεύματος για τις Κοιν.Σ.επ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων καθορίζεται σε 500 ευρώ ετησίως. Επίσης, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδέυματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους. (αρ.31 Ν.3986/2011)

10.Υπάρχουν άλλα φορολογικά κίνητρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στους εργαζομένους τους, θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτη εργασία και δεν περιλαµβάνεται κατά τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους από επιχειρηματική δρασρηριότητα του Φορέα (αρ.12 και 21 του Ν.4172/2013)»

11. Εκτός των φορολογικών, υπάρχουν χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία στήριξης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

• Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, και µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).

• Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να εντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας και σε προγράµµατα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας.

• Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µπορεί να παραχωρούν µε απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας,

12.Τι είναι το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι η βάση δεδοµένων που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή από το Τµήµα Μητρώου της Δ/νσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στην οποία εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

13.Ποια είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Το Τμήμα Μητρώου της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

(πηγή το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας)