Σωστή Διαχείριση του Παραγόμενου Πλούτου σε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και η Κατεύθυνσή του σε Κοινωνικές Δράσεις.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) αποτελούν έναν καινοτόμο τύπο επιχειρηματικότητας που συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα με κοινωνικούς στόχους. Η σωστή διαχείριση του παραγόμενου πλούτου είναι κρίσιμη για την επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων και την επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων.

Ας εξετάσουμε πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η διαχείριση και πώς μπορεί ο παραγόμενος πλούτος να κατευθυνθεί σε κοινωνικές δράσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Σωστή Διαχείριση του Παραγόμενου Πλούτου

 1. Ανακατανομή Κερδών
  • Ανάλυση Εσόδων και Εξόδων: Η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί έναν διαφανή και αναλυτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνει λεπτομερείς αναλύσεις των εσόδων και των εξόδων. Αυτό βοηθά στην κατανόηση των πηγών των κερδών και των δυνατών σημείων της επιχείρησης.
  • Αποθεματικό Κεφάλαιο: Ένα μέρος των κερδών πρέπει να αποθηκεύεται ως αποθεματικό κεφάλαιο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.
 2. Επανεπένδυση
  • Βελτίωση Υποδομών και Εξοπλισμού: Επανεπένδυση σε υποδομές και εξοπλισμό μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων της επιχείρησης.
  • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού: Επενδύοντας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων, η επιχείρηση ενισχύει το ανθρώπινο κεφάλαιο της, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την καινοτομία.
 3. Διαφάνεια και Λογοδοσία
  • Τακτική Δημοσιοποίηση Οικονομικών Στοιχείων: Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές και η τακτική δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων ενισχύουν την εμπιστοσύνη των μελών και της κοινότητας στην επιχείρηση.
  • Εξωτερικός Έλεγχος: Η διεξαγωγή τακτικών εξωτερικών ελέγχων διασφαλίζει ότι οι οικονομικές πρακτικές είναι σύμφωνες με τα πρότυπα και τους κανονισμούς.

Κατεύθυνση του Πλούτου σε Κοινωνικές Δράσεις

 1. Κοινωνική Αλληλεγγύη και Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων
  • Προγράμματα Σίτισης και Καταφυγής: Μια Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να διοργανώσει προγράμματα σίτισης και καταφυγής για άστεγους και άπορους, προσφέροντας τα βασικά αγαθά σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο.
  • Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: Προσφορά υπηρεσιών υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι και μετανάστες, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών.
 2. Προώθηση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης
  • Υποτροφίες και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Χορήγηση υποτροφιών σε νέους και διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Εργαστήρια: Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για την ανάπτυξη καινοτόμων δεξιοτήτων και γνώσεων.
 3. Περιβαλλοντικές Δράσεις
  • Προστασία και Αποκατάσταση Φυσικών Πόρων: Επενδύσεις σε προγράμματα προστασίας και αποκατάστασης φυσικών πόρων, όπως η αναδάσωση και η αποκατάσταση οικοσυστημάτων.
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Διοργάνωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.
 4. Ανάπτυξη Τοπικής Οικονομίας
  • Υποστήριξη Τοπικών Επιχειρήσεων: Παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης σε τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.
  • Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών: Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές όπως κέντρα υγείας, παιδικούς σταθμούς και πολιτιστικά κέντρα που ωφελούν άμεσα την τοπική κοινότητα.

Η σωστή διαχείριση του παραγόμενου πλούτου και η κατεύθυνσή του σε κοινωνικές δράσεις απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό, διαφάνεια και συνεργασία με την τοπική κοινότητα. Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που λειτουργεί με αυτές τις αρχές μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των μελών της και της ευρύτερης κοινωνίας.